BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sarnowski Janusz
Tytuł
Uwarunkowania reformy finansów publicznych w Polsce
Conditions of Public Finance Reform in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 88-99, tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Reforma finansów publicznych, Polityka finansowa państwa
Public finance, Public finance reform, State financial policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono kwestie dotyczące reformy finansów publicznych w Polsce. Wykazano, że w procesie przygotowywania i wdrażania programów naprawy finansów publicznych występuje wiele różnorodnych barier, które powodują, że do chwili obecnej żadna z podjętych reform nie zakończyła się w pełni sukcesem. Aktualny stan finansów publicznych wymusza podjęcie działań na rzecz kompleksowej ich reformy. Dokonane zmiany w Ustawie o finansach publicznych, oraz planowane działania rządu na rzecz konsolidacji finansów publicznych to dopiero pierwszy krok w tym kierunku. Głęboką reformę finansów publicznych warunkuje określenia (i zaakceptowanie przez społeczeństwo) długookresowego modelu społecznoekonomicznego Polski. Pewna wizja tego modelu występuje w dokumencie rządowym: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. (abstrakt oryginalny)

This elaboration introduces some problems of the public finance reform in Poland. It clearly shows that the proceeding of preparing and introducing public finance reforms have to face many barriers that bring about its limited effectiveness. The current situation of the public finances shows a need of their profound reform. The last changes in polish public finances legal regulation and the governmental project of consolidating public finances tend to be the first step in a new direction. The suggested reform should be preceded by preparation and social acceptance of a long-term socio-economic model, made specifically for Poland. Basic elements of that program are included in governmental document "Poland 2030. Development challenges". (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Convergence Report 2010. European Economy 3/2010. European Commission, Directorate General Economic and Financial Affairs.
 2. Government finance statistics. Summary tables - 1/2010. Data 1996-2009. Eurostat, European Cpmmission, Luxembourg, 05 May 2010.
 3. M.Jackowski: Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008
 4. C.Kosikowski: Naprawa finansów publicznych (Koncepcja metodologiczna i proponowane kierunki zmian)[w] J.Głuchowski (red) :Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. KUL, Lublin 2007, s.11-12.
 5. A.Koziński: Reforma administracji jest również ważna jak finansów publicznych. Wywiad z prof. M. Kuleszą, współtwórcą reformy administracyjnej lat 90. Zob. http://www.polskatimes.pl.
 6. W. Misiąg: Organizacja sektora finansów publicznych - niezbędne zmiany. Referat wygłoszony na seminarium: Główne uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. NIK, Warszawa 18 października 2006 r.
 7. St.Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Omówienie. Rada Ministrów, Warszawa 2010 r.
 9. Pierwszy pakiet reform dla konsolidacji finansów publicznych. Propozycje dla prezydenta RP. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2 marca 2010.
 10. Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011 (Propozycje). 29 stycznia 2010 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 11. Program Konwergencji. Aktualizacja 2009. Ministerstwo Finansów, Warszawa, luty 2010.
 12. J. Sarnowski: Reforma finansów publicznych. Stan i kierunki zmian. Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA w Warszawie nr.1/7/2003
 13. Słownik języka polskiego PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN (T III), Warszawa 1996,
 14. Słownik współczesnego języka polskiego. Wilga, Warszawa 1996,
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz,U. Nr 127, Poz.1240.
 16. A.Wernik: Czy jest możliwa prorozwojowa reforma finansów publicznych. Referat na Konferencję Naukową Instytutu Finansów 24 listopada 2008 r. pt "Finanse a wzrost gospodarczy".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu