BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierniak-Emerych Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Bodak Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Rembiszewski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Gospodarowanie potencjałem ludzkim w warunkach zróżnicowania kulturowego
Managing Human Potential in the Conditions of Cultural Diversity
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 90-98, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Różnice kulturowe, Kultura organizacyjna, Kultura narodowa, Zasoby ludzkie, Zróżnicowanie kulturowe
Cultural differences, Organisational culture, National culture, Human resources, Cultural diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Budowanie pożądanego potencjału ludzkiego wymaga wieloaspektowego spojrzenia na człowieka w przedsiębiorstwie. Spojrzenie to powinno uwzględniać szeroko rozumiane warunki działalności jednostek gospodarczych. Owe warunki znajdują syntetyczne odzwierciedlenie m.in. w kulturze organizacyjnej. Współczesne realia gospodarowania wychodzą poza granice jednego kraju. Mając na uwadze powyższe, przyjęto założenie, że gospodarowanie potencjałem ludzkim (GPL) przedsiębiorstwa pozostaje pod oddziaływaniem kultury organizacyjnej naznaczonej m.in. kulturą narodową, która - w prezentowanym opracowaniu - znalazła się w polu szczególnego zainteresowania. Odwołując się na tym tle do przykładu doświadczeń współpracy biznesowej włoskich i polskich inwestorów, celem artykułu uczyniono wskazanie tych spośród obszarów gospodarowania potencjałem ludzkim, w obrębie których dostrzeżono wyraźne zróżnicowanie o podłożu kulturowym.(abstrakt oryginalny)

Building the desirable human potential requires a multifaceted approach to a human being in an enterprise. This approach should allow for broadly defined conditions for pursuing activities by business entities. The conditions are synthetically reflected among others in organisational culture. The contemporary management reality goes beyond the borders of one country. With the above in mind, it has been assumed that managing human potential of an enterprise is affected by organisational culture marked among others by national culture, which is in the area of particular interest in the presented study. Invoking the example of experiences from business cooperation between Italian and Polish investors against this background, this paper aims to indicate the areas of managing human potential within which clear culture-based diversity has been noticed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
 2. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Wrocław 2003.
 3. Gableta M. (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Wrocław 2006.
 4. Gableta M., Cierniak-Emerych A., Potencjał pracy przedsiębiorstwa- jego kształtowanie z perspektywy doskonalenia komunikacji wewnętrznej oraz relacji sprzedawca-klient [w:] I. Fic, D. Politowicz (red.), Zarządzanie jest sztuka, Wyd. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.
 5. Gilbert J.A., Ivanicevich J.M., Valiung diversity: A tale of two organization, "Academy of Management Executive" 2000, no. 14(1).
 6. Graham J.H., Cultural and Human Resources Management, [w:] A.M. Rugman, T.L. Brewer (ed.), The Oxford Handbook of International Business, Oxford University Press, New York 2003.
 7. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 8. Jemielniak D., Praca oparta na wiedzy, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 9. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1999.
 10. Kuczyńska A., Notka informacyjna o Włoszech i współpracy gospodarczej z Polską, Departament Pomocy i Współpracy Dwustronnej MG Warszawa 2013, http://www.mg.gov.pl/files/upload/16598/KE%20W%C5%81OCHY%2026%2011%202013.doc (28.03.2014).
 11. Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Wyd. AE, Kraków 2003.
 12. Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.
 13. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 15. Włosko-Polska Izba Gospodarcza - La Camera di Commercio Italo-Polacca (C.C.I.P.), http://www.euro-partner.pl/files/File/dokumenty/Prezentacja_CCIP-2.pdf (26.06.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu