BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalech Mirosław (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Godlewski Grzegorz (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Rafalska Beata (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Tytuł
Oczekiwania sponsorów a relacje z klubami sportowymi
Sponsors' Expectations and Relations with Sports Clubs
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 3, s. 77-87, tab., wykr., bibliogr. 33 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Klub sportowy, Marketing sportowy, Sponsoring
Sports club, Sports marketing, Sponsoring
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była identyfikacja oczekiwań firm warunkujących podjęcie i utrzymywanie współpracy sponsorskiej z klubami sportowymi. Badania miały charakter pilotażowy. Do zgromadzenia danych wykorzystano kwestionariusz ankiety, który skierowano do zarządzających firmami będącymi sponsorami w trzech klubach sportowych. Uzyskane wyniki pozwoliły na wskazanie preferowanych przez podmioty gospodarcze kierunków współpracy sponsorskiej w zakresie: (1) rodzaju działalności, (2) przeznaczenia przekazywanych środków, (3) udziału sponsorów w ich kontroli oraz (4) zasad komunikacji. Zgromadzone i przedstawione w pracy informacje pozwalają na optymalizację ofert kierowanych przez kluby do firm oraz mogą zostać wykorzystane do kształtowanie pozytywnych obustronnych relacji. Wnioski i spostrzeżenia, jakie zostały sformułowane na podstawie dokonanych analiz mogą także posłużyć do skuteczniejszego osiągania celów przez obie strony zaangażowane w sponsoring oraz utrzymywania długotrwałej współpracy.(abstrakt oryginalny)

The aim of the work was to identify the expectations of business entities which determine their willingness to take up and sustain sponsorship cooperation with sports clubs. The research was a pilot study. Data were collected with the use of a questionnaire. It was completed by the managers of companies sponsoring three sports clubs. The obtained results made it possible to indicate directions of sponsorship cooperation preferred by business entities, i.e. (1) form of activity, (2) allocation of resources, (3) participation of sponsors in financial audit and (4) rules of communication. The information collected and presented in this work makes it possible to optimise offers submitted to companies by clubs and may be used to shape positive mutual relations. Conclusions and observations made on the basis of the analyses may also be used by both sides engaged in sponsorship to achieve goals more efficiently and to sustain long-term cooperation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abratt, R., Clayton, B.C., Pitt, L.F., 1987, Corporate objectives in sports sponsorship, International Journal of Advertising, Vol. 6, No. 4, pp. 299-311.
 2. Aguilar-Manjarrez, R., Thwaites, D., Maule, J., 1997, Modelling sport sponsorship selection decisions. Asia-Australia Marketing Journal, Vol. 5, No. 1, pp. 9-20.
 3. Amis, J., Slack, T., Berrett, T, 1999, Sport sponsorship as distinctive competence. European Journal of Marketing, Vol. 33, Iss: 3/4, pp. 250-272.
 4. Amoako, G. K., Dartey-Baah, K., Dzogbenuku, R. K., Junior, S. K., 2012, The effect of sponsorship on marketing communication performance: A case study of Airtel Ghana. African Journal of Marketing Management, Vol. 4, No. 2, pp. 65-79.
 5. Araźny, D., 2005, Sponsoring sportowy - forma promocji przedsiębiorstwa, w: Mruk, H., Jardanowski, R, Matecki, R, Kropielnicki, K., (red), Marketingowo o sporcie, Sport & Business Foundation, Poznań, s. 77-130.
 6. Bashiri, M., Seyed-Ameri, M., Moharramzadeh, M., Hadi, H.,2010, Evaluation of sportsponsorship: As an element of sport marketing mix. International Revlew of Business Research Papers, Vol. 6, No.1, pp. 57-74.
 7. Birch, J., 1994, New factors in crisis planning and response. Public Relations Quartehy, Vol. 39, pp. 31 -34.
 8. Biscaia, R., Correia, A., Rosado, A. R, Ross, S. D., Maroco, J., 2013, Sport Sponsorship: The Relationship Between Team Loyalty, Sponsorship Awareness, Attitude Toward the Sponsor, and Purchase Intentions, Journal of Sport Management, Vol. 27 Iss: 4, pp. 288-302.
 9. Datko, M., 2003, Sponsoring sportowy, w: Mruk, H., (red.), Marketing sportowy. Możliwości, szanse, korzyści, zagrożenia, PRODRUK, Poznań, s. 97-107.
 10. Erdogan, B. Z., Kitchen, P. J., 1998, Managerial mindsets and the symbiotic relationship between sponsorship and advertising. Marketing Intelligence and Planning, Vol. 16, Iss: 6, pp. 369-374.
 11. Farrelly, R., Quester, P, 2003, The effects of market orientation on trust and commitment: The case of the sponsorship business-to-business relationship, European Journal of Mań
 12. Farrelly, R., Quester, P, 2005, lnvestigating large-scale sponsorship relationships as co-marketing alliances, Business Horizons, Vol. 48, Iss: 1, pp. 55-62.
 13. Grohs, R., Reisinger, H., 2005, Image transfer in sports sponsorships: an assessment of moderating effects, International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, Vol. 7, No. 1, pp. 42-48.
 14. Gwinner, K. P, Eaton, J., 1999, Building brand image through event sponsorship: The role of image transfer. Journal of Advertising, Vol. 28, Iss: 4, pp. 47-57.
 15. Henseler, J., Wilson, B., Westberg, K., 2011, Managers' perceptions of the impact of sport sponsorship on brand equity: Which aspects of the sponsorship matter Most?. Sport Marketing Quarterly, Vol. 20, Iss: 1, pp. 7-21.
 16. Meenaghan, T., 1991, The role of sponsorship in the marketing Communications mix, International Journal of Advertising, Vol.10, No. 1, pp. 35-47.
 17. Meenaghan, T., Shipley, D., 1999, Media effect in commercial sponsorship, European Journal of Marketing, Vol. 33 Iss: 3/4, pp. 328-348.
 18. Mikołajczyk, A., 2008, Sponsoring sportowy w europejskich klubach piłkarskich, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. V, s. 245-258.
 19. Moriarty, S. E., Everett, S. L, 1994, Commercial breaks: A viewing behavior study, Journalism and Mass Communication Quarterly, Vol. 71, No. 2, pp. 346-355.
 20. Nielsen Audience Measurement 2014 - Raporty tygodniowe http://www.agbnielsen.pl/Raporty, tygodniowe,477.html [dostęp: 15.02.2014],
 21. Nowacki, R., 2013, Percepcja przekazów reklamowych i jej wpływ na zachowania konsumentów w pierwszej dekadzie XXI wieku, w: Rosa G., Smalec A. (red), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 777 (Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 32), Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 403-416.
 22. Nufer, G., Btihler, A., 2011, Relevant factors for successful relationships between professional sporting organisations and their sponsors, Journal of Physical Education and Sports Management, Vol. 2, No.3, pp. 26-31.
 23. Redwan T, 2002, Przygotowanie i realizacja program sponsorskiego, w: Mruk, H., (red), Marketing sportowy. Możliwości, szanse, korzyści, zagrożenia, PRODRUK, Poznań, s. 35-38.
 24. Schlesinger, T, Gungerich, M., 2011, Analysing sport sponsorship effectiveness-the influence of fan identification, credibility and product-involvement. International Journal of Sport Management and Marketing, Vol. 9, No. 1, pp. 54-74.
 25. Sporek, T, 2007, Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa.
 26. Sznajder, A., 2008, Marketing sportu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 27. Urriolagoitia, L, Planellas, M., 2007, Sponsorship relationships as strategie alliances: A lifecycle model approach, Business Horizons, Vol., 50, Iss: 2, pp. 157-166.
 28. Van Meurs, L, 1998, Zapp! a study of switching behavior during commercial breaks, Journal of Advertising Research, Vol 38, Iss: 1, pp. 43-53.
 29. Wartość sponsoringu sportowego w 2012 roku - stabilizacja. Newsletter - podsumowanie 2012. Pentagon Research.
 30. Waśkowski, Z., 2007a, Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych, Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, (32).
 31. Waśkowski, Z., 2007b, Sport jako płaszczyzna komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno - Menedżerskiej "Milenium", Zarządzanie i Marketing, nr 1, s. 85-97.
 32. Westberg,K.,Stavros,C, Wilson, B, 2011, The impactofdegenerativeepisodes on the sponsorship B2B relationship: Implications for brand management, Industrial Marketing Management, Vol. 40, Iss: 4, pp. 603-611.
 33. Wilson, B., Stavros, C, Westberg, K., 2008, Player transgressions and the management of the sport sponsor relationship. Public Relations Review, Vol. 34, Iss: 2, pp. 99-107.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu