BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nordin Victor (Immanuel Kant State University of Russia)
Tytuł
A Selection of the Parameters of the Energy Potential of the Impact Executive Bodies and the Prediction of their Resource
O wyborze parametrów zabezpieczenia energetycznego uderzeniowych organów wykonawczych i prognozowaniu ich resursu
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 2(10), s. 19-22, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Energetyka, Materiały budowlane, Inżynieria materiałowa
Machinery and equipment, Energetics, Building materials, Materials engineering
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano otrzymane przez autora wieloczynnikowe modele niszczenia materiałów według schematu technologicznego, właściwego dla maszyn budowlanych i drogowych. Analiza modeli pozwala ustalać racjonalny stosunek pomiędzy prędkościowymi i masowymi komponentami energii udaru do ich wykorzystania w projektowaniu. Otrzymano zależności do określenia racjonalnych wartości naprężeń roboczych, generowanych w organach wykonawczych w zależności od parametrów wytrzymałości niszczonego obiektu. Wykorzystując wyrażenie do określenia prędkości bijaka przy znanej wytrzymałości niszczonego materiału, otrzymano wzór do prognozowania resursu połączeń ruchomych w organach wykonawczych. (abstrakt oryginalny)

The article describes received by the author multifactorial models of fracture of materials according to the technological scheme typical for building and road machines. Analysis of the models allows to set a reasonable ratio between speed and mass impact energy components to their use in the design. The relationship was obtained to determine the reasonable value of operating voltages generated by the instrument, depending on the strength properties of a destroyed object. Using an expression to determine the speed of the striker with the well-known strength of a destroyed material, a formula was obtained for the prediction of the resource of mobile connections drums executive bodies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Нордин В. В.: Исследование и выбор параметров импульсного исполнительного органа проходческого комбайна для разрушения твердых пропластков в смешанных забоях. - Дисс. канд. техн. наук. - Караганда 1982, c. 168.
  2. Патент СССР 1346785 Способ определения контактной динамической прочности. Лазуткин А. Г., Ушаков Л. С., Нордин В. В.: Бюллетень изобретений. № 39, 1987.
  3. Каманин Ю. Н.: Выбор рациональных параметров разрушения скальных пород ударно-скалывающим исполнительным органом СДМ. Автореферат дисс. канд. техн. Наук. Орел 2011, c. 16.
  4. Инженерные методы исследования ударных процессов. Батуев Г. С. и др. М.: Машиностроение. 1977, c. 240.
  5. Крагельский И. В., Михин Н. М.: Узлы трения машин: Справочник. М.: Машиностроение. 1984, c. 280.
  6. Корягин С. И., Нордин В. В.: Квалиметрические оценки при исследовании ресурса динамически нагруженных подвижных соединений машин. Вибрационные машины и технологии: Сб. науч. тр. Курск: КГТУ, 2003, c. 122-125.
  7. Бегагоен И. А., Бойко А. И.: Повышение точности и долговечности бурильных машин. М.: Недра. 1986, c. 213.
  8. Чейз Р. Б., Эквилайн Н. Д., Якобс Р. Ф.: Производ-ственный и операционный менеджмент. Пер. сангл. - 8 - е изд. - М.: Вильямс. 2001, c. 704.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu