BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocira Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kuboń Maciej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kocira Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Tytuł
Dochodowość gospodarstw rodzinnych o różnym poziomie zrównoważenia produkcji
The Profitability of Family Farms with Different Level of Sustainability of Production
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 136-141, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dochody gospodarstw domowych, Dochody rolnicze, Rolnictwo zrównoważone
Arable farm, Household income, Farm household income, Sustainable agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę dochodowości 40 gospodarstw rodzinnych podzielonych na trzy grupy według spełnianych kryteriów zrównoważenia procesu produkcji. Jako kryteria zrównoważone przyjęto: wskaźnik odnawialności substancji organicznej, intensywność organizacji produkcji, nakłady pracy, wskaźnik stopnia mechanizacji, wskaźnik wielkości parytetowej. Wykazano, że wraz ze wzrostem liczby spełnianych kryteriów zrównoważenia rośnie dochód rolniczy netto. Zaobserwowano wysoką dodatnią korelację miedzy intensywnością organizacji produkcji a wielkością dochodu rolniczego brutto. Stwierdzono istotną różnicę między uzyskiwanym dochodem rolniczym netto w grupie gospodarstw o najmniejszej liczbie spełnionych kryteriów a grupą gospodarstw spełniających najwięcej kryteriów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of the profitability of 40 family farms are divided into three groups according to number of fulfilled the sustainable criteria of the production process. As sustainable criteria was accepted indicator of renewability of organic matter, intensity of the organization of production, labor inputs, mechanization level indicator, indicator of size parity. Demonstrated that with an increase in the number of fulfilled the sustainable criteria increases the net farm income. It was found a high positive correlation between the intensity of the organization of production and the size of the gross farm income. There was a significant difference between the net farm income achieved in the group of farms with the smallest number of fulfilled criteria and the group of farms with the highest number of fullfilled criteria. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Duer I., Fotyma M., Madej A. 2004: Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 2. Dynowska J., Łapińska A. 2010: Koszty i dochodowość rolniczych gospodarstw towarowych, Rocz. Nauk. SERiA, t.. XII, z. 3, s. 67-71.
 3. GUS, 2011: Budżety gospodarstw domowych 2010 r., Warszawa.
 4. Kopeć B. 1987: Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 84, z. 1, s. 8-25.
 5. Kuś J., Krasowicz S. 2001: Przyrodniczo-organizacyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych, Pamiętnik Puławski 124, s. 273-288.
 6. Sawa J., Kocira S. 2010: Kryteria zrównoważonej modernizacji gospodarstw rodzinnych, Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 3(69), s. 33-40.
 7. Sowula-Skrzyńska E., Szumiec A., Borecka A., Skrzyński G. 2011: Wpływ dopłat wyrównawczych do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na dochodowość gospodarstw produkujących wołowinę w różnych regionach kraju, Roczn. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 4, s. 160-165.
 8. Stanisz A. 1998: Przystępny kurs statystyki. Tom I, Statsoft Polska, Kraków.
 9. Szuk T. 2012: Wpływ płatności bezpośrednich na dochodowość wybranych gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku, Roczn. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 2, s. 158-163.
 10. Wójcicki Z. (red.). 2009: Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych, Cz. I. Program, Organizacja i metodyki badań, IBMER, Warszawa, ss. 149.
 11. Zaremba W. 1985: Ekonomika i organizacja mechanizacji rolnictwa, PWRiL, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu