BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapieżko Joanna (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Prawa własności intelektualnej jako essential facilities w orzecznictwie instytucji Unii Europejskie
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2010, t. 42, nr 3/4, s. 169-185, bibliogr. 27 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Prawo własności intelektualnej, Prawo konkurencji, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Intellectual property law, Competition law, Judgments of the European Court of Justice
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Komisja Europejska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, IBM, Racal-Decca Marine Navigation Ltd., Magill, Tierce Ladbroke S.A., Oscar Bronner GmbH, Microsoft, IMS Health
European Union (EU), European Commission, Court of Justice of the European Communities, , Racal-Decca Marine Navigation Ltd., Magill, Tierce Ladbroke S.A., Oscar Bronner GmbH, , IMS Health
Abstrakt
Doktryna essential facilities (inaczej doktryna urządzeń kluczowych) została rozwinięta w latach 90. XIX w. w Stanach Zjednoczonych. Doktryna ta co do zasady pozwala na korzystanie z istotnych urządzeń (często chronionych prawami własności intelektualnej) w sytuacji, kiedy ich właściciel, zajmujący pozycję dominującą na rynku, odmawia podmiotom trzecim w sposób nieuzasadniony prawa do korzystania z tego istotnego, kluczowego urządzenia. Na gruncie unijnego prawa konkurencji doktryna essential facilities została ukształtowana głównie poprzez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) oraz decyzje Komisji Europejskiej (KE). Doktryna ta głosi, że przedsiębiorca mający pozycję dominującą w zakresie zarządzania dostępem do danej infrastruktury - bez której nie jest możliwe świadczenie określonego rodzaju usług - dopuszcza się nadużycia pozycji dominującej, jeżeli sam infrastrukturę tę użytkuje oraz bez obiektywnego uzasadnienia odmawia przedsiębiorcom dostępu do tej infrastruktury bądź też udziela im takiego dostępu na warunkach mniej korzystnych niż ustalone dla swoich własnych usług. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Będkowski-Kozioł, Wpływ amerykańskiej doktryny 'essential facilities' na rozwój europejskiego prawa antymonopolowego. Zarys problematyki na tle poglądów doktryny niemieckiej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2000, nr 12
 2. K. Kohutek, M. Sieradzka, Komentarz do art. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.07.50.331), w: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008;
 3. J. Majcher, Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego, Warszawa 2005.
 4. Decyzja KE z 21 grudnia 1993 r. w sprawie Sea Containers v. Stena Sealink, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index.html (23.02.2010).
 5. Decyzja KW z 11 czerwca 1992 r. w sprawie B & I Line v. Sealink Harbours Ltd and Sealink Stena Ltd http://ec.europa.eu/competition/ antitrust/cases/index.html,
 6. Sprawa C-7/97 Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (23.02.2010).
 7. Traktat z Maastricht
 8. Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (TWE)
 9. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 10. W.G. Lavey, Patents, Copyrights and Trademarks as Sources of Market Power in Antitrust Cases, "Antitrust Bulletin" 1982 r
 11. L. Giliciński, Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 1997
 12. G. Tritton, Intellectual Property in Europe, London 2008
 13. Sprawa 78/70, Deutsche Grammophon v. Metro SB, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (23.02.2010).
 14. Ch. Jorns, Europäische Missbrauchaufsicht über Immaterialgüterrechte, Unter besonderer Berücksichtigung der "EssentialFacilities" Doktrin, Heidelberg 2007
 15. The Community v. IBM, XVI Report on Competition Policy 1984.
 16. Decyzja KE z 21 grudnia 1988 r. w sprawie Decca Navigator System, http://ec.europa.eu/competition/ antitrust/closed/en/1988.html (23.02.2010).
 17. Sprawa 238/87, AB Volvo v. Erik Veng, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (23.02.2010).
 18. Sprawa 53/87, Cicera and Maxicar v. Renault, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (23.02.2010).
 19. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (23.02.2010).
 20. A. Jones, B. Sufrin, EC Competition Law, Text, Cases and Materials, Oxford 2008
 21. Sprawa T-504/93, Magill, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (23.02.2010).
 22. Sprawa 237/87, AB Volvo v. Erik Veng, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (23.02.2010).
 23. W. Deselaers, Die 'Essential Facilities': Doktrin im Lichte des Magill-Urteils des EuGH, "Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht" 1995
 24. Sprawa T-504/93 Tierce Ladbroke, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (23.02.2010).
 25. Sprawa C-7/97 Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, MediaprintAnzeigengesellschaft mbH & Co. KG, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (23.02.2010).
 26. Komunikat KE z 3 sierpnia 2000 r., Commission opens proceedings against Microsoft's alleged discriminatory licensing and refusal to supply software information http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/00/906&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en (23.02.2010).
 27. Decyzja KE z 4 października 2002 r. w sprawie IMS Health, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/closed/en/1988.html (23.02.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu