BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce
Creation and Development of Micro Enterprises at Rural Areas in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 479-483, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mikroprzedsiębiorstwo
Rural areas, Rural Development Programme, Micro-enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było scharakteryzowanie zasad przyznawania wsparcia finansowego na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich oraz ocena tego wsparcia w ujęciu województw. Podstawowym źródłem informacji były statystyki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W artykule wykorzystano dane dotyczące wdrażania działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", realizowanego w ramach osi priorytetowej 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to characterize the rules for granting financial support for the creation and development of micro enterprises in rural areas and evaluation of support in terms of regions in Poland. The basic source of information was the statistics of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture of the Ministry of Agriculture and Rural Development. The article uses data on the implementation of the Action 312 "Creation and development of micro-enterprises", implemented under the Priority No. III, "Quality of life in rural areas and diversification of rural economy", Operational Programme for Rural Development for the years 2007-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A., Stępień S. 2009: Zmiany mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE a oczekiwania Polski. "Ekonomista", 4, 431-453.
 2. Kaleta A. 2008: Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wiejskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 3. Leszczyńska M. 2007: Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 4. Leśniak-Moczuk K. 2008: Dywersyfikacja wewnętrznej struktury dochodów ludności wsi i miast w kierunku spójności pomiędzy środowiskami. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomiczne (red. M.G. Woźniak). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 12, Rzeszów.
 5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2011: MRiRW, Warszawa, 280-281, 342, 344.
 6. Rozporządzenie MRiRW z 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. z 2008 r. Nr 139, poz. 883 z późn.zm., §1 ust.1 pkt.8, §4, §6, §7, §8, §13 ust. 1 pkt. 1-7.
 7. Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. 2009 r. Nr 48 poz. 388.
 8. Rozporządzenie MRiRW z 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz.U. 2010 r. Nr 160 poz. 1077.
 9. Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawach szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. z 2010 r. Nr 55, poz. 335, §1 ust. 1 pkt. 5.
 10. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. z 2004 r. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.
 11. Zalecenie Komisji 2003/361/WE z 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Dz.Urz.UE, L. 124 z 20.05.2003, s. 36, załącznik, art. 1 oraz art. 2, pkt 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu