BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drejerska Nina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Dochody i wydatki publiczne jako elementy polityki rozwoju regionalnego w Polsce
Public Revenues and Expenditures as Elements of Regional Development Policy in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 27-34, bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Wydatki publiczne, Polityka regionalna, Rozwój regionalny, Polityka spójności
Public expenditures, Regional policy, Regional development, Cohesion policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wobec nieefektywności dotychczasowej europejskiej polityki spójności prowadzone są dyskusje na temat zmian jej paradygmatu. Podejście wyrównawcze proponuje zastąpić się polityką rozwoju regionalnego opartą na wspieraniu zarówno konkurencyjności jak i spójności. Ważnymi elementami implementacyjnymi każdego modelu polityki rozwoju regionalnego są dochody i wydatki publiczne, przy czym zmiany w tym zakresie mogą znacznie przyczynić się do podniesienia efektywności prowadzonej polityki. Analiza przestrzenna dotychczas realizowanych dochodów publicznych, jak również algorytmów podziału dochodów i wydatków publicznych wskazuje na potrzebę weryfikacji istniejących mechanizmów pod kątem przydatności dla prowadzenia polityki rozwoju regionalnego. (abstrakt oryginalny)

Inefficiency of the European cohesion policy conducted so far results in discussions about changes of its paradigm. Tendencies to evening up the levels of socio-economic development between regions are transformed into support for both competitiveness as well as cohesion. Public revenues and expenditures are important elements of implementation of any model of regional development policy and their changes can contribute to improvement of its efficiency. Spatial analysis of tendencies in public revenues creation as well as methods of division of public revenues and expenditures indicates a necessity for verification of existing mechanisms in order to make them more suitable for regional development policy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jakubowska P., Kuliński A., Żuber P., (red.): Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
  2. Jakubowska P., Kuliński A., Żuber P., (red.): The Future of European Regions, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007-2008.
  3. Konferencja "Potrójne Europejskie Mezzogiorno. Wyzwania dla spójności w Europie", Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 24-25 września 2009 r., Warszawa.
  4. Boni M. (red. nauk.): Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lipiec 2009.
  5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2010, Dokument przyjęty 10 czerwca 2010 przez Komitet Stały Rady Ministrów i rekomendowany do przyjęcia przez Radę Ministrów.
  6. Hauser J.: Zarządzanie publiczne. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2008.
  7. Misiąg W., Tomalak M.: Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2006-2007. Prezentacja na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 22 luty 2010, Warszawa.
  8. Mackiewicz-Łyziak J., Misiąg W., Tomalak M.: Dochody i wydatki publiczne w latach 2006- 2007. Analiza regionalna. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 2009.
  9. Milewska A.: Samodzielność finansowa jednostek samorządu gminnego a realizacja zadań oświatowo-wychowawczych, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom X, zeszyt 2, 2008.
  10. Misiąg W., Tomalak M.: Analiza algorytmów podziału środków publicznych z punktu widzenia polityki regionalnej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu