BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kmec Miroslav (VŠMP ISM Slovakia v Prešove)
Tytuł
Post-Modern Society and Youth Subculture
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 11 (2), s. 127-138, bibliogr. 31 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Młodzież, Globalizacja, Styl życia, System wartości, Postawy społeczne, Patologie społeczne
Youth, Globalization, Lifestyle, Value system, Social attitudes, Social pathologies
Uwagi
summ.
Abstrakt
The phenomenon of globalisation brings new possibilities of manifestations of individualization, which is implemented in the transformation of values, beliefs, attitudes, lifestyles and finding a place in society. The article emphasizes the relationship of youth to society, family, consumerism and manifestation of individualization within the frame of globalization. The effects of globalization and the subsequent individualization are characterized by the positive and negative manifestations (in the creation of youth subcultures and growth of social-pathologies phenomena). Factors such as social services and counseling, family, school, after-school facilities may have its positive impact on creation of a positive value systems and attitudinal orientation of the young generation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carr - Greeg, M., Shale, E. 2010. Puberťáci a adolescenti průvodce výchovou dospívajícich. Praha : Portál.
 2. Džupková, H., Pešeková, M., Kotek, T. 2006. Aké bude 21. storočie v Európskom priestore? In Medzi modernou a postmodernou II.Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 16.-17.február 2006. Prešov.
 3. Feber, J. 2006. Jednota hodnotového systému a univerzalita človeka. In Medzi modernou a postmodernou II.Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 16.-17.február 2006. Prešov.
 4. Gluchmanová, M., Gluchman, V. 2009 Profesijná etika učiteľa. Brno: Tribun EU.
 5. Gulová, L. 2011. Sociální práce. Pro pedagogické odbory. Praha : Grada.
 6. Hájek, B., Hofbauer, Z., Pávková, J. 2008. Pedagogické ovlivňovaní volného času, Súčané trendy. Praha : Portál.
 7. Hanzélyová, L. 2006. Reflexia fenoménu globalizácie v postojoch a názoroch študentov stredných odborných škôl In Medzi modernou a postmodernou II. Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 16. - 17.február 2006. Prešov.
 8. Hill. S. J. 2009. International business. Managing Globalization. University of Alabana at Tuscaloosa: SAGE.
 9. Hodkinson, P. 2002. Goth: Identity, style and Subculture. New York : Oxford.
 10. Klenovský, L. 2006. Terénna sociálna práca. Bratislava: Občianske združenie: Edícia sociálna praca.
 11. Kmec, M. 2009. Mládež ako subkultúrna skupina v globalizovanej spoločnosti. Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.
 12. Kmec, M. 2009. Úvod do sociológie výchovy (Učebné texty). Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.
 13. Kudláčová, B.. 2007. Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia. Trnava: Pedagogická fakulta TU v Trnave.
 14. Kunák, S. 2007. Vybrané možnosti primárnej prevencie negatívnych vplyvov na deti a mládež. Bratislava: Iris.
 15. Lachytová, L. 2011. Sociálna patológia ( učebné texty). Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.
 16. Martinek, Z. 2011. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha : Grada.
 17. Michančová, S. 2009. Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta.
 18. Mecháček, L. 2009. Mládež. In Stručný prehľad sociológie. Bratislava: Enigma.
 19. Oberuč, J. 2006. Zhoršovanie správania detí a mládeže môžeme eliminovať aj kvalitnou výchovou: In Medzi modernou a postmodernou II.Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 16.-17.február 2006. Prešov.
 20. Oláh, M. a kolektív. 2009. Sociálna práca - vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
 21. Ondrejkovič, P. 2009. Globalizácia, jej dôsledky a nové pohľady na spoločnosť. In: Stručný prehľad sociológie. Bratislava: Enigma.
 22. Ondrejkovič, P. a kolektív. 2009. Sociálna patológia. Bratislava: Veda.
 23. Peters, S. 2011. WWW wij willen weten deel 40: Gothic. Arnhem: Ellessy Jeugd.
 24. Procházka, M. 2012. Sociální pedagogika. Praha: Grada.
 25. Schavel, M., Oláh, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
 26. Schavel, M. a kolektív. 2010. Sociálna prevencia . Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
 27. Slušná, Z. 2006. Hybridácia ako výrazový princíp globálnej ekumény In Medzi modernou a postmodernou II. Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 16.-17.február 2006. Prešov.
 28. Smolík, J. 2010. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Praha: Grada.
 29. Tokárová, A. a kolektív. 2009. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity AKCENT PRINT- Pavol Šidelský.
 30. Tóth, R. a kolektív. 2005. Úvod do politických vied. Bratislava : Smaragd pedagogické nakladateľstvo.
 31. Urban, L. 2008. Sociológie trocha jinak. Praha: Grada.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu