BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Anna
Tytuł
Instrumenty komunikowania marketingowego w dobie globalizacji
Instruments of Marketing Communication in a Global World
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 1, s. 151-173, bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Świadomość społeczna, Świadomość konsumenta, Globalizacja
Marketing communication, Public awareness, Consumer awareness, Globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym założeniem opracowania jest to, iż w dobie globalizacji konieczne staje się uwzględnianie w działalności marketingowej przedsiębiorstw ewolucji świadomości konsumenckiej i wzrostu znaczenia konsumentów na rynku. U podstawowego założenia leży nie tylko spostrzeżenie, iż współczesny konsument staje się osobą aktywnie uczestniczącą w działalności marketingowej przedsiębiorstwa, ale również takie, iż przedstawiciele nowej generacji konsumentów wyznaczają pewien wyraźny kierunek zmian w relacji przedsiębiorstwo -konsument w skali globalnej. Z tymi spostrzeżeniami związana jest konieczność przeorientowania dotychczasowego modelu komunikowania marketingowego. Narzędzia marketingowe wymagać będą nowego spojrzenia na motywacje konsumenta ukierunkowujące go na zachowania konsumpcyjne (w tym skłaniające do poszukiwania informacji o produktach). W tradycyjnym, jednokierunkowym podejściu do procesu komunikowania z rynkiem główny nacisk kładziono na przekaz marketingowy. W sytuacji, gdy komunikowanie nabiera charakteru dwukierunkowego (z silną pozycją konsumenta jako uczestnika tego procesu), powinno następować przeniesienie nacisku z przekazu na jego odbiorcę. Nowy interaktywny model komunikowania marketingowego podkreślać będzie aktywną rolę konsumenta w poszukiwaniu informacji niezbędnych do podjęcia decyzji zakupowych. Należy się spodziewać, że dotychczasowy tradycyjny model komunikowania z rynkiem, oparty na informacjach trafiających od liderów opinii (sportowców, ekspertów, gwiazd show -biznesu) do grupy docelowej, w modelu oddziaływania interaktywnego zostanie zastąpiony wpływem poziomym, płynącym od poszczególnych konsumentów. (fragment tekstu)

A global market necessitates including the evolution of consumer awareness and the growing importance of consumers in marketing activities. Th is process including utilizing existing instruments of marketing communication along with a new look at consumer motivations (and at information about products). Among the major changes in consumer attitudes and behavior worldwide are the following phenomena: more negative attitudes toward advertising, increasing consumer attention to ethical aspects of business, greater environmental awareness, and growing consumer product expectations. The study shows a close relationship between social and technological changes. New information technology provides new opportunities for contact with consumers and between consumers. It is expected that the current traditional model of communication with the market, based on information derived from opinion leaders (from athletes, experts, celebrities), in the interactive communication model will be lead to horizontal influence derived from individual consumers. Consumers become not only active seekers of market information, but also creators and relayers of this information rather than defenseless recipients. Further more the responsible consumer is a person who not only knows his or her rights, but also supports a particular producer through purchases. Access to information about companies (and their products) through new media (mobile, internet) allows the consumer to control activities of commercial organizations (particularly multinational corporations) without geographic limitations. Not so long ago, the most important goal was to provide products conveniently to consumers at an attractive price. Now it seems that brand imaging is increasingly created by consumers them selves, who in turn create brand history among them selves. New patterns of consumer behavior give rise to new marketing (and communication) strategies. Of course, many consumers do passively participate in the process of marketing communication. However, we must as sume that this new generation of responsible consumers determines a clear direction of changes in business -consumer relationships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie statutowe pt. Społeczne i kulturowe skutki globalizacji we współczesnym świecie prowadzonych pod kierownictwem prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej -Kujawy w 2009 r.
 2. Szczepański M. S., Modernizacja. Rozwój zależny. Rozwój endogenny- socjologiczne studium teorii rozwoju społecznego, w: Socjologia ogólna. Wybór tekstów, t. 2, oprac. Malikowski M., Marczuk St., Wyższa Szkoła Społeczno -Gospodarcza w Tyczynie, Tyczyn 1997, s. 271 i dalsze.
 3. Sienkiewicz P., Analiza systemowa rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w: Rewolucja informacyjna i społeczeństwo. Niektóre trendy, zjawiska i kontrowersje, red. L.W. Zacher, Warszawa 1997, s. 69.
 4. Wiktor J. W., Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej, "Świat Marketingu" 2001,nr 11, http://www.swiatmarketingu.pl/publikacje/publ2001_1/j_wiktor_1.htm#top (23.03.2006).
 5. Wirtualna przestrzeń zmienia standardy. Internet pogrzebie tradycyjną reklamę, rozmowa M. Mierżyńskiej z P. Boutie, "Businessman Magazine" 1998, nr 3.
 6. Midura J., Kultura przenikania, "Marketing przy Kawie" 2 czerwca 2009, nr 260, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=895 (23.09.2009).
 7. ARC Rynek i Opinia, Polski konsument w czasie kryzysu - oszczędny, ale lojalny, "Marketing przy Kawie"15 września 2009, nr 273, http://www.marketing -news.pl/theme.php?art=939 (16.09.2009).
 8. Tkaczyk J., Nowe narzędzia komunikacji - próba klasyfikacji, w: Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu III, Instytut Handlu Zagranicznego UG, Wyd. UG, Sopot 2005, s. 426.
 9. Zieger O., Świadomość konsumencka - czy jesteśmy w stanie płacić więcej za lepiej?, www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/swiadomosc.html (23.04.2007).
 10. Kupuj odpowiedzialnie, http://www.ekonsument.pl/page/kupuj -odpowiedzialnie-131.html(26.09.2007).
 11. Meller A., Internetowe bojkoty, http://www.pcworld.pl/news/119699/Internetowe.bojkoty.html(10.09.2009).
 12. Anam L., Zrównoważone produkty. Promocja zrównoważonej produkcji i konsumpcji, raport przygotowany dla Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2008.
 13. Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r., red. nauk. A. Bołtromiuk, http://www.ine-isd.org.pl/obrazki/fi le/ekoherkules/Swiadomosc_ekologiczna_Polakow_InE-2008.pdf (10.09.2009).
 14. Raport "Przyszłość marki korporacyjnej", http://www.fob.org.pl/raport -przyszloc-marki-korporacyjnej-158_2114.htm (10.09.2009).
 15. Europeans more "green fluencers" than Americans 2007, http://ec.europa.eu/research/infocentre/ertcle_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_07_11_14_en.html&item=Infocentre&artid=5559(09.10.2009).
 16. Porter Novelli Profi le: Green fluencers, http://porternovelli.com/site/pdfs/Greenfl uencer_porter_Novelli.pdf (09.10.2009).
 17. Dohnalik J., Co czyni wrogiem, a co wielbicielem reklam?, http://www.pentor.pl/53993.xml?doc_id=11280 (10.09.2009).
 18. Dohnalik J., Postawy Polaków wobec reklamy, http://www.pentor.pl/16595.xml (10.09.2009).
 19. Sagan A., Marketing relacyjny, s. 7, http://www.statsoft .pl/czytelnia/marketing/relacyjny.pdf(16.10.2006).
 20. Szlak J., Nowe potrzeby nowego konsumenta, "Marketing przy Kawie" 19 października 2004, nr 64,http://www.marketing -news.pl/theme.php?art=181 (22.09.2009).
 21. Tofler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997, s. 409.
 22. Prosument, czyli aktywny konsument, http://www.internetstandard.pl/news/136802/Prosument.czyli.aktywny.konsument.html (02.12.2008).
 23. Drabarz A., Napędzany inwencją mas, "Marketing przy Kawie" 17 listopada 2008, nr 267, http://www.marketing-news.pl/article.php?art=1565 (28.09.2009).
 24. Lewandowski G., Design your own community, "Marketing przy Kawie" 24 kwietnia 2007, nr 194,http://www.marketing -news.pl/article.php?art=1141 (28.09.2009).
 25. Augustyn A., Marketing doznań, czyli jak uwieść klienta, http://www.opcom.pl/blog/nasze_publikacje/marketing_doznan_czyli_jak_uwiesc_klienta (22.09.2009).
 26. Advertainment, http://www.marketing -news.pl/special.php?page=3 (16.04.2008).
 27. Jak działa reklama, red. J.Ph. Jones, GWP, Gdańsk 2004, s. 103.
 28. Muller J., Łowczynie uwagi, "Marketing przy Kawie" 17 grudnia 2008, nr 271, http://www.marketing-news.pl/article.php?art=1586 (23.09.2009).
 29. Tworzone przez konsumenta (customer made), "Marketing przy Kawie" 19 maja 2005, nr 88, http://www.marketing -news.pl/theme.php?art=276 (22.10.2006).
 30. Gazda M., Kręcić każdy może, "Marketing przy Kawie" 29 marca 2006, nr 146, http://www.marketing-news.pl/article.php?art=846 (15.10.2008).
 31. Szlak J., Red Bull wzbogaca wyobraźnię, "Marketing przy Kawie" 4 lutego 2003, nr 4, http://www.marketing-news.pl/article.php?art=29 (23.10.2008).
 32. Tryvertising, "Marketing przy Kawie" 8 września 2005, nr 100, http://www.marketing -news.pl/theme.php?art=313 (22.10.2008).
 33. Szymańska K., Nic nie uczy tak jak doświadczenie, "Marketing przy Kawie" 5 sierpnia 2009, nr 267,http://www.marketing -news.pl/theme.php?art=918 (23.09.2009).
 34. Hajduga B., Czas na mobile advertising, "Marketing przy Kawie" 11 września 2008, nr 230, http://www.marketing -news.pl/theme.php?art=797 (23.09.2009).
 35. Hałaczkiewicz-Ilnicka A., Halo, tu reklama!, "Marketing przy Kawie" 6 lipca 2009, nr 293, http://www.marketing-news.pl/article.php?art=1688 (23.09.2009).
 36. Gregorczyk T., Kody między mediami, "Marketing przy Kawie" 5 września 2008, nr 229, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=793 (23.09.2009).
 37. Iwańczuk M., Zakodowana reklama, czyli nowe oblicze marketingu mobilnego, "Marketing przy Kawie" 7 maja 2008, nr 243, http://www.marketing -news.pl/article.php?art=1433 (23.09.2009).
 38. Żurawski J., Mobilna branża przyszłości, "Marketing przy Kawie" 19 września 2007, nr 213, http://www.marketing -news.pl/article.php?art=1256 (22.09.2009).
 39. Stevenson K., Marketing wirusowy. Pomysł/zadanie na 2000 rok, "Modern Marketing" 2000, nr 5, http://www.modernmarketing.pl/index.php?pg=arta&magnr=200005&artnr=02 (30.03.2008).
 40. Knapik A., Wykorzystanie marketingu szeptanego komunikacji nieformalnej przedsiębiorstw,http://test.quadromedia.pl/swiatmarketingu/index.php?rodzaj=01&id_numer=285919 (22.10.2006).
 41. Buzz marketing, http://www.marketing -news.pl/special.php?page=13 (22.12.2007).
 42. Doliński D., Z ust do ust, "Aida Media. Teoria i Praktyka Reklamy"1994, nr 4, s. 14-15.
 43. Kwarciak B., Z ust do ust, "Aida Media. Teoria i Praktyka Reklamy" 1994, nr 4, s. 16-17.
 44. Uścińska B., Rozmowa, plotka czy reklama, "Aida Media. Teoria i Praktyka Reklamy" 1997, nr 2, s. 36-37.
 45. Adamczyk J., Marketing wirusowy, http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk73.php (16.04.2006).
 46. Ekiert M., Virale, czyli siła przekazu nieformalnego, http://www.cneb.pl/a/virale.html(23.03.2008).
 47. Haring C., Seks, okrucieństwo i inne grzechy, "Marketing przy Kawie" 23 września 2003, nr 20, http://www.marketing -news.pl/theme.php?art=88 (16.06.2007).
 48. Mazurek G., Marketing wirusowy w służbie e-PR, http://www.emarketing.pl/artyk/artyk56.php(16.06.2007).
 49. Musiał M., Poznański P., Marketing wirusowy - komunikacja eksplodująca, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/markwirusowy23112001.html (09.09.2007).
 50. Leloch G., Jak rozprzestrzenić w sieci przekaz wirusowy, http://www.epr.pl/czytelniatrzy.php?id=305&com=488&itemcat=1 (09.09.2007).
 51. Wołoch A., Męskie prawo, "Marketing przy Kawie" 16 sierpnia 2006, nr 162, http://www.marketing--news.pl/article.php?art=947 (23.09.2009).
 52. Marketing partyzancki, http://www.marketing -news.pl/special.php?page=9 (22.10.2008).
 53. Szlak J., Zaskakujące pomysły, "Marketing przy Kawie" 16 października 2003, nr 31, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=113 (22.10.2009).
 54. Szlak J., Reklama wokół nas - przeciw schematom, "Marketing przy Kawie" 27 lipca 2004, nr 55, http://www.marketing -news.pl/theme.php?art=163 (22.09.2009).
 55. Wilczek P., Warsztaty: Ambient media. Komunikacja z młodym klientem, "Brief " 2005, nr 64/01.
 56. GPO, 36i6 nieprzemyślana oferta na karę, http://gpo.blox.pl/2008/06/36i6.html (23.09.2009).
 57. Łódź kontra "brudasy z Polkomtela", http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269, 5407377, Lodz_kontra__brudasy_z_Polkomtela_.html?skad=rs (09.09.2009).
 58. Shockverstising, http://www.marketing -news.pl/special.php?page=1 (05.09.2007).
 59. Dahl D. W., Frankenberger W. D., Manchanda R. V., Does It Pay to Shock? Reactions to Shocking and Nonshocking Advertising Content among University Students, "Journal of Advertising Research" September2003, s. 268.
 60. Muller J., Hitler jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, "Marketing przy Kawie" 9 września2009, nr 301, http://www.marketing -news.pl/article.php?art=1733 (23.09.2009).
 61. Hitler, Stalin i Husajn... w reklamie społecznej, http://www.wprost.pl/ar/171200/Hitler -Stalin-i-Husajn-w-reklamie-spolecznej/(23.09.2009).
 62. http://radareklamy.org (09.10.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu