BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lechwar Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski), Jastrzębska Władysława (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Uwarunkowania zintegrowanego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych objętych europejską siecią ekologiczną Natura 2000
Conditions for Integrated Development of Vluable Natural Areas under Protection of the European Ecological Network Natura 2000
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 171-176, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Obszary chronione, Rozwój obszarów wiejskich, Program Natura 2000
Protected area, Rural development, Natura 2000 Networking Programme
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy zidentyfikowane podczas badań zasoby ekonomiczne i społeczne obszarów przyrodniczo cennych dają szansę na ich zintegrowany rozwój. Badania miały charakter teoretyczno-empiryczny. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych skonfrontowane z koncepcją rozwoju zintegrowanego. Prezentowane wnioski mają charakter aplikacyjny. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wdrażanie koncepcji rozwoju zintegrowanego na obszarze objętym Naturą 2000 wymaga wielopłaszczyznowych działań władz samorządowych, m.in. w zakresie aktywizacji lokalnych liderów oraz mieszkańców gmin mających na celu eliminowanie barier rozwojowych, w tym wynikających z potrzeby ochrony zasobów przyrodniczych. (abstrakt oryginalny)

In the paper authors investigate the chances of valuable natural areas for the integrated development in the context of their economic and social resources. Presented research was both theoretic and empirical. The study confronts empirical data with the theory of integrated development. Article's conclusions have applicational character. Analytical research proves, that introducing the idea of sustainable development on the sites of Natura 2000 Programme requires multifarious activities from the local governments. Such actions shall encourage local entrepreneurship and activate communities in order to eliminate development barriers, including the obstacles related to preservation of our natural heritage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie wykluczenia społecznego w powiecie leskim. Raport z badań. 2010/2011: http:// www.pokl.wup-rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/2012/raporty%20z%20badania%20-%20URz%20-%20P%20VII/raport%20-%20powiat%20leski.pdf, dostęp 8.08.2013.
 2. Bal-Woźniak T., Woźniak M.G. 2011: Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja. Modernizacja. Spójność społeczno-ekonomiczna. Synteza, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. nr 21, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kraków-Rzeszów, s. 41-65.
 3. Bołtromiuk A. 2011: Gospodarcze i społeczne aspekty funkcjonowania sieci Natura 2000 w parkach narodowych, [W:] Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, T. 2, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, s. 163.
 4. Bołtromiuk A. 2012: Natura 2000 - możliwości i dylematy rozwoju obszarów wiejskich objętych europejską siecią ekologiczną, Problemy Ekorozwoju, vol. 7, no 1, s. 121.
 5. Business to Nature - Nowe podejście do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach cennych przyrodniczo. Rekomendacje dla polityki. 2012: www.business2nature.eu/files/B2N_final%20document_PL.pdf., dostęp 20.09.2013.
 6. Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski, Notatka informacyjna nr 1/2010, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 8: http:// www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/rzesz/ASSETS_powierzch_ludn_09.pdf, dostęp 10.09.2013.
 7. Gminy o najmniejszej liczbie ludności - stan na 31.12.2011 r., www.stat.gov.pl/gus/5840_6303_PLK_HTML.htm
 8. Jastrzębska W., Lechwar M. 2010: Sieć Natura 2000 jako bariera realizacji inwestycji turystycznych- studium przypadku gminy Cisna, [W:] Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa, A. Bołtromiuk (red.), IRWiR PAN, Warszawa, s. 88.
 9. Kołodko G.W. 2010: Świat na wyciągnięcie myśli, Wydawca Prószyński i S-ka, Warszawa, s. 133.
 10. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Leskim, www.powiat-leski.pl/cms/upload/edit, dostęp 12.09.2013.
 11. Welfe W. (red.). 2007: Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
 12. Woźniak M.G. 2009: Fundamentalne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej i gospodarki innowacyjnej w Polsce, [W:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, z. nr 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 13, 21, 24.
 13. Woźniak M.G. 2013: Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójność społeczno-ekonomiczna, [W:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, z. nr 30, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 72-73, 82-83.
 14. www.cisna.itl.pl/bip/atach/2/50/922/Uchwala%20Nr%20XXIX%20115%202013%20Rady%20Gminy%20Cisna%20z%20dnia%2025%20lutego%202013r.pdf, dostęp 14.09.2013.
 15. www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_podkarpackie/portrety_gmin/leski/solina.pdf, dostęp 11.09.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu