BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany efektywności zasobów przedsiębiorstw rolniczych w Polsce
The Changes of the Agriculture Resources Efficiency in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, t. 14(29), z. 1, s. 55-62, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Współczynnik intelektualnej wartości dodanej, Efektywność rolnictwa, Przedsiębiorstwo rolne, Kapitał intelektualny, Kapitał strukturalny
Value Added Intellectual Coeficient (VAIC), Efficiency in agriculture, Agricultural enterprises, Intellectual capital, Structural capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto kwestię zróżnicowania efektywności materialnych i niematerialnych zasobów przedsiębiorstw rolniczych w aspekcie poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynkach UE i świata. Podkreślono rolę relatywnie nowego, dotychczas nie docenionego w rolnictwie zasobu, jakim jest kapitał intelektualny. Przedstawiono wybrane wyniki badań efektywności wykorzystania tego kapitału w polskich przedsiębiorstwach rolniczych stosując metodę VAIC™ opracowaną przez A. Pulica (abstrakt oryginalny)

In the article the problem of diversifying the efficiency of the tangible and intangible resources of farm businesses as the way to achieving the good position on the EU and Word food market were presented. The role of relatively new resource was also emphasized. This new resource is the intellectual capital - so far not noticed and not used in the agriculture. The chosen results of the effectiveness of this capital in polish farm businesses applying the VAIC™ method of A. Pulica were presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allaire-Arrive V. [2007]: Protecting and Capitalizing on Intangible Agricultural Assets, www.momagri.org
 2. Dobija D. [2003]: Metodyka szacowania wiedzy [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [red.] B. Wawrzyniak, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
 3. Edvinsson, L. and Malone, M.S. [1997], Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower, Harper Business, New York, NY.
 4. Ederer, P. [2006] - Innovation at Work: The European Human Capital Index, pp.2, [Tryb dostępu:] http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/45-the-european-human-capital-index.html [Data odczytu: luty 2014].
 5. Jarugowa A., Fijałkowska D [2002]: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka. Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 6. Jona-Lasinio C, Iommi M., Mazochi S. [2010]: Intangible capital and productivity growth In European Countries. LUISS-LLEE, Januar 10, 2010.
 7. Kasiewicz S., Kicińska M., Rogowski W. [2006]: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 8. Kozera M. [2011]: Intellectual capital in agriculture- measurement and determinants Acta Scientarum Polonorum. Oceonomia; 10 (3)/2011; 83-95.
 9. Kozera M. [2012]: Kapitał intelektualny w rolnictwie- zrozumieć, zmierzyć, zastosować, w: Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania [red.] Tadeusz Dudycz, Grażyna Osbert-Pociecha, Bogumiła Barycz; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 262/ 2012; 177-187.
 10. Kozera M. Kalinowski S. [2012]: Intellectual capital -non- materiał element of farm businesses economic success, w: Management - Leadership - Strategy - Competitiveness; Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012, 405-413, Szent Istvan University, Godollo, Węgry
 11. Kozera M. Parzonka M. [2011]: Wsparcie decyzji rozwojowych zasobami pozabilansowymi przedsiębiorstw rolniczych, Journal of Agribusiness and Rural Development 3(21)/2011, 35-46.
 12. Kozera M., Gołaś Z. [2008]:Istota kapitału intelektualnego jako potencjalnego czynnik konkurencyjności agrobiznesu; RN SERiAt. X, Zeszyt 1, str. 186-189, Warszawa- Poznań- Lublin.
 13. Mroziewski M. [2008]: Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania u warunki jego rozwoju. Wyd. Difin, Warszawa.
 14. Ptitchard B. [2000]: The tangible and intangible spaces of agro-food capital. Paper presented at the International Rural Sociology Association World Congres X, Rio de Janeiro, Brazil, July 2000.
 15. Pulic, A. [2000], MV A and YAICeAnalysis of Randomly Selected Companies from FTSE 250, Austrian Intellectual Capital Research Center, Graz [Tryb dostępu:] www.measuring-ip.at/Papers/ham99txt.htm [Data odczytu: listopad 2011].
 16. Pulic, A. [2003], "Intellectual capital - does it create or destroy value?", submitted to PMA Intellectual Capital Symposium, Cranfield.
 17. Pulic, A. [2005], "Value creation efficiency at national and regional levels: case study - Croatia and the European Union", in Bounfour, A. and Edvinsson, L. [Eds],Intellectual Capital for Communities, Elsevier, Oxford.
 18. Qinrong W., Bruce B. [1996]: Value of Advertising by Food Manufactures as Investment in Intangible Capital; Agribusiness, Vol. 12, No. 2, p. 147-156, Copyright by John Wiley & Sons, Inc.
 19. Strojny. M. [2000]: Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ogólny zarys koncepcji, [w]: Przegląd Organizacji 2000, nr 7-8, 17-21.
 20. Ujwary-Gil A., 2009: Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa; Wyd. C.H. BECK, Warszawa
 21. WachowiakP. [red.], [2005]: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, wyd. SGH, Warszawa.
 22. White F.C. [1995]: Valuation of Intagible Capital In Agriculture; Journal Agr. And Applied Economy 27 [2], December, 437-445, Copyright Southern Agricultural Economics Association.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu