BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczera Karol (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Metoda AHP identyfikacji preferencji decydentów
The AHP Method to Identify Decision - Makers' Preferences
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 3, s. 34-45, rys., bibliogr. 19 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Preferencje konsumenta, Modele podejmowania decyzji, Analityczny proces hierarchiczny
Consumer preferences, Decision-making models, Analytic Hierarchy Process (AHP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zdaniem autora złożone problemy decyzyjne wymagają integracji uzupełniających się wielokryterialnych metod podejmowania decyzji. Dzięki czemu problemy wyboru analizowane są bardziej kompleksowo a wypracowane rekomendacje staja się pełniejsze i bardziej zrozumiałe. Istotnym zagadnieniem wyborów wielokryterialnych jest ustalanie wzajemnej ważności poszczególnych kryteriów - preferencji decydentów. Doświadczenia ujawniają jednak, iż prezentacja swoich preferencji jest dla większości decydentów zadaniem zbyt wymagającym. Stąd zauważalne jest rosnące zainteresowanie pozyskiwaniem preferencji w sposób pośredni w drodze dezagregacji ze zbioru przykładów. Metodą, która pozwala na to, a jednocześnie umożliwia operowanie zmiennymi ilościowymi i jakościowymi włączając w procedurę decyzyjną wiedzę i doświadczenie jest analityczny proces hierarchiczny (AHP). Artykuł prezentuje zastosowanie metody AHP na potrzeby identyfikacji preferencji decydentów odnośnie wyboru kształtu modelu biznesu.(abstrakt oryginalny)

According to the author, complex decision problems require the integration of complementary multi-criteria decision-making methods. Those allow that choosing issues can be analyzed more comprehensively and the developed recommendations become more thorough and clearer. A significant issue of multi-criteria decision-making is to determine the mutual importance of each criterion - the decision-makers' preferences. However, for the majority of decision makers, the generał experience reveals that the presentation of one's preferences is a task that is too demanding. Hence there is the growing interest in obtaining preferences indirectly through the disaggregation from the set of examples. The Analytical Hierarchical Process (AHP) is a method which allows it and, what is more, works on the quantitative and qualitative variables, including knowledge and experience as well. The article presents the application of the AHP method for the identification of preferences of decision-makers concerning the selection of the shape of the business model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus W., Lasak P, 2010, Zastosowanie metody AHP do wyboru umiejscowienia nadzoru nad rynkiem finansowym, Bank i Kredyt, nr 41 (4), s. 91
 2. Adamus W., Szara K., 2000, Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego AHP do racjonalizacji zarządzania i organizacji gospodarstw (przedsiębiorstw), Zagadnienia ekonomiki rolnej, nr 4-5, s. 20
 3. Czapiewski M., 2007, E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne OW w Szczecinie, Szczecin: 7
 4. Findeisen W. (red.), 1985, Analiza systemowa - podstawy i metodologia, PWN, Warszawa: 438-439
 5. Gospodarowicz A. (red.), 1997, Metody analizy i oceny pakietów programowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław: 96
 6. Guitouni A., Martel J.-M., 1998, Tentative Guidelines To Help Choosing An Appropriate MCDA Method, European Journal of Operational Research, Volume 109, s. 502-503
 7. Jacquet-Lagreze E., Siskos Y, 2001, Preference disaggregation: 20 years of MCDA experience, European Journal of Operational Research, Volume 130, Number 2, s. 233-245
 8. Kelly K., 2001, Nowe reguły nowej gospodarki, WIG Press, Warszawa: X
 9. Konarzewska-Gubała E., 1980, Programowanie przy wielorakości celów, PWN, Warszawa: 18
 10. Kuczera K., 2013A, Modelowanie preferencji decydentów firm w zakresie modeli biznesu w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 36, Rzeszów: 60-73
 11. Kuczera K., 2013B, Definicje typu idealnego w ujęciu Webera w badaniach dotyczących konstruktów, Handel wewnętrzny, nr 6A, tom II, s. 265-266
 12. Kuczera K., 2013C, Strategia doboru podmiotów wchodzących w skład organizacji wirtualnej w: Rudawska A. (red.), Perspektywa strategiczna w zarządzaniu, Wyd. Westend, Szczecin: 105-107
 13. Michnik J., 2013, Wielokryterialne metody wspomagania decyzji w procesie innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice: 17
 14. Saaty T., 2004, Decision Making - The Analytic Hierarchy And Network Processes (AHP/ANPj, Journal of Systems Science and Systems Engineering, Volume 13, No. 1, s. 1-35
 15. Saaty T, M. Ozdemir, 2003, Why the magie number seven plus or minus two, Mathematical and Computer Modelling: An International Journal, Volume 38, Issue 3-4, s. 241-242
 16. Saaty T, 2005, The Analytic Hierarchy and Analytic Network Process for the Measurement of Intangibles and for Decision Making w: Figueira J., Greco S., Ehrgott M. (red), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Sun/eys, Springer Science + Business Media, Boston: 346
 17. Saaty T., 1992, The Hierarchom A DictionaryofHierarchies, Analytic Hierarchy Process, Volume 5, RWS Publications, Pittsburgh
 18. Trzaskalik T. (red), 2006, Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa: 9-10, 64-70
 19. Zygierewicz M., 2010, Możliwe kierunki zmian kształtu nadzoru bankowego w Europie - rozważania teoretyczne w: Dziawgo L. (red), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008 cyt. za: Adamus W., Lasak P., Zastosowanie metody AHP do wyboru umiejscowienia nadzoru nad rynkiem finansowym, Bank i Kredyt, nr 41 (4), s. 85
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu