BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaplicka-Kozłowska Iwona Zofia (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Transparentność polityki kadrowej w urzędach samorządów terytorialnych Warmii i Mazur
Transparency in Personnel Policy in Local Government Offices of Warmia and Mazury
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 99-107, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Gmina, Zasoby ludzkie, Jawność informacji, Płace
Local government, District, Human resources, Information disclosure, Wages
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność samorządu oraz jego wpływ na zarządzanie w wymiarze lokalnym, związana jest z trafnością decyzji kadrowych mieszkańców oraz kierowników organizacji gminnych. Mieszkańcy podejmują bezpośrednio decyzje w wyborach o doborze osób do organów gminnych i tym samym pośrednio wpływają na politykę kadrową w organizacjach wykonujących zadania samorządu gminnego. W prezentowanym tekście podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy realizowana w urzędach polityka kadrowa jest czytelna i czy informuje się mieszkańców o zasadach zatrudniania i nagradzania urzędników? Kwestionariusz ankiety skierowano do urzędników, członków organu stanowiącego i mieszkańców gmin - celem skonfrontowania opinii o czytelności realizowanej polityki kadrowej. Na podstawie badań stwierdzono, że urzędnicy, w mniejszym zakresie radni, pozytywnie oceniają politykę kadrową w gminach, w odróżnieniu od mieszkańców, którzy najczęściej podkreślają, że realizowana polityka kadrowa nie jest jawna.(abstrakt oryginalny)

Social responsibility of self-government and the influence on managing in the local dimension is connected with the accuracy of the decision of personnel residents and also managers of commune organizations. Residents directly take a decision in elections about who to choose to commune bodies and in this process indirectly influence the personnel policy in organizations performing tasks of the commune self-government. In the presented text, based on quality inspections, an attempt of the answer to a question has been made: Is the personnel policy implemented at offices clear and whether residents are informed of principles of clerks' employing and awarding? The questionnaire form has been addressed to clerks, members of the constituting organ and residents of communes in order to confront the opinion on the implemented legibility. On the basis of the studies it has been stated that clerks and to a lesser extent councillors positively judge the personnel policy in communes, unlike residents, who most often emphasize that the implemented personnel policy is not open.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 2. Bednarek P., Controlling w zarządzaniu gminą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 3. Czajka Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.
 4. Friedman M., Friedman R., Tyrania status quo, Panta, Sosnowiec 1997.
 5. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wyd. 2, Wydawnictwo LexisNexis Polska, Warszawa 2011.
 6. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78, poz. 483, z późn. zmianami.
 7. Kozłowski A.J., Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja - Diagnoza - Kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012.
 8. Kozłowski A.J., Czaplicka-Kozłowska I.Z., Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane problemy, Pracownia Wydawnicza ElSet, Olsztyn 2010.
 9. Lisiecka K., Papaj T., Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2009.
 10. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, DzU poz. 1050.
 11. Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2013, Urząd Statystyczny w Olsztynie, rok XIV Olsztyn 2013.
 12. Rostkowski T., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami.
 14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, DzU nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami.
 15. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, DzU nr 16, poz. 95 z późn. zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu