BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Senko Tatiana (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Tytuł
Analiza porównawcza relacji ojca i syna oraz ich zachowań osobowościowych
Comparative Analysis of the Relationship between Fathers and Sons and their Behavior Patterns
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2015, nr 14, s. 71-89, tab., wykr., bibliogr. 41 poz.
Scientific Papers of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Wychowanie, Rodzina, Relacje międzyludzkie
Education, Family, Interpersonal relations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autorka opisuje poglądy chłopców w wieku przedszkolnym na temat roli ojca w rodzinie oraz charakteryzuje relacje w parze ojciec-syn. Przedstawiona została charakterystyka współczesnego obrazu ojca i jego roli w życiu dziecka oraz znaczenie relacji ojca i syna w ramach kontaktów rodzinnych. Głównymi problemami badawczymi występującymi w badaniu były: analiza relacji ojca i syna oraz analiza zależności pomiędzy osobowością ojca a zachowaniem osobowościowym syna. W badaniu wykorzystany zostały sondaż diagnostyczny, ankieta, wywiad, rysunek "Mój tata" oraz autorska metoda diagnozy zachowań osobowościowych. Do analizy statystycznej danych empirycznych stosowano standardowe procedury statystyczne. Wyniki badań pokazują, że istnieje wzajemny związek pomiędzy zachowaniem osobowościowym ojca a zachowaniem osobowościowym syna.(abstrakt oryginalny)

The goal of this study was to research communication between fathers and their sons employing empirical analysis of the individual behaviour forms in pairs "father-son". The author's method of diagnostics of individual behaviour forms was used. Statistical analysis was conducted with an application of standard statistical criteria. In conclusion, the relations between various individual behaviour forms of fathers and their sons are identified and described. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A u g u s t y n J., Dojrzewanie do ojcostwa [w:] Ojcostwo, red. J. A u g u s t y n, WAM, Kraków 1998.
 2. A u g u s t y n J., Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, WAM, Kraków 2009.
 3. B r a u n - G a ł k o w s k a M., Być ojcem [w:] Oblicza ojcostwa, red. D. K o r n a s - B i e l a, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
 4. C a m p b e l l R., Sztuka zrozumienia, czyli jak naprawdę kochać swoje dziecko, Oficyna Wydawnicza Vocatino, Warszawa 2006.
 5. F a b e r A., M a z l i s h E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina, Poznań 1992.
 6. F r i e s e n A., Od agresji do czułości, czyli prawie wszystko o sztuce wychowania, Jedność, Kielce 2006.
 7. F r o m m E.,The art loving, Harper & Row, New York 1993.
 8. G r o c h u l s k a I., Autorytet rodzicielski, "Bliżej przedszkola. Wychowanie i Edukacja" 2009, nr 8 (95), s. 20-21.
 9. G r o t h J., Nieobecność ojca [w:] Ojciec..., red. S. J a b ł o ń s k i, Fundacji Humaniora, Poznań 2000.
 10. J a n k o w s k a M., Miłość ojcowska w wychowaniu dziecka, "Kwartalnik Naukowy" 2010, nr 4 (4), s. 45-55.
 11. J a n k o w s k i K., Nie tylko dla rodziców, Nasza Księgarnia, Warszawa 1980.
 12. K a j a B., Zarys terapii dziecka, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001.
 13. K o ł o d z i e j W., Rola ojca w życiu rodziny i dziecka [w:] Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, t. 1, red. I. J a n i c k a, Impuls, Kraków 2010, s. 35-47.
 14. K o r n a s - B i e l a D., Współczesny kryzys ojcostwa [w:] Oblicza ojcostwa, red. D. K o r n a s - B i e l a, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
 15. L a c r o i x X., Naucz mnie żyć. Esej o ojcostwie, W drodze, Poznań 2007.
 16. M c D o w e l l J., Wa k e f i e l d N., Zadziwiający wpływ tatusia, Vocatio, Warszawa 1994.
 17. M e d i n g e r A., Podróż ku pełni męskości, W drodze, Poznań 2005.
 18. M e l o s i k Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Impuls, Kraków 2006.
 19. M i e r z w i ń s k i B., Mężczyzna jako mąż i ojciec [w:] Przygotowanie do życia w rodzinie, red. K. O s t r o w s k a, M. Ry ś, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", Warszawa 1997.
 20. N i c o l o s i J., Wstyd i utrata przywiązania, Wydawnictwo Mateusza, Bydgoszcz 2011.
 21. O b u c h o w s k a I., Nasze dzieci. Jak je kochać i rozumieć, Media Rodzina, Poznań 2008.
 22. P o s p i s z y l K., Ojciec a rozwój dziecka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
 23. P o s p i s z y l K., Ojciec a wychowanie dziecka, Żak, Warszawa 2007.
 24. P o s p i s z y l K., O miłości ojcowskiej, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986.
 25. P ó ł t a w s k a W., Płciowość jako dar i zadanie [w:] Oblicza ojcostwa, red. D. K o r n a s - B i e l a, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
 26. R i s e C., Sztuka ojcostwa, W drodze, Poznań 2006.
 27. S e n k o T.V., Children's aggression and types of personal behavior of family [w:] 17th Biennial ISSBD Meeting, Ottawa, Ontario, Canada 2002.
 28. S e n k o T., Metoda diagnozy zachowań osobowościowych, Studia psychologiczno-pedagogiczne, tom 1, red. Yu. K a r a n d a s h e v, T. S e n k o, Bielsko-Biała 2007, s. 215-230.
 29. S e n k o T., Ogólna charakterystyka metody diagnozy zachowania osobowościowego [w:] Zagadnienia społeczne. Wychowanie regionalne, opieka socjalna, pomoc psychologiczna, tom 2, Oświata i kultura na Podbeskidziu, red. D. C z u b a l a, G. G r z y b e k, Bielsko Biała 2005, s. 219-224.
 30. S e n k o T., The conflict between Fathers and Children [w:] Book of Abstracts International Conference on Conflict and Development in Adolescence. Gent, Belgium 1995.
 31. С е н ь ко Т.В., Факторный анализ структуры диадного взаимодействия, "Адукацыя i выхаваннe" 1998, № 5, c. 43-53.
 32. С е н ь ко Т.В., Изучение межличностного взаимодействия ребенка с ровесниками и взрослыми, РГПУ, Ленинград 1991. С е н ь ко Т.В., Изучение личностного поведения дошкольников в семье. ИПК МО РБ, Минск 1993.
 33. С е н ь ко Т.В., Психология взаимодействия: Часть вторая: Диагностика и коррекция личностного поведения, Карандашев, Mинск 1998.
 34. С е н ь ко Т.В., Психология взаимодействия: Часть третья: Личность в семейном социуме, Карандашев, Mинск 2000.
 35. С е н ь ко Т.В., Психология взаимодействия. Часть шестая. Взаимодействие детей в семье, Карандашев, Бельско-Бяла 2012.
 36. С м и р н о в а Н.В., Сравнительный анализ родительства у мужчин с разным стажем отцовства [w:] Психосфера: сборник научных трудов кафедры психологии ТулГУ, ред. Е.Е. Са п о г о в а, ТулГУ, Тула 2008, s. 84-99.
 37. S o s n o w s k i T., Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Żak, Warszawa 2011.
 38. Tr a w i ń s k a M., Bariery małżeńskiego sukcesu, Książka i Wiedza, Warszawa 1977.
 39. Wi t c z a k J., Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987.
 40. Wo j c i e c h o w s k a J., Bo do dziecka trzeba dwojga, "Charaktery. Magazyn Psychologiczny" 2007, nr 7 (126), s. 18-20.
 41. Го л ь ц о в а Н.В., Супружеское взаимодействие в молодых семьях и «гражданских» браках [w:] Социальная психология сегодня: наука и практика, ред. Б.Д. П а р ы - г и н, Т.И. Ко р о т к и н а, СПбГУП, Санкт-Петербург 2012, s. 50-51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu