BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Belkina Natalia (Immanuel Kant State University of Russia)
Tytuł
Qualimetrical Evalution of Educational Achievements
Jakościowa ocena osiągnięć edukacyjnych
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 2(10), s. 8-11, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Nauczanie, Studenci, Poziom edukacji, Ocena jakości
Education, Teaching, Students, Level of education, Quality assessment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono metodykę oraz sposób oceny osiągnięć studentów z wykorzystaniem wspólnego podejścia do definicji poziomów jakości w poszczególnych składnikach działalności studenckich oraz sumę jej ratingu. Widoczność proponowanego podejścia jest wspierana przez "drzewo rankingowe". (abstrakt oryginalny)

Presents a methodology qualimetrical evaluation of achievements of the students, using a common approach to the definition of the levels of quality in the individual components of student activities and the total of its rating. Visibility approach is supported by the proposed «the tree of the rating». (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Корягин С. И., Нордин В. В.: Квалиметрические оценки при исследовании ресурса динамически нагруженных подвижных соединений машин. Вибрационные машины и технологии. Сб. науч. тр. - Курск: КГТУ, 2003, c. 122-125.
  2. Квалиметрия человека и образования. Методология и практика. Часть 1 (Научн. ред. - А. И. Субетто) - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1992, c. 189.
  3. Купцова Е. Б. Комплексный квалиметрический мониторинг в системе управления качеством подготовки студентов вуза: Дисс. кандидата пед. наук: 13.00.08, Москва 2009.
  4. Никитин В. А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000. СПб.: Питер 2002, c. 272.
  5. Нордин В. В.: Практические методы повышения качества управления в транспортной и сервисной отраслях: Учеб. - практ. пособие. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010, c. 212.
  6. Нордин В. В., Михальская Я. В.: Оценка соответствия в автотранспортном сервисе. Техникотехноло-гические проблемы сервиса. Т.21, 2012, с. 34-41.
  7. Сафонцев С. А.: Образовательная квалиметрия как фактор повышения эффективности контроля качества процесса обучения: Дисс. д-ра пед. наук: 13.00.01, Ростов н/Д, 2004.
  8. Nordin V. V., Belkina N., Van Bo.: Qualimetrical bestimates and it support in education. Cб. Материалов Международной конференции «Systems supporting industrial environment management». - Beskidy Mountains, Poland, 2004, p. 47-50.
  9. Maruszewska E. W.: Wykorzystanie różnych technik dydaktycznych w nauczaniu etyki zawodowej w rachunkowości. Ekonomia i Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. IV Forum Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, listopad 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu