BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komarnicki Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Stopa Roman (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Młotek Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Próba określenia nacisków powierzchniowych jabłek w skrzynce jedynce w aspekcie jej przydatności do transportu i przechowywania
An attempt to determine surface pressures of apples in the single box in the aspect of its usefulness for transport and storage
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 145-157, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Przechowalnictwo artykułów spożywczych, Owoce, Badania właściwości fizycznych, Transport
Storage of food products, Fruit, Physical properties research, Transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki zmian nacisków powierzchniowych jabłek umieszczonych w skrzynce w zależności od obciążenia - wysokości warstwy. W pierwszej kolejności wykonane zostały testy ściskania całych jabłek, prowadzone aż do zniszczenia - momentu osiągnięcia granicy wytrzymałości biologicznej. Na podstawie krzywych ściskania sił w funkcji przemieszczenia F = f(ΔL) ustalono zakresy sił powodujących lokalne zniszczenia struktury wewnętrznej owoców oraz wyznaczono maksymalne siły niszczące Fmax. Przy pomocy aparatury Tekscan wyznaczono naciski powierzchniowe jabłek w warunkach statycznych dzięki jednoczesnemu rejestrowaniu sił ściskających i odpowiadających im powierzchni kontaktu z powierzchnią czujnika umieszczonego na spodzie skrzynki. Analiza średnich rozkładów sił w wybranych 5 punktach wykazała ich zróżnicowany charakter. Maksymalne wartości sił otrzymano dla środkowej strefy skrzynki - wynosiły 6,83 N przy pełnym obciążeniu skrzynki trzema warstwami jabłek. Wzrost powierzchni kontaktu jabłek ze ściankami bocznymi powodował zmniejszenie nacisków powierzchniowych do wartości 0,034 MPa, natomiast w miejscach przylegania jabłek do siebie (strefie centralnej dna skrzynki) zmniejszona powierzchnia styku determinowała wzrost nacisków do 0,082 MPa. Przeprowadzone badania w warunkach statycznych obciążeń trzema warstwami jabłek wskazują, że skrzynka "jedynka" stanowi dobry obiekt do przechowywania i transportu.(abstrakt oryginalny)

The paper presents results of changes of surface pressures of apples placed in the box depending on the load- the height of a layer. Firstly, compression tests of whole apples were carried out to the level of damage - the moment of reaching the biological resistance limit. Based on curves of forces compression as the function of relocation F = f(ΔL), scopes of forces, which cause local damage to the inside structure of fruit, and the maximum destruction forces were determined Fmax. With the use of Tekscan apparatus, surface pressures of apples were determined in the static conditions due to simultaneous registering of compression forces and the responding surface of contact with the surface of the sensor placed at the bottom of the box. Analysis of the average forces distribution in the selected 5 points proved their varied nature. The maximum values of forces for a middle sphere of the box were obtained and they amounted to 6.83 N at a full loading of the box with three layers of apples. Increase of the contact surface of apples with side walls caused decrease of the surface pressure to the value of 0.034 MPa, whereas in the places of adherence of apples (central sphere of the bottom of the box), a decreased contact surface determined the increase of pressures to 0.082 MPa. The investigation, which was carried out in the conditions of static loads with three layers of apples, prove that a single box constitutes a good object for storing and transport.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acıcan, T.; Alibaş, K.; Özelkök, I. S. (2007). Mechanical damage to apples during transport in wooden crates. Biosystems Engineering, Volume 96, Issue 2, 239-248.
 2. Berardinelli, A.; Donati, V.; Giunchi, A.; Guarnieri, A.; Ragni, L. (2005). Damage to pears caused by simulated transport. Journal of Food Engineering, Volume 66, Issue 2, 219-226.
 3. Czerko, Z. (2010). Uszkodzenia ziemniaków podczas przechowywania w wysokich pryzmach. Ziemniak Polski, 2, 49-51.
 4. Fischer, D.; Craig, W.; Ashby, B. H. (1990). Reducing transportation damage to grapes and strawberries. Journal of Food Distribution Research, Volume 21, 193-202.
 5. Fischer, D.; Craig, W.; Watada, A. E.; Douglas W.; Ashby, B. H. (1992). Simulated in-transit vibration damage to packaged fresh market grapes and strawberries. Applied Engineering in Agriculture, Volume 8(3), 363-366.
 6. Jones, C. S.; Holt, J. E.; Schoorl, D. (1991). A model to predict damage to horticultural produce during transport. Journal of Agricultural Engineering Research, Volume 50, 259-272.
 7. Kuczyński, A. P. (2003). Ocena jędrności przechowywanych jabłek przy zastosowaniu statystycznej metody redukcji wymiarów w modelu. Acta Agrophysica, Volume 2, 4, 787-802.
 8. Rabacewicz, J. (2003). Uszkodzenia jabłek w transporcie z sadu do przechowalni. Hasło Ogrodnicze, nr 09. Pozyskano z: http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=1286
 9. Rudziński, R. (2011). Zasady przechowywania i magazynowania towarów pochodzenia rolniczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, T. 15, 88, 113-126.
 10. Rybczyński, R. (2007). Jędrność jabłek w warunkach obrotu handlowego. Acta Agrophysica, vol. 10, 2, 437-443.
 11. Studman, C. J.; Geyer, M. (2002). PH-Postharvest Technology: Modelling the load distribution of stacked apples and other spherical objects. Biosystems Engineering, Volume 82, Issue 1, 65-72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu