BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczak Włodzimierz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wysocki Feliks (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej według jej źródeł utrzymania w Polsce w latach 2006-2009
Economic Activity of Rural Population According to the Sources of Income in Poland in 2006-2009
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 142-147, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Aktywność ekonomiczna ludności, Dochody ludności, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), Bezrobocie, Ludność wiejska
Human economic activity, People's income, Research of Economic Activity of Population (BAEL), Unemployment, Rural population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była charakterystyka aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej, sklasyfikowanej według głównych źródeł utrzymania w Polsce w latach 2006-2009, na podstawie danych jednostkowych BAEL pochodzących z lat 2006-2009 (łącznie badanie objęło 16 kwartałów i 900 tysięcy ankiet). Aktywność ekonomiczną opisano za pomocą współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia, stopy bezrobocia rzeczywistego, stopy bezrobocia równowagi oraz relacji między stopą bezrobocia rzeczywistego i bezrobocia równowagi. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że związek z rolnictwem chroni przed jawnym bezrobociem, lecz jednocześnie może wpływać na zmniejszenie zainteresowania podejmowaniem pracy poza rolnictwem. Można przypuszczać, że w przypadku ludności rolniczej, ze względu na posiadanie zarobkowego zajęcia w gospodarstwie, presja na podjęcie pracy poza rolnictwem nie jest tak silna, jak w przypadku ludności niezwiązanej z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi. Celem badań była charakterystyka aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej, sklasyfikowanej według głównych źródeł utrzymania w Polsce w latach 2006-2009, na podstawie danych jednostkowych pochodzących z prowadzonego przez GUS Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the economic activity of rural population in Poland according to the main source of income in 2006-2009. The research was conducted on the basis of BAEL data from the years 2006-2009 (the analysis covered 16 quarters and 900 thousand observations). The economic activity was described by the activity rate, the employment rate, the real unemployment rate, the natural rate of unemployment, as well as the relation between the real unemployment rate and natural rate of unemployment. It was proved that relation to agriculture protects against unemployment, but it can also lead to a reduction of willingness to work in non-agricultural occupations. It can be assumed that in the case of the agricultural population, because of their gainful employment on the farm, the pressure to take a job outside the agriculture is not as strong as in the case of people not associated to the individual farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2003-2007. 2009: GUS, Warszawa.
  2. Clark C., Summers H.L. 1979: Labor Market Dynamics and Unemployment: A Reconsideration, Brookings Papers on Economic Activity, vol. 1.
  3. Kołodziejczak W., Wysocki F. 2013: Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie w 2010 roku - próba symulacji skali zjawiska w przekroju województw, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. t 2, Rzeszów.
  4. Marston T. 1976: Employment Instability and High Unemployment Rates, Brookings Papers on Economic Activity, nr 1.
  5. Phelps E.S. 1970: Money Wage Dynamics and Labour Market Equilibrium, 1968, [W:] E.S. Phelps et al. (red.), Microeconomics Foundations of Employment and Inflation Theory, Norton, New York.
  6. Socha M., Sztanderska U. 2002: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
  7. Unemployment: Choices for Europe. 1995: CEPR, London.
  8. Wysocki F., Kołodziejczak W. 2007: Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce, Wyd. AR Poznań, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu