BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sienkiewicz Joanna Julia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Podmioty sektora turystyki uzdrowiskowej a marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki - problem czy wkład do rozwiązania problemu
Subjects of the Spa [Health Resort] Tourism Sector and the Marketing Strategy of Poland in the Tourism Sector - a Problem or a Contribution to Problem Solving
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 329-340, bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Strategia marketingowa, Rynek turystyczny, Uzdrowiska, Strategia rozwoju turystyki, Turystyka zdrowotna
Marketing strategy, Tourism market, Health resort, Tourism development strategy, Health tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono analizie marketingowej strategii turystyki Polski do 2015 roku, w odniesieniu do sektora turystyki uzdrowiskowej. Punktem wyjścia porównań zamierzeń Centrum stały się: stanowisko Unii Europejskiej w dziedzinie nowej polityki turystycznej, postulaty środowiska związanego z lecznictwem uzdrowiskowym, regionalna strategia rozwoju turystyki Województwa Zachodniopomorskiego. Bazując na koncepcjach strategii marketingowej wykazano dychotomię między oceną centrum perspektyw rozwoju turystyki zdrowotnej w Polsce a dążeniami przedsiębiorstw i ich najbliższego otoczenia - regionów, wyrażającej się w tym, iż ocenianą przez Autorów marketingowej strategii turystyka zdrowotna jako nie mająca perspektyw rozwojowych jest uznawana przez regiony za produkt strategiczny i markowy, rokujący szanse stabilnego rozwoju. Rozważania uszczegółowiono pokazując na przykładzie Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. instrumenty oddziaływania marketingowego na aktualnego i potencjalnego klienta, których celem jest sprzedaż nowych produktów oraz zróżnicowanie przychodów - zabiegi o pozyskanie klienta komercyjnego. (abstrakt oryginalny)

The paper is dedicated to analysis of the marketing strategy of Poland to 2015 with regard to the spa [health resort] tourism sector. The starting point for comparisons of the Centre's plans aims was the standpoint of the European Union in the field of new tourism policy, postulates of the environment connected with spa health care health resort services and the regional strategy of tourism development in the Western Pomeranian province. When basing on marketing strategy concepts, a dichotomy was showed between the centre's evaluation of perspectives for health tourism development in Poland and pursuits aims of enterprises and their environs, i.e. regions, which is expressed by the fact that the marketing strategy of health tourism being evaluated by the authors as the one not having perspectives for development is considered by regions as a strategic and brand name product having chances for a stabile development. Deliberations were particularised by showing, on the example of the Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. (Kołobrzeg Spa [Health Resort] PLC), instruments of the marketing influence impact on a current and potential customer which aim at the sales of new products and diversification of receipts income , i.e. endeavours after gaining a commercial customer. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chomsky N., Profit over People. Neoliberalism and Global Order, New York 1999.
  2. KOM(2006) 134 wersja ostateczna, Bruksela 17.03. 2006.
  3. Kwartalnik Informacyjny Stowarzyszenia Unii Uzdrowisk Polskich nr 2 listopad 2006.
  4. Łach K,, Rutkowska J., Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa z  co najmniej 25% udziałem Skarbu Państwa w kapitale zakładowym w 2006 roku, Warszawa 2008 r.
  5. Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015, POT, Warszawa październik 2008.
  6. Materiały Uzdrowiska Kołobrzeg S.A.
  7. Ponikowska I., Lecznictwo uzdrowiskowe polską marką wśród krajów Unii, referat na XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa Zdrój 28-31 maja 2008.
  8. Polsko-Niemiecki Barometr Turystyczny, Dwif Consulting GmbH Berlin, Neuhardenberg 23.10.2006.
  9. Strategia rozwoju turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku, PART, Warszawa - Szczecin - Koszalin 2005/2006, aktualizacja grudzień 2008.
  10. World Travel & Tourism Council , www.wttc.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu