BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chorób Roman (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Czynniki warunkujące rozwój i funkcjonowanie innowacyjnych struktur integracyjnych w agrobiznesie
Determinants of Development and Operation of Innovative Structures of Integration in Agribusiness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 45-49, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Integracja przedsiębiorstw, Klastry
Agrobusiness, Integration of enterprises, Business cluster
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie teoretycznych podstaw, zasad funkcjonowania oraz korzyści płynących z efektywnie funkcjonujących innowacyjnych powiązań integracyjnych, jakimi są struktury klastrowe. Podjęto próbę wskazania uwarunkowań rozwoju tych związków w agrobiznesie. Z literatury przedmiotu, jak również przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej istotnymi czynnikami rozwoju klastra są czynniki socjologiczne, instytucjonalne i finansowe. Klastry odgrywają szczególnie ważną rolę w kontekście zwiększania innowacyjności całej gospodarki. Struktury klastrowe mogą być stymulantem wielu korzystnych zmian, zwłaszcza w kierunku rozwoju zaawansowanych procesów integracyjnych, jak również efektywnego rozwoju regionalnego. (abstrakt oryginalny)

The primary objective of this paper is to present theoretical foundations, principles of operation and the benefits resulting from efficiently functioning innovative integration relations which are cluster structures. This study attempts to assess to indicate the conditions for development of these relations in agribusiness. Based on the literature, as well as the research, it seems that the most important factors for the development of the cluster are the political and financial factors. Clusters play a particularly important role in the context of increasing innovation across the whole economy. Cluster structures can be a stimulant of many positive changes, especially towards the development of advanced integration processes, as well as an effective regional and trans-regional development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akoorie M.E.M. 2011: A challenge to Marshallian orthodoxy on industrial clustering, Journal of Management History, vol. 17, Iss. 4, s. 452.
 2. Bobrecka-Jamro D., Jastrzębska W., Szpunar-Krok E., Tuziak B. (red.). 2008: Klastry w agrobiznesie. Uwarunkowania funkcjonowania i wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, Wyd. Difin, Warszawa, s. 74-75.
 3. Brodzicki T., Kuczewska J. (red.). 2012: Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 7.
 4. Chądrzyński M. 2013: Inicjatywy klastrowe w agrobiznesie na przykładzie Klastra Innowacji w agrobiznesie, [W:] A. Mikulska (red.), Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem. Wybrane aspekty, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 58-59.
 5. Enright M. 1998: The Globalization of Competition and the Localization of Competitive Advantage: Policies toward Regional Clustering, The University of Hong Kong, s. 120.
 6. Hayter R. 1997: The Dynamics of Industrial Location: The Factory, The Firm and The Production System, John Wiley, Chichester, s. 332.
 7. Hołub-Iwan J., Małachowska M. 2008: Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, Szczecin, s. 47.
 8. Jankowska B. 2012: Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 54.
 9. Ketels Ch. 2003: The Development of the cluster koncept, Harvard Business School, s. 153.
 10. Kowalski A.M. 2013: Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 35.
 11. Moss R. 1995: Kantor World Class, New York: Simon&Schuster, s. 65.
 12. Porter M.E. 2001: Porter o konkurencji, PWE ,Warszawa, s. 98.
 13. Porter M.E. 1995: Strategia konkurencyjności, PWE, Warszawa, s. 86.
 14. Rosenfeld S.A. 2002: Creating Smart Systems. A Guide to Cluster Strategies in Less Favoured Regions, Regional Technology Strategies Carrboro, North Carolina, USA, s. 45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu