BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryś-Jurek Roma (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane uwarunkowania inwestowania w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004-2011
The Selected Determinants of Investment in Agricultural Farms in the European Union in Years 2004-2011
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, t. 14(29), z. 1, s. 108-119, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Inwestowanie, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Arable farm, Investing, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem badania było przedstawienie wybranych uwarunkowań inwestowania w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej. Wykorzystano dane statystyczne z bazy FADN, które umożliwiły analizę zjawiska według krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2011 oraz w układach według: wielkości ekonomicznej i typu rolniczego. Wykazano, że przepływ pieniężny, nadwyżka na obsługę zadłużenia i samofinansowanie rozwoju na gospodarstwo rolne, wskaźnik reprodukcji, wskaźnik odnowienia środków trwałych (bez ziemi) i relacja inwestycji brutto do dochodu gospodarstwa są zróżnicowane w zależności od położenia geograficznego gospodarstwa rolnego, jego wielkości ekonomicznej i typu rolniczego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this research was a presentation of the selected determinants in agricultural farms in the European Union. The data from FADN database was used. It enabled the analysis of this matter according to the country of the European Union in years 2004-2011 and in the sections of: economic size and type of farms. It has been shown that the cash flow and the surplus for debt service and self-financing of development on the agricultural farm, reproductive ratę, the renewal of fixed assets (excluding land) and a relation of the gross investment to the farm net income vary according to the geographical location of the farm, its economic size and type of farming. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Commission [2012]: The Common Agricultural Policy. A partnership between Europe and Farmers, European Commission Directorate-General Agriculture and Rural Development, [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap [Data odczytu: kwiecień 2014].
 2. FADN [2014]: [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/report_en.cfm?dwh=SO [Data odczytu: styczeń 2014].
 3. Godlewska-Majkowska H. (2011): Rolnictwo i rybołówstwo, [w:] Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, red. nauk. I. Fierla, PWE, Warszawa, s. 154-186.
 4. Gołębiewska B. [2010]: Kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G., t. 97, z. 4, s. 60-68.
 5. Goraj L., Mańko S. [2009]: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa
 6. Grzelak A. [2012]: Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu rachunkowości rolnej FADN. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2 (24), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 57-67.
 7. Guastella G., Moro D., Sckokai P.,Veneziani M. [2013]: Investment behaviour of EU arable crop farms in selected EU countries and the impact of policy reforms, FACTOR MARKETS Working Papers, No. 42, May, [Tryb dostępu:] www.factormarkets.eu [Data odczytu: kwiecień 2014].
 8. Józwiak W., Kagan A.[2008]: Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G., t. 95, z. 1, s. 22-30.
 9. Kisiel R., Babuchowska K. [2013]: Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach rolnych - ujęcie regionalne, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 100, z. 1, s. 62-69.
 10. Sarris A. H., Doucha T., Mathijs E. [1999]: Agricultural restructuring in central and eastern Europe: implications for competitiveness and rural development, European Review Agricultural Economics, Vol. 26 (3), s. 305- 329.
 11. Sobczyński T. [2009]: Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, T. 9 (24), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 159-168.
 12. Vercammen J. [2007]: Farm bankruptcy risk as a link between direct payments and agricultural investment, European Review of Agricultural Economics, Vol. 34 (4), ss. 479-500.
 13. Wędzki D. [2009]: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2. Wskaźniki finansowe, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Kraków.
 14. Woś A. [2000]: Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998. IERiGŻ, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 466, Warszawa.
 15. Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe [2012], IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu