BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętara Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z Unią Europejską
Concentration and Specialisation of Agricultural Holdings in the Process of European Union Integration
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, t. 14(29), z. 1, s. 157-169, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Koncentracja, Typologia, Integracja rolnictwa Polski z UE
Arable farm, Concentration, Typology, Integration of Polish agriculture with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany w strukturze gospodarstw rolniczych ogółem i w gospodarstwach indywidualnych o powierzchni powyżej 1 ha w latach 2002 i 2010. Zmiany te były przejawem wzrostu koncentracji ziemi w gospodarstwach o powierzchni powyżej 20 ha użytków rolnych. Przedstawiono również zmiany w liczbie i strukturze gospodarstw wyspecjalizowanych w określonych typach. Wystąpił wzrost udziału typów gospodarstw silniej wyspecjalizowanych. W latach 2004 - 2010 w tych gospodarstwach znacznie wzrosła produktywność i dochodowość czynników produkcji. (abstrakt oryginalny)

The article presents changes in the structure of total agricultural holdings and in individual agricultural holdings with the area exceeding 1 ha in years 2002 and 2010. Those changes resulted from the increased concentration of land in agricultural holdings with over 20 ha of arabie land. The changes in the number and structure of agricultural holdings specialising in specific types of production have also been presented. There is an increase in the share of morę specialised agricultural holdings. In years 2004-2010, productivity and profitability of production factors in such holdings has much increased. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Charakterystyka gospodarstw rolnych [2012]: PSR 2010. GUS, Warszawa.
 2. Goraj L., Mańko St. [2013]: Analiza sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych w latach 2004-2010. PSR 2010. GUS, Warszawa.
 3. Grabowski S. [1975]: Specjalizacja i skala produkcji w rolnictwie. IRWiR-PAN, Warszawa.
 4. Kaźmierczak M. [1980]: Efektywność specjalizacji gospodarstw w produkcji zwierzęcej. Część 1. Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwar 2/1980 str. 50-69, Warszawa.
 5. Okuniewski J. [1980]: Specjalizacja w rolnictwie holenderskim. PWRiL, Warszawa.
 6. Manteuffel R. [1984]: Ekonomika I organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
 7. Skarżyńska A., Jabłoński K. [2012]: Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2011 r. IERiGŻ, Warszawa.
 8. Sobierajewska J., Ziętara W. [2013]: Gospodarstwa sadownicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tom 100. Zeszyt 1. S. 140-151.
 9. Steffen G., Born D. [1980]: Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 10. Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002. [2003]. GUS, Warszawa.
 11. Wojtaszek Z. [1965]: Kryteria i mierniki klasyfikacji gospodarstw indywidualnych według kierunków produkcji. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G. t. 78.z.1/1965, str. 69-98.
 12. Zegar J. [2012]: Współczesne wyzwania rolnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002- 2010. [2013]. Praca zbiorowa pod redakcją W. Józwiaka i W. Ziętary, współautorzy: Marek Zieliński, Jolanta Sobierajewska, Marcin Adamski, Piotr Dzun, Zofia Mirkowska, Maria Zdzieborska, Adam Kagan, Grażyna Niewęgłowska i Włodzimierz Dzun. PSR 2010. GUS, Warszawa.
 14. Ziętara W., Adamski M. [2014]: Skala produkcji, efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka. ZER nr 1/2014. Warszawa. s. 97-115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu