BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budiakivska Valeriia (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, studentka)
Tytuł
Extending the Prospect Theory: Analysis of Animal Spirits and Consecutive Gambles in the Decision-Making Process
Rozszerzenie teorii perspektywy : analiza roli zwierzęcych instynktów oraz serii kolejnych gier w procesie podejmowania decyzji
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2014, nr 3 (46), s. 105-132, rys., tab., bibliogr. s. 127-130
Słowa kluczowe
Teoria perspektywy, Proces podejmowania decyzji, Badania empiryczne, Zwierzęce instynkty
Prospect theory, Decision making process, Empirical researches, Animal spirits
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest rozszerzenie teorii perspektywy sformułowanej przez psychologów Amosa Tverskiego i Daniela Kahnemana. W niniejszej pracy badany jest wpływ zwierzęcych instynktów (cena nabycia przez konkurenta, żal, wątpliwa informacja i oczekiwania) oraz wpływ serii kolejnych decyzji w warunkach ryzyka na adaptację punktu odniesienia. Głównym elementem opracowania jest empiryczny eksperyment na podstawie badania podejścia bezpośredniego. Kwestionariusz składa się z trzech części, reprezentujących różne rodzaje hipotez wymagających weryfikacji. Pierwsza część obejmuje pytania wielokrotnego wyboru, na które odpowiedzi udowodnią, że teoria perspektywy naprawdę działa w praktyce. W drugiej części uczestnicy są proszeni o wskazanie ceny niektórych aktywów, która maksymalizuje ich użyteczność. Ta część pokazuje, że najwyższa adaptacja punktu odniesienia była osiągnięta przez uczestników w zakresie reakcji na wysoką cenę zakupu przez konkurenta. Innym ważnym odkryciem tej części jest fakt, że pytani często wskazują najwyższą wartość oczekiwań jako cenę maksymalizacji ich użyteczności i nie wskazują wartości powyżej oczekiwań. Trzecia część kwestionariusza to wieloetapowa loteria, w której uczestnicy muszą wybierać spośród kilku wariantów ryzyka. Zauważono istotną tendencję podczas tego eksperymentu: punkt odniesienia dostosowuje się szybciej u osób mających kolejne straty niż wśród tych, które mają kolejne zyski. Można zatem wywnioskować, że czas dostosowania punktu odniesienia podczas kolejnych zwycięstw jest dłuższy niż podczas kolejnych porażek. (abstrakt oryginalny)

The aim of this dissertation is to extend the prospect theory, developed by psychologists Amos Tversky and Daniel Kahneman. In this paper, the impact of animal spirits (rival's purchasing price, regret, doubtful information, and expectations) and the influence of consecutive gambles on the reference point adaptation are investigated. The core element of this thesis is the empirical experiment based on the direct approach survey. The questionnaire is composed of three parts, representing different types of hypotheses that need to be verified. The first part consists of a multiple choice questions, which prove that prospect theory indeed works in practice. In the second part, participants are asked to indicate the utility maximizing price of a certain asset. This part shows that the highest reference point adaptation was achieved by participants in the treatment of high rival's purchasing price. Another important finding of this experiment is that individuals tend to indicate the highest value of their expectations as the utility maximizing price and do not state values exceeding expectations. The third part of the questionnaire is a multistage lottery in which participants choose among several gambling alternatives. A significant tendency was noticed during this experiment: the reference point adapts faster among individuals facing consecutive losses than among those facing consecutive gains. Longer time is thus needed for reference point to adjust when consecutively winning than when consecutively losing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AKERLOF, G.A. (2008) Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior, The American Economic Review, Vol. 92, No. 3, (Jun., 2002), pp. 411-433
 2. AKERLOF, G.A. and SHILLER, R.G. (2009) Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, Princeton University Press.
 3. ARIELY, D. (2008) Predictably Irrational, HarperCollins Publishers, New York.
 4. ARKES, H.R., HIRSHLEIFER, D., JIANG, D. and LIM, S. (2008) Reference point adaptation: Tests in the domain of security trading, Organizational Behavior and Human Decision Processes 105 (2008), pp. 67-81.
 5. BOKHARI, S. and GELTNER, D. (2010) Loss Aversion and Anchoring in Commercial Real Estate Pricing: Empirical Evidence and Price Index Implications, Real Estate Research Institute.
 6. CHETTY, R. and SZEIDL, A. (2010) Consumption Commitments: A Foundation for Reference-Dependent Preferences and Habit Formation, Working paper.
 7. DHAMI, S. and NOWAIHI, A. (2006) Why Do People Pay Taxes? Prospect theory Versus Expected Utility Theory, Department of Economics, University of Leicester.
 8. DHAMIY, S. AL-NOWAIHI, A. (2006) Why Do People Pay Taxes? Prospect theory Versus Expected Utility Theory, University of Leicester.
 9. ECONOMOU, F., KOSTAKIS, A., and PHILIPPAS N. (2010) An Examination Of Herd Behaviour In Four Mediterranean Stock Markets, European Economics and Finance Society Conference Paper.
 10. GNEEZY, U. (2002) Updating the reference point: Experimental Evidence, University of Chicago Graduate School of Business.
 11. HACK, A. and LAMMERS, F. (2008) How Expectations affect Reference Point Formation- An Experimental Investigation, Institute for Organization and Human Resource Management, University of Bern. Available at: http://www.iop.unibe.ch/content/e155914/e178987/e215231/e314826/ e314837/RP_Manuscript_ger.pdf [accessed: 20.04.2014].
 12. KAHNEMAN, D. (2002) Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics, The Nobel Foundation 2002, Stockholm.
 13. KAHNEMAN, D. and RIEPE, M. (1998) Aspects of Investors Psychology, Journal of Portfolio Management. Available at: http://www.econo mia.unimib.it/DATA/moduli/7_6069/materiale/kahneman-riepe (1).pdf [accessed: 20.04.2014].
 14. KAHNEMAN, D. and TVERSKY, A. (1974) Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science, New Series, Vol. 185, No. 4157 (Sep. 27, 1974), pp. 1124-1131 Available at: http://psiexp.ss.uci.edu/research/teach-ing/Tversky_Kahneman_1974.pdf [accessed: 20.04.2014].
 15. KAHNEMAN, D. and TVERSKY, A. (1979) Prospect theory: An Analysis of Decision Under Risk, Econometrica, 47(2), pp. 263-291. Available at: http://www.princeton.edu/~kahneman/docs/Publications/prospect_theory. pdf [accessed: 20.04.2014].
 16. KEYNES, J.M. (1936) The General Theory of Employment, Interest and Money.
 17. KLEIN, N. and OGLETHORPE, J. (1987) Cognitive Reference Points in Consumer Decision Making, Advances in Consumer Research Volume 14. Available at: http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceed-ings.aspx?Id=6682 [accessed: 20.04.2014].
 18. KLEIN, N.H. and OGLETHORPE, J.E. (1987) Cognitive Reference Points in Consumer decision Making, Association for Consumer Research, pp. 183-187.
 19. KOOP, G. and JOHNSON, J. (2010) The Use of Multiple Reference Points in Risky Decision Making, Journal of Behavioral Decision Making. Available at: http://www.users.muohio.edu/johnsojg/lab/papers/KJ_JBDM11. pdf [accessed: 20.05.2014].
 20. KOSZEGI, B. and RABIN, M. (2004) A Model of Reference-Dependent Preferences, Department of Economics, University of California, Berkeley.
 21. LIN, C., HUANG, W. and ZEELENBERG, M. (2006) Multiple reference points in investor regret, Journal of Economic Psychology. Available at: http://web.nchu.edu.tw/pweb/users/whh/research/6256.pdf [accessed: 20.04.2014].
 22. LOOMES, G. and SUGDEN, R. (2005) Regret theory: An alternative theory of rational choice under uncertainty, The Economic Journal. Available at: http://teaching.ust.hk/~bee/papers/misc/Regret%20Theory%20An%20 Alternative%20Theory%20of%20Rational%20Choice %20Under%20 Uncertainty.pdf [accessed: 20.04.2014].
 23. MCAULEY, I. (2010) When does behavioural economics really matter?, Behavioural Economics stream at Australian Economic Forum. Available at: http://www.home.netspeed.com.au/mcau/academic/confs/bepolicy.pdf [accessed: 20.04.2014].
 24. McBETH, M., SHANAHAN. E, and JONES, M. (2005) Science of Storytelling: Measuring Policy Beliefs in Greater Yellowstone, Taylor & Fransis Inc. Available at: http://www.montana.edu/wwwpo/Faculty/Shanahan/SNR_ SOS.pdf [accessed: 20.04.2014].
 25. MCCLOSKEY, D. (1990) Storytelling in Economics, London, Routledge. Available at: http://www.deirdremccloskey.com/docs/pdf/Article_125.pdf [accessed: 20.04.2014].
 26. POMPIAN, M. (2006) Behavioral finance and wealth management: how to build optimal portfolios that account for investor biases, John Wiley & Sons Inc.
 27. POTESHMAN, A. and SERBIN V. (2003) Clearly Irrational Financial Market Behavior: Evidence from the Early Exercise of Exchange Traded Stock Options, Journal of Finance, 2003, 58, 37-70.
 28. RICCIARDI, V (2008) The Psychology of Risk: The Behavioral Finance Perspective, The Handbook of Finance, Volume 2: Investment Management and Financial Management, 85-111. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
 29. RICCIARDI, V. (2012) Our 3-Year Market Hangover, Money Sense. Available at: http://www.moneysense.ca/invest/our-3-year-market-hangover [accessed: 20.04.2014].
 30. SAMUELSON, W. and ZECKHAUSER, R. (1988) Status Quo Bias in Decision Making, Journal of Risk and Uncertainty, 1: 7-59 (1988), Kluwer Academic Publishers, Boston. Available at: http://dtserv2.compsy.uni-- jena.de/__C125757B00364C53.nsf/0/F0CC3CAE039C8B42C125757B-00473C77/$FILE/samuelson_zeckhauser_1988.pdf [accessed: 20.04.2014].
 31. SCHWARTZ, A., GOLDBERG, J. and HAZEN, G. (2008) Prospect theory, reference points, and health decisions, Judgment and Decision Making, Vol. 3, No. 2. Available at: http://journal.sjdm.org/jdm7823.pdf [accessed: 20.04.2014].
 32. SEBORA, T. (1995) Expected utility theory vs. Prospect theory: implications for strategic decision makers, Journal of Managerial Issues.
 33. SEILER, M., SEILER, V., TRAUB, S., and HARRISON, D. (2008) Regret Aversion and False Reference Points in Residential Real Estate, JRER. Available at: http://pages.jh.edu/jrer/papers/pdf/past/vol30n04/04.461_474.pdf
 34. SHEFRIN, H. and STATMAN, M. (1985) The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence, Journal of Finance, 40, pp. 777-90.
 35. SMITH, A. (2012) Lagged Beliefs and Reference-Dependent Preferences, Division of Humanities and Social Sciences, California Institute of Technology, MC 228-77, Pasadena. Available at: http://www.hss.caltech.edu/~acs/ papers/lbrdu.pdf [accessed: 20.04.2014].
 36. SOE, A. and LUO, F. (2012) Does Past Performance Persist?, S&P Indexes, S&P Persistence Scorecard.
 37. STOMMEL, E. (2012) Reference-dependent preferences: a theoretical and experimental investigation of individual reference-point formation, Springer Gabler
 38. SUBASH, R. (2012) Role of Behavioral Finance in Portfolio Investment Decisions: Evidence from India, Charles University in Prague.
 39. THALER, R. and BENARTZI, S. (2004) Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving, Journal of Political Economy, 2004, Vol. 112, No. 1, pt. 2, University of Chicago. Available at: http://faculty.chicagobooth.edu/Richard.Thaler/research/pdf/SMarTJPE. pdf [accessed: 20.04.2014].
 40. WANG, X. and JOHNSON, J. (2009) Tri-reference point theory of risky choice, Manuscript submitted for publication.
 41. ZAIANE, S. and ABAOUB, E. Investors Overconfidence: A survey on the Tunisian Stock Market, Press of Faculty of Economics and Management Sciences of Tunis. Available at: http://www.cass.city.ac.uk/_data/assets/ pdf_file/0011/67817/Zaiane.pdf [accessed: 20.04.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu