BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymczak Barbara (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Sawicki Wojciech (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Bogusławska-Wąs Elżbieta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Koronkiewicz Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Dąbrowski Waldemar (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Występowanie L. monocytogenes w świeżych owocach i warzywach pochodzących z upraw ekologicznych województwa zachodniopomorskiego
Occurence of L. Monocytogenes in Fresh Fruits and Vegetables from Organic Farms in West Pomeranian Region
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 2 (75), s. 67-76, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Jakość produktów rolnych, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Bezpieczeństwo mikrobiologiczne, Produkty ekologiczne, Warzywa, Owoce
Quality of agricultural products, Food health safety, Microbiological safety, Ecological product, Vegetables, Fruit
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5.12.2007 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych nie ma obowiązku badania świeżych owoców i warzyw w kierunku obecności L. monocytogenes, mimo że jest coraz więcej informacji o izolacji tych bakterii z surowców roślinnych. Jakość owoców i warzyw w Polsce ocenia się na podstawie wzrokowej oceny świeżości, wyglądu zewnętrznego i ewentualnie zapleśnienia surowca. Celem pracy była ocena występowania L. monocytogenes w świeżych owocach i warzywach oraz porównanie różnych metod identyfikacji tych bakterii. Przebadano 220 próbek (w tym: 80 owoców i 140 warzyw), które pochodziły zarówno z lokalnych punktów sprzedaży detalicznej, jak również z upraw nawożonych obornikiem. Na podstawie identyfikacji przeprowadzonej zgodnie z PN-EN ISO 11290-2:2000 Listeria sp. stwierdzono w 50 % prób buraków ćwikłowych, 25 % marchwi, 15 % pomidorów i ziemniaków oraz 5 % pietruszki i 25 % truskawek. Natomiast techniką multiplex PCR L. monocytogenes stwierdzono w 10 % prób truskawek, 5 % pietruszki i 15 % ziemniaków. Badania biochemiczne nie mogą stanowić ostatniego etapu identyfikacji L. monocytogenes ze względu na duże rozbieżności wyników z rezultatami badań przeprowadzonch metodami biologii molekularnej. Wykazano zależność pomiędzy występowaniem L. monocytogenes w owocach i warzywach a rodzajem zastosowanego nawożenia. Listeria sp. i L. monocytogenes izolowano tylko z tych prób owoców i warzyw, które uprawiano na terenach nawożonych obornikiem. Ze względu na częstość występowania L. monocytogenes w owocach i warzywach pochodzących z upraw ekologicznych istnieje konieczność weryfikacji i wprowadzenia obowiązkowych badań kontrolnych również tych surowców roślinnych. (abstrakt oryginalny)

Pursuant to the Commission Directive (EC) No. 1441/2007 of 05.12.2007 on microbiological criteria for foodstuffs, there is no obligation to inspect fresh fruits and vegetables whether or not they contain L. monocytogenes although there are more and more reports on finding these bacteria in plant materials. The quality of fruits and vegetables in Poland is assessed based on the visual evaluation of freshness and external appearance of the material, and on checking if this material does not get mouldy. The objective of this paper was to assess the occurrence of L. monocytogenes in fresh fruits and vegetables and to compare different methods of identifying these bacteria. 220 samples were analyzed (80 fruits and 140 vegetables); all of them originated from both the local retail outlets and the agricultural farms using manure as a fertilizer. Based on the identification performed according to PN EN ISO 11290-2:2000, Listeria sp was found in 50 % of beetroot samples, in 25 % of carrot, in 15 % of tomatoes and potatoes, and in 5% of parsley and in 25 % of strawberries. And when using a multiplex PCR technique, L. monocytogenes was found in 10 % of the strawberry samples, in 5 % parsley, and in 15 % potatoes. Biochemical analyses should not be the final phase of identifying L. monocytogenes because there are wide discrepancies between the results of this analysis and the results of research conducted using the molecular biology methods. A correlation was shown between the presence of L. monocytogenes in fruits and vegetables and the type of fertilizer used. Listeria sp and L. monocytogenes were isolated only from the samples of fruits and vegetables grown in farms where soils were manured. Owing to the frequency of L. monocytogenes occurrence in fruits and vegetables from certified farms running organic farming, it is vital to revise the control screening of plant materials and to make it obligatory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aguado V., Vitas A.L., Garcia-Jalon I.: Characterization of Listeria monocytogenes and Listeria innocua from vegetable processing plant by RAPD and REA. Int. J. Food Microbiol., 2004, 90, 341-347.
 2. Border P.M., Howard J.J., Plastow G.S., Siggens K.W.: Detection of Listeria species and Listeria monocytogenes using polimerase chain reaction. Letters and Applied Microbiol., 1990, 11, 158-162.
 3. Beuchat L.R. : Listeria monocytogenes: incidence on vegetables. Food Control, 1996, 7, 223-228.
 4. Doyle M.P.: Fruits and vegetables safety- microbiological considerations. Hortscience, 1990, 25, 1478-1481.
 5. Duszkiewicz-Reinhard W., Grzybowski R., Sobczak E.: Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej, Wyd. SGGW, Warszawa 1999.
 6. Francis G.A., O'Beirne D.: Effects of acid adaptation on the survival of Listeria monocytogenes on modified atmosphere packaged vegetables. Int. J. Food Sci. Technol, 2001, 36, 477-487.
 7. Filipiak T.: Produkcja oraz spożycie owoców i warzyw w Polsce. Roczn. Nauk. 2005, tom VIII, zeszyt 3.
 8. Garcia-Gimeno R.M., Zurera-Cosano G., Amaro-Lopez M.: Incidence, survival and growth of Listeria monocytogenes in ready-to-use mixed vegetables salads in Spain. J. Food Safety, 1996, 16, 75-86.
 9. Gunasena D.K., Kodikara C.P., Ganepola K., Widanapathirana S.: Occurence of Listeria monocytogenes in food in Sri Lanka. J. Nation. Sci Council of Sri Lanka, 1995, 23, 107-114.
 10. Heisick J.E., Wagner D.E., Nierman M.L., Peeler J.T.: Listeria spp. found on fresh market product. Applied Environ. Microbiol., 1989, 55, 1925-1927.
 11. Ho J.L., Shands K.N., Freidland G., Eckind P.& Fraser D.W.: An outbreak of type 4b Listeria monocytogenes infection involving patients from eight Boston hospitals. Archives Internal. Medicine, 1986, 146, 520-524.
 12. Jaton K., Sahli R., Bille J.: Development of polymerase chain reaction assays for detection of Listeria monocytogenes in clinical cerebrospinal fluid samples. J. Clin. Microbiol., 1992, 30, 1931-1936.
 13. Kordowska-Wiater M., Janas P., Sosnowska B., Waśko A., Nowak A., Kluza B.: Występowanie bakterii patogennych oraz drobnoustrojów wskaźnikowych zanieczyszczenia fekalnego w mrożonych warzywach. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 2 (51), 134-144.
 14. MacGowan A.P., Bowker K., McLauchlin J., Bennett P.M. Reeves D.S.: The occurrence and seasonal changes in the isolation of Listeria spp. in shop bought food stuffs, human faeces, sewage and soil from urban sources. Int. J. Food Microbiol., 1994, 21, 325-334.
 15. Nguyen-The, Karlin F.: The microbiology of minimally processed fresh fruits and vegetables. Crit. Rev. Food Sci.Nutr., 1994, 34, 371-401.
 16. Olivier S.P., Jayarao B.M., Almeida R.A.: Foodborne pathogens in milk and dairy farm environment: food safety and public health implication. Foodborne Pathogens Disease., 2005, 2, 115-129.
 17. Porto E., Eiroa M.: Occurence of Listeria monocytogenes in vegetables. Dairy Food Environ. Sanitation, 2001, 21, 282-286.
 18. PN-EN ISO 11290-2:2000. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes.
 19. PN-EN ISO 11290-2:2000/A1. Zmiana do polskiej normy. Dotyczy PN-EN ISO 11290-2. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes.
 20. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych. Dz. U. 2007 r. Nr 61, poz 417.
 21. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2092/91.
 22. Schlech W.F., Lavigne P.M., Bortolussi R.A., Alleri A.C., Haldane E.V., Wort A.J., Hightower A.W., Johnson S.E.: Epidemic listeriosis - evidence for transmission by food. New Eng. J. Med., 1983, 308, 203-206.
 23. Wong H.CH., Chao W., Lee S.: Incidence and characterization of Listeria monocytogenes in foods available in Taiwan, Appl. Environ. Microbiol., 1990, 56 (10), 3101-3104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu