BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walenia Alina (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Charakterystyka układu instytucjonalnego Podkarpacia odpowiedzialnego za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013
Characteristics of Institutional System of Podkarpacie Responsible for Implementation of the Regional Operational Program for Podkarpackie Province for the Years 2007-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 50-64, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Regionalny Program Operacyjny, Fundusze strukturalne, Polityka regionalna, Samorząd terytorialny, Rozwój regionalny
Regional Operational Programme (ROP), Structural funds, Regional policy, Local government, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie, Podkarpacie
Subcarpathian Voivodeship, Subcarpathian Region
Abstrakt
Celem niniejszej publikacji była ocena funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego Podkarpacia odpowiedzialnej za kreowanie i wdrażanie zasad polityki rozwoju regionalnego UE. W badaniach uwzględnione zostały uwarunkowania dualizmu władzy, bariery i czynniki uniemożliwiające w pełni wdrażanie ustawowych zasad współpracy pomiędzy tymi ogniwami władzy w województwie podkarpackim. Materiał empiryczny do badań zgromadzony został w formie badań ankietowych przeprowadzonych w 2008 r. w 160 samorządach gmin, które dokonały oceny działalności administracji rządowej i samorządowej w zakresie absorpcji środków UE mających na celu wyrównywanie dysproporcji pomiędzy gminami. (abstrakt oryginalny)

The implementation of the regional policy depends on strategic planning in the regions and cooperation in this scope between the commune and provincial government units and the government administration, in particular subsequent governing groups at all levels of power. During the term of one authorities, the project is prepared, others implement it and the followers notice the whole effect of the changes. The practice of gaining the UE funds depicts that some has to learn from others. That is why, the problem and threat in creating the cohesive regional policy constitute the lack of regulations in the scope of civil service in provincial government units, which would provide the stability of employment and work for the management over the regional development. Personnel changes negatively influence and cause the lack of consistency in the scope of continuing the regional development policy. On the basis of the survey results, scientific studies there were presented the principles of cooperation between the government administration and local government units in the scope of implementing the UE regional policy principles and the principles of management over the UE funds. The institutional and functional changes in the scope of implementing operational programmes for the years 2004-2006 and also within the current period 2007-2013. The barriers limiting the implementation of the authority dualism in the region of Podkarpacie. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamiak J.: Samorząd terytorialny i jego rola w rozwoju regionalnym i lokalnym. W: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2001.
  2. Dobek T.: Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego - granice prawne a problematyka ich finansowania. W: Finanse samorządu terytorialnego. Red. L. Patrzałek. Poznań - Wrocław 2005.
  3. Z. Gilowska, D. Kijowski, M. Kulesza, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zalewski: Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP. Samorząd Terytorialny, Nr 12/2002, s.45 - 46.
  4. Grosse T.G.: Wybrane aspekty polityki regionalnej w latach 2000 - 2006. Samorząd Terytorialny, Nr 11/2004.
  5. Korenik D.: Perspektywy współpracy banku z samorządem terytorialnym w Polsce. AE Wrocław 2005.
  6. Kosek - Wojnar M., Surówka K.: Finanse samorządu terytorialnego. AE Kraków 2002.
  7. Klasik A., Kuźmik F.: Konkurencyjny rozwój regionów w przestrzeni europejskiej. AE Kraków 1999.
  8. Klasik A., Kuźnik F.: Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy. Red. S. Dolata. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
  9. Patrzałek L..: Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce. PWE, Warszawa 2005.
  10. Patrzałek L.: Finanse samorządu terytorialnego. Wyd. AE we Wrocławiu. Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu