BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zupok Sebastian (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie)
Tytuł
Kreowanie wartości dla klienta
Creating Value for the Customer
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 3, s. 46-58, tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Sieci handlowe, Materiały budowlane, Wartość dla klienta, Badania ankietowe, Przetrwanie przedsiębiorstwa
Chain stores, Building materials, Value to customer, Questionnaire survey, Enterprise survival
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę identyfikacji i oceny wartości kreowanych przez przedsiębiorstwa handlowe nabywcom materiałów budowlanych oraz udowodnienia, iż klienci są podstawowym źródłem wartości przedsiębiorstwa. W artykule postanowiono zweryfikować następujące hipotezy badawcze: 1. można przypuszczać, iż nabywcy nabywają kompleksowe wartości, które pozwalają im zaspokajać indywidualne i zróżnicowane potrzeby; 2. zakłada się, że tworzenie wartości dla klienta jest celem podstawowym warunkującym przetrwanie przedsiębiorstwa. Podstawą weryfikacji hipotez były badania empiryczne. Zastosowano metodę badań sondażowych z wykorzystaniem technik wywiadu kwestionariuszowego. W wyniku przeprowadzonych badań udowodniono, iż strategie kreujące wartości dla klienta stanowią kluczowy element budowy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły dodatkowo na identyfikację podstawowych wartości dla klientów kreowane przez kanał DIY oraz udowodnienie, iż klienci (konsumenci) są podstawowym źródłem wartości przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, iż skuteczność i efektywność działań przekładających się na wartość przedsiębiorstwa musi być współcześnie silnie osadzona na procesie zarządzania wartością klientów przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The present study attempts to identify and assess the value created by retail companies for buyers of construction materials and to prove that customers are the primary source of the company's value. In the article, an aim has been set to verify the following hypotheses: 1. it can be assumed that buyers acquire complex values that allow them to meet individual and diverse needs; 2. it can be assumed that the creation of value for the customer is the primary purpose upon which the survival of the company is conditioned. The basis for the verification of hypotheses were empirical studies. The method used was a survey questionnaire with application of questionnaire inten/iew techniques. The research proved that the strategies creating value for the customer are a key element of building of the construction company's competitive position. The results of the analysis also allowed us to identify the basie customer value created by the DIY channel and to prove that customers are the primary source of the company's value. It should be emphasized that the effectiveness and efficiency of activities which can be translated into business value today must be firmly anchored in managing the value of the company's clients.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blattberg R.C., Getz G., Thomas J.S., 2004, Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim, MT Biznes, Warszawa, s. 50.
 2. Brillman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, s. 38.
 3. Christensen C.M., Raynor M.E., 2008, Innowacje napęd wzrostu, Wyd. Studio Emka, Warszawa, s. 17 i dalsze.
 4. Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Korona B., 2004, Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa, s. 12.
 5. Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Korona B., 2010, Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa.
 6. Dobiegała-Korona B., Doligalski T., 2011, Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 23.
 7. Dobiegała-Korona B., 2002, Zarządzanie wartością klienta, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Warszawa, 2/2002, s. 20.
 8. Doyle P., 2003, Marketing wartości, Wydawnictwo Felber SJA, Warszawa, s. 85.
 9. Hill N., Alexander J., 2003, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa, s. 265 i dalsze.
 10. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., 2010, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa, s. 59.
 11. Kowalczewski W., 2008, Wybrane aspekty metodologii nauk o zarządzaniu, [w:] Kowalczewski W., (red), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Difin, Warszawa, s. 15 i dalsze.
 12. Kurzrock W., 1996, The Sales Strategist. 6 Breaktthrought Sales Strategies to Win New Business, IRWiN, Chicago, s. 54 i dalsze.
 13. Rust T., Moorman Ch., Bhalla G., 2010-2011, Zmiana podejścia do marketingu, Harvard Business Review Polska, grudzień 2010-styczeń 2011, s. 60-71.
 14. Slater S., Narver J., 2000, Intelligence Generation and Superior Customer Value, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 28, No 1.
 15. Szablewski A., Pniewski K., Bartosiewicz B., 2008, Va/ue Based Management, Poltext, Warszawa, s. 21 i dalsze.
 16. Szymura-Tyc M., 2005, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 65 i dalsze.
 17. Szumilak J., 2007, Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 4-5.
 18. Zupok S., 2009, Ewolucja poglądów na źródła wartości przedsiębiorstwa, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2(11) Kwiecień-czerwiec 2009, Warszawa, 35-38.
 19. Zupok S., 2011, Kreowanie wartości dla klienta przez producentów napojów bezalkoholowych [w:] Dobiegała-Korona B., Doligalski T., (red), Zarządzanie wartością klient w przedsiębiorstwach w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 211 i dalsze.
 20. Zupok S., 2014, Zachowania nabywcze konsumentów na krajowym rynku materiałów budowlanych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 11 (778) Listopad 2014, Warszawa, s. 60-68.
 21. https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx - dostęp z dnia 15.07.2014.
 22. http://ibpresearch.pl/rynek-dystrybucji-materialow-budowlanych-w-polsce, dostęp z dnia 15.07.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu