BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchelt Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zarządzanie efektywnością pracy w polskich firmach działających na rynkach międzynarodowych
Performance Management in Polish Companies Operating on International Markets
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 61-73, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Efektywność, Zarządzanie, Przedsiębiorstwo
Effectiveness, Management, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej jest współcześnie immanentną cechą wielu organizacji, w tym także polskich. Obserwując rzeczywistość gospodarczą, stwierdzić można, że internacjonalizacja firm jest procesem nie tylko nieodwracalnym, ale w przyszłości zyskiwać może na swojej dynamice. W kontekście zmian, jakie mają miejsce w gospodarce, przyjąć należy, że zainteresowanie kwestiami międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi (MZZL) zarówno badaczy, jak i praktyków będzie rosło z uwagi na ich strategiczną istotność dla procesu pozyskiwania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Zarządzanie efektywnością pracy w perspektywie międzynarodowej jest jednym z najbardziej kluczowych obszarów MZZL, dlatego celem niniejszego artykułu jest zdiagnozowanie i ocena rozwiązań, jakie w tym zakresie stosowane są przez polskie firmy, które umiędzynarodowiły swoją działalność rynkową. Ze wstępnej analizy wynika, że badane organizacje stosują rozwiązania uznane za zaawansowane.(abstrakt oryginalny)

The internationalization of business is today an inherent feature of many organizations, also Polish ones. These activities are facilitated by the fact that legal, political, economic or technological circumstances that occur in environment stimulate them. Observing the economic reality one can therefore conclude that the internationalization of firms as a process is not reversible, but in the future may gain on its dynamics. In the context of the changes that are taking place in the global economy, it should be assumed that an interest in IHRM of both researchers and practitioners will increase due to the fact of its strategic significance for the process of obtaining and maintaining competitive advantage. Performance management in an international perspective is of one of the most critical areas of IHRM, and because of it the purpose of this article is to diagnose and evaluate the solutions in this area used by Polish companies that internationalized their market activities. A preliminary analysis shows that the analyzed organizations use advanced solutions, that is in comparison to those found in the literature.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreason A.W., Direct and Indirect Forms of In-country Support for Expatriates and their Families as a Means of Reducing Premature Returns and Improving Job Performance, "International Journal of Management" 2003, vol. 20, no. 4, s. 548-552.
 2. Armstrong M., Performance Management. Key Strategies and Practical Guidelines, Kogan Page Limited, London 2000.
 3. Armstrong M., Baron A., Managing Performance. Performance management in action, CIPD House, London 2005.
 4. Bao Ch., Gordon R., Analoui F., An exploration of the impact of strategic international human resource management on firm performance: The case of foreign MNCs in China, "International Journal of Management and Information Systems" 2011, vol. 15, no. 4, s. 31-48.
 5. Bartolomei, K., About External Environments that Influence Employee Behavior, http://www.ehow.com/about_6313245_external-environments-influence-employee-behavior.html (27.05.2011).
 6. Brumback G.B., Blending "we/me" in performance management, "Team Performance Management: An International Journal" 2003, vol. 9, no. 7/8, s. 167-173.
 7. Buchelt B., Performance Management as the Present Approach to Employee's Appraisal, [w:] J. Nes- terak, B. Ziębicki (ed.), Performance Management. Concepts and Methods, Wyd. UEK, Kraków 2011.
 8. Buchelt B., Ocena pracy ekspatriantów, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków 2012.
 9. Clardy A., A General Framework for Performance Management Systems: Structure, Design, and Analysis, "Performance Improvement" 2013, vol. 52, no. 2, s. 5-15.
 10. Claus L., Briscoe D., Employee performance management across borders: A review of relevant academic literature, "International Journal of Management Reviews" 2009, vol. 11, no. 2, s. 175-196.
 11. Dany F., Guedri Z., Hatt F., New Insights into the Link between HRM Integration and Organizational Performance: The Moderating Role of Influence Distribution between HRM Specialist and Line Managers, "International Journal of Human Resource Management" 2008, vol. 19, no. 11, s. 2095--2112.
 12. Ghorpaede J., Chen M., Creating Quality-driven Performance Appraisal Systems, "Academy of Man- agement Executive" 1995, vol. 9, no.1, s. 32-41.
 13. Maley J.F., The influence of various human resource management strategies on the performance of subsidiary managers, "Asia-Pacific Journal of Business Administration" 2011, vol. 3, no. 1, s. 28-46.
 14. Mohrman A. Jr., Mohrman S., Performance Management is 'running the business', "Compensation and Benefits Review" 1995, vol. 27, no. 4, s. 69-76.
 15. Myrna J., Turning the tables in performance reviews: How to create a better process that empowers, energizes and rewards your employees, "Business Strategy Series" 2009, vol. 10, no. 6, s. 366-373.
 16. Ngo H., Turban D., Lau C., Lui S., Human Resource Practices and Firm Performance of MNCs: Influence of Country of Origin, "International Journal of Human Resource Management" 1998, vol. 9, no. 4.
 17. Performance management in action, 2011, CIPD, http://www.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/AC5B3F1D-CA83-4CB2-AD97-9B2333411133/0/Performance_management_in_action.pdf (12.12.2011).
 18. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 19. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań, [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 20. Ramalu Ch.R., Kumar U., Personality and Expatriate Performance: The Mediating Role of Expatriate Adjustment, "Journal of Applied Business Research" 2010, vol. 26, no. 6, s. 113-122.
 21. Renn R.O., Prien K.O., Employee responses to performance feedback from the task: A field study of the moderating effect of global self-esteem, "Group & Organization Management" 1995, vol. 20, no. 3, s. 337-354.
 22. Schroeder J., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
 23. Schuler R.S., Fulkerson J.R., Dowling P.J., Strategic Performance Measurement and Management in Multinational Corporations, "Human Resource Management" 1991, vol. 30, no. 3, s. 365-392.
 24. Schuler R.S., Dowling P.J., De Cieri H., An integrative Framework of Strategic International Human Resource Management, [w:] IHRM: Exploring the Mosaic, Developing the Discipline, Full Papers of the 7th Conference on International Human Resource Management, Interesource Group Ltd. Publishing, Limerick 2003.
 25. Scott S.G., Einstein W.O., Strategic performance appraisal in team-based organizations: One size does not fit all, "Academy of Management Executive" 2001, vol. 15, no. 2, s. 107-116.
 26. Stajkovic A.D., Luthans F., Self-efficiency and work-related performance: A meta-analysis, "Psychological Bulletin" 1998, vol. 124, no. 2, s. 240-261.
 27. Stajkovic, A.D., Luthans F., A meta-analysis of the effects of organizational behavior modification on task performance, "Academy of Management Journal" 1997, vol. 40, s. 1122-1149.
 28. Stor M., Międzynarodowe zarządzanie kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 29. Stor M., Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 154, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu