BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jastrzębska Ewa
Tytuł
Etyka biznesu a społeczna odpowiedzialność biznesu
Business Ethics and Corporate Social Responsibility
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 1, s. 176-197, tab., bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Religia
Business ethics, Corporate Social Responsibility (CSR), Religion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza filozoficznych korzeni etyki biznesu i ocena wpływu tej dyscypliny na powstanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Hipoteza badawcza brzmi: "Powstanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu wiąże się z instytucjonalizacją1 etyki biznesu". (fragment tekstu)

This study analyzes the philosophical roots of business ethics and assesses this field's influence on the birth of corporate social responsibility. Business ethics have done more than lay the foundations for CSR: Numerous highly publicized corporate scandals evoking discussions on such ethics, have proved that institutionalization of business ethics has become increasingly necessary. Firstly, it would allow creation of stable foundations for enterprises to act responsibly. Secondly, it would improve the image of business activity in the eyes of society as well as positively influence the efficiency of such activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Spychalski M.,Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w świetle międzynarodowej konkurencyjności gospodarki,w: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" nr 5, red. Z. Pisz,M. Rojek -Nowosielska, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 97.
 2. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja uzupełniona, Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego,Warszawa 2007, s. 498, 527.
 3. Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 49-50.
 4. Bąk D., Znaczenie teorii cnót dla etyki biznesu, w: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, red. A. Lewicka -Strzałecka, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2007, s. 186-187.
 5. Rybak M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, w: Etyka w biznesie, red. M. Borkowska,J. Gałkowski, Tow. Nauk. KUL, Lublin 2002, s. 89.
 6. History of Corporate Social Responsibility and Sustainability, www.brass.cf.ac.uk/uploads/History_L3.pdf (26.07.2009).
 7. Kietliński K., Religijne, historyczne i kulturowe uwarunkowania etyki biznesu, w: Etyka w biznesie i zarządzaniu, red. K. Kietliński, V. Reyes, T. Oleksyn, Of. Ekon., Kraków 2005, s. 68.
 8. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1998, s. 45.
 9. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa2008, s. 24.
 10. Dylus A., Możliwości i granice kazuistycznej etyki biznesu, w: Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002, s. 363.
 11. The Human Development Index (HDI ), http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/hdi/(26.07.2009)
 12. Human development report 2007/2008. Fighting climatechange: human solidarity in a divided world, UNDP,New York 2007, s. 232, 238, 240-242, http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf(11.07.2009).
 13. Sen A., The possibility of social choice, http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1998/sen-lecture.pdf (26.07.2009).
 14. Klimczak B., Między ekonomią a etyką, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 90.
 15. The World Factbook. World. People, www.cia.gov/library/publications/the-world -factbook/geos/xx.html (25.07.2009).
 16. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Nowy Testament, Ewangelia według św.Mateusza (19, 23), http://online.biblia.pl/rozdzial.php?id=262 (25.07.2009).
 17. Jan Paweł II, Laboremexercens, www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem -exercens_pl.html (26.07.2009).
 18. Konig F., Waldenfels H., Leksykon religii - zjawiska, dzieje, idee, Verbinum, Warszawa 1997, s. 105.
 19. Pysz Z., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej,Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008, s. 14-19, 170-192.
 20. Hosaka S., Nagayasu Y., Buddyzm a japońska etyka gospodarcza, w: Etyka w biznesie, red. P. Minus, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998, s. 103.
 21. Kietliński K., Religijne determinanty działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich religii:judaizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu, www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt8/04_kietlinski.pdf(25.07.2009).
 22. Kietliński K., Religijne, historyczne i kulturowe uwarunkowania etyki biznesu, w: Etyka w biznesie i zarządzaniu, red. K. Kietliński, V. Reyes, T. Oleksyn, Of. Ekon., Kraków 2005, s. 35, 55-58, 61-64.
 23. Jan Paweł II, Centesimusannus, www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus -annus_pl.html (26.07.2009).
 24. Zaorski -Sikora Ł., Etyka w biznesie, Wyd. WSHE w Łodzi, Łódź 2007, s. 28-29.
 25. Kaczocha W., Filozoficzno -etyczne rozwinięcie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, red. Z. Pisz, M. Rojek -Nowosielska, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 28.
 26. de Mandeville B., Bajka o pszczołach, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1957.
 27. Capen R., Etyka w biznesie - podejście północnoamerykańskie, w: Etyka w biznesie, red. P. Minus,Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998, s. 51.
 28. Ryan L., Sojka J., Wstęp, w: Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L. Ryan,J. Sojka, Wyd. "W drodze", Poznań 1997, s. 6.
 29. Strzelecki A., Kajzerka i grahamka, czyli rzecz o różnicy pomiędzy etyką biznesu i koncepcją społecznej odpowiedzialności korporacji, "Magazyn Odpowiedzialnego Biznesu" 2003, nr 2.
 30. wwwstatic.shell.com/static/responsible_energy/downloads/sustainability_reports/shell_report_2000.pdf(28.07.2009).
 31. Elkington J., Cannibals with forks: the triplebottomline of 21st century business, Capstone,Oxford 1999.
 32. Freeman R., Strategic management: a stakeholder approach, Pitman, Boston 1984.
 33. Hopkins M., The planet arybargain. Corporate social responsibility matters, Earth -scan, London 2003, s. 149.
 34. Evan W., Freeman R., Spółka i osoby żywotnie zainteresowane. Kapitalizm kantowski, w: Etyka biznesu.Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L. Ryan, J. Sojka, Wyd. "W drodze", Poznań 1997, s. 199.
 35. Evan W., Freeman R., Teoria nowoczesnej korporacji oparta na koncepcji "udziałowców zewnętrznych": kapitalizm kantowski, w: Wprowadzenie do etyki biznesu, red. G. Chryssides, J. Kaler, Wyd. Nauk. PWN,Warszawa 1999, s. 267.
 36. Carroll A., Business & society: ethics & stakeholder management, South -Western Publ. Corp., Cincinnati,Ohio 1989, s. 31.
 37. Carrolla A., Corporate social responsibility. Evolution of a definitional construct opublikowany w "Business & Society" w 1999 r. (September, Vol. 38, Nr 3).
 38. Carrolla A., A history of corporate social responsibility. Concepts and practices, w: The Oxford handbook of corporate social responsibility, red. A. Crane, A. Mc Williams, D. Matten, J. Moon, D. Siegel,Oxford University Press, New York 2008, s. 19-42.
 39. Waddock S., Parallel universes: companies, academics and the progress of corporate citizenship, "Business and Society Review" 2004, Nr 109.
 40. Blowfield M., Murray A., Corporatere sponsibility. A critical introduction, Oxford University Press, New York 2008, s. 12-14.
 41. Co to jest CSR? Co to jest odpowiedzialny biznes?, www.fob.org.pl/kategoria-152.htm (26.07.2009).
 42. Zbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1997, s. 48-49.
 43. Rok B., Biznes społecznie odpowiedzialny - teoria i praktyka, w: Ekonomia społeczna a rozwój, red. J. Hausner, MSAP, Kraków 2008, s. 158.
 44. Rok B., Więcej niż CSR. Nowe trendy w definiowaniu roli biznesu w społeczeństwie, www.cebi.pl/texty/CEBI-BR-04.07.pdf (25.07.2009).
 45. Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998, s. 87.
 46. Friedman M., Społeczną powinnością biznesu jest pomnażanie zysków, w: Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L. Ryan, J. Sojka, Wyd. "W drodze", Poznań 1997, s. 49-59.
 47. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III ) przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 r., www.ms.gov.pl/prawa_czl_onz/prawa_czlow_12.doc(15.03.2009).
 48. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada1989 r. (DzU 91.120.526), www.ms.gov.pl/prawa_czl_onz/prawa_czlow_dzieci.doc (15.03.2009).
 49. Jastrzębska E., Odpowiedzialność firmy wobec społeczeństwa, w: Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. nauk. J. Osiński, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2009,s. 88-89.
 50. Rok B., Partnerstwo społeczne jako podstawa polityki gospodarczej UE, w: A. Bogumił, M. Greniewski, P. Greniewski, L. Krzyżanowski, B. Rok, K. Waloszczyk, Zrównoważony rozwój, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2004, s. 87.
 51. Sudoł S., Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006, s. 74.
 52. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. PWN,Warszawa 2008, s. 123.
 53. How does business ethics relate to Corporate Social Responsibility(CSR)?, www.s145828053.websitehome.co.uk/faq.htm#csr (26.07.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu