BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Różowicz Konrad (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorant)
Tytuł
Wykorzystanie instrumentu e-faktury w systemie prawa zamówień publicznych
Application of the E-invoices in the System of Public Procurement Law with Regard to the Directive 2014/55/ EU
Źródło
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 4, s. 89-103, przypisy
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Prawo zamówień publicznych, Elektroniczne płatności, Płatność, e-faktury
Public procurement, Public Procurement Act, Electronic payments, Payment, e-invoices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ukazuje zagadnienia związane z jedną z form e-procurement, faktur elektronicznych w systemie zamówień publicznych. Esencjonalnie przedstawione korzyści wynikających z ewolucji od faktur tradycyjnych do ich elektroniczne odpowiedników zostały ujęte w trzy grupy, odnoszące się do oszczędności środków finansowych, ułatwienia przekazywania dokumentów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz wzmocnienie ochrony środowiska. Akty normatywne zarówno szczebla unijnego jak i krajowego normują kwestie związane z e-fakturami, jednakże dopiero dyrektywa 2014/55/EU z dnia 16 kwietnia zawiera kompleksowe rozwiązania związane z omawianym instrumentem. Uchwalona dyrektywa zakłada ujednolicenie systemu e-faktur w obrębie wszystkich krajów członkowski oraz zobligowanie do stosowania tego instrumentu. Podjęte działania prawne mają doprowadzić do wyeliminowania niepewności, nadmiernej złożoności a także do zminimalizowania dodatkowych kosztów operacyjnych ponoszonych przez podmioty gospodarcze. Do czasu wejścia w życie regulacji implementujących do systemu krajowego unormowania dyrektywy obowiązujące będą w tym zakresie dotychczasowe regulacje. W związku z powyższym należy wskazać w jakim zakresie oraz w jaki sposób jest możliwe wykorzystanie tego korzystnego instrumentu przez zamawiających na podstawie obowiązujących uregulowań. Kwestia ta nie została explicite uwzględniona w ustawie prawo zamówień publicznych. Zamawiający chcąc wprowadzić w zapisach dokumentacji przetargowej odpowiednie postanowienia odnoszące się do zagadnień związanych z rozliczeniami finansowymi z wykonawcą musi za każdorazowo uwzględnić e zasady prawa zamówień publicznych, zasadę równości oraz zasadę ochrony uczciwej konkurencji. Artykuł wskazuje jakie rozwiązania może zastosować zamawiający w omawianym zakresie.(abstrakt oryginalny)

The article refers to the problems associated with one form of e-procurement, electronic invoicing in the public procurement system. Briefly presented benefits of the evolution from traditional invoices to their electronic equivalents were included in three groups, relating to the financial savings, facilitate the transmission of documents between the purchaser and the contractor, and to strengthen environmental protection. Normative acts both at EU and national govern the issue of e-invoices, however, only Directive 2014/55/EU of 16th April provides comprehensive solutions for discussed instrument. Enacted Directive aims to harmonize the e-invoicing across all member countries, obliging for use this solution. Taken legal action will lead to the elimination of uncertainty, excessive complexity and to minimize the additional operating costs incurred by the operators. Pending directive regulations entry into the force the system will be normalized by the existing regulations. Therefore, it is necessary to indicate to in what way and to what extent it is lawful to use this preferred instrument by the contracting authorities basis on the existing legislation regulations. This issue has not been explicitly included in the statute law of public procurement. The contracting authorities introducing into the tender documentation relevant provisions relating to the issues of the financial accounts with the contractor must take into account the principles of public procurement law, the principle of equality and the principle of fair competition. The article indicates what kind of solution can be used in this area.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Piasta, Przetargi elektroniczne w świetle obecnego i projektowanego ustawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego zamówień publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", 2002, nr 12.
 2. P. Winnicki, Faktury elektroniczne w obrocie gospodarczym, w: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 159. Informatyka Ekonomiczna 19, Wrocław 2011, s. 208-221.
 3. K. Różowicz, Problematyka zrównoważonego rozwoju w ustawodawstwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska, Jeziory 2013, Morena zeszyt 16, s. 65-68,
 4. J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek (red.) , Nowe podejście do zamówień publicznych- zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne., Kazimierz Dolny 2011,
 5. M. Pchałek, A. Jachnik, P. Kupczyk Prawne aspekty "zielonych" zamówień publicznych w: Zielone zamówienia publiczne, Warszawa 2009, s. 9-41.
 6. B. Kasprzyk, Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli w:Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, Zeszyt Nr 23, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 343-353.
 7. E. Williamson, Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, Journal of Law and Economics, Vol. 22, No. 2 (Oct., 1979), s. 233-261.
 8. B. Zbroińska, Wkład ekonomii kosztów transakcyjnych i teorii kontraktów do nauki o zarządzaniu, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, rok 17, nr 2/2013, s. 168.
 9. P. Krawczyk, Szwecja i Finlandia przeszły już z papierowych na elektroniczne faktury, http://ipsec.pl/fakturaelektroniczna-e-faktura/2010/szwecja-finlandia-przeszly-juz-z-papierowych-na-elektroniczne-faktury.html, [dostęp: 25 czerwca 2014].
 10. J. Nienhuis, Ch. Bryant, E-invoicing 2010.European market guide, 2010, s. 22, https://www.abeeba.eu/Repository.aspx?ID=96d669e3-18d0-4398-adec-8af257c4704e, [dostęp: 25 czerwca 2014].
 11. Z. Fornalski, K. Godlewska, Ekspertyza zespołu rzeczoznawców stowarzyszenia papierników polskich nr 15/ZRZ/09 pt. Analiza rynkowa dostępności papieru pochodzącego z recyklingu w Polsce, Łódź 2009, s. 8.
 12. G. Berent-Kowalska, J. Kacprowska, I. Gogacz A. Jurgaś, G. Kacperczyk, Główny Urząd Statystyczny, Raport Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 roku, Warszawa 2013.
 13. D. Koba, Zamówienia na dostawy i usługi. Poradnik, Warszawa 2004, s. 14.
 14. K. Różowicz, Instrument e-faktury w elektronicznym systemie zamówień publicznych w świetle rozwiązań Dyrektywy 2014/55/UE, [w:] System prawa zamówień publicznych - stan obecny i kierunki zmian. Wybrane zagadnienia, Wrocław 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu