BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laskowski Wacław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Dochodowa elastyczność wydatków polskich gospodarstw domowych i jej uwarunkowania
Income Elasticity of Polish Household Expenditure and its Determinant Factors
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, t. 14(29), z. 1, s. 63-74, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Dochody rolnicze, Konsumpcja, Wydatki gospodarstw domowych
Households, Farm household income, Consumption, Household expenditures
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pośród licznych czynników warunkujących poziom i strukturę konsumpcji, wiodące znaczenie ma dochód. Jest on nie tylko czynnikiem limitującym konsumpcję, ale także modulującym ją. Od ponad 50 lat GUS prowadzi systematyczne badania budżetów gospodarstw domowych. Korzystając z źródłowych rezultatów tych badań obliczono i zanalizowano wskaźniki struktury oraz wskaźniki dochodowej regresji oraz elastyczności wydatków i oszczędności. Przeprowadzono analizy oddzielnie w trzech grupach różniących się poziomem dochodu; wyróżniono grupę uboższych, średnio zamożnych i zamożnych gospodarstw domowych. Analizy pokazały, że rozdysponowanie dochodu jest zależne od jego poziomu. W gospodarstwach zamożniejszych poziom jak i udział oszczędności są zasadniczo większe, zaś reakcje wydatków na wzrost dochodu są mniejsze. Wydatki żywnościowe ogólnie wykazują średnią elastyczność, ale niektóre, np. na gastronomię, ryby, owoce, wody pitne mają elastyczność wysoką. (abstrakt oryginalny)

Among the numerous factors that determine the level and structure of consumption, income is of the leading importance. It not only limits but also modulates consumption. For over 50 years, the Central Statistical Office (GUS) has been conducting household-based surveys on a regular basis. On the basis of the source results of those surveys, the coefficients of structure as well as the income regression and elasticity of income and savings have been calculated and analysed. Separate analyses have been carried out for three groups at different income levels: the poorer, the moderately rich and the wealthy households. The analyses showed that the disposal of income depends on its level. In the wealthier households, both the level and the proportion of savings are generally bigger, and the intensity of expenditure's response to a growth of income is much smaller. Expenses disbursement for food generally have an average elasticity, but some, such as catering, fish, fruit, drinking water have a high flexibility. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. [2004]: Ekonometria, wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bywalec Cz. [2009]: Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Collard D. [2013]: Pigou's Wealth and Welfare: a centenary assessment. Cambridge Journal of Economics 2013.
 4. European Commission [2013]: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Progress on 'GDP and beyond' actions. Brussels. [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/environment/enveco/pdf/SWD_2013_303.pdf [Data odczytu: sierpień 2013].
 5. Główny Urząd Statystyczny [2011a]: Budżety gospodarstw domowych. Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 6. Główny Urząd Statystyczny [2011b]: Metodologia Badania budżetów gospodarstw domowych. Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 7. Heilbroner R. [1993]: Wielcy ekonomiści. Czasy, życie, idee. PWE, Warszawa.
 8. Hodoly A. [1971]: Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna. Książka i Wiedza, Warszawa.
 9. Luszniewicz A. [1982]: Statystyka społeczna. PWE, Warszawa.
 10. Zając K. [1966]: Ekonometryczna analiza budżetów domowych. PWE, Warszawa.
 11. Zalega T. [2012a]: Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 12. Zalega T. [2012b]: Konsumpcja: determinanty, teorie, modele. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu