BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawka Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Czy pieniądze motywują? Różnorodność uwarunkowań motywacji pracowniczej w kontekście systemu wynagrodzeń
Does Money Motivate? The Diversity of Conditions in the Context of Employee Motivation System
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 152-164, rys., bibliogr. 26 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Motywacja do pracy, Zaangażowanie pracowników
Remuneration, Work motivation, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy wynagrodzenie jako wartość materialna może być trwałym źródłem wyzwalania motywacji pracowniczej. Próbą odpowiedzi będzie syntetyczna analiza roli pieniądza w motywowaniu na tle wybranych teorii z zakresu zarządzania i ekonomii: dwuczynnikowej teorii motywacji Herzberga, zarządzania przez zaangażowanie, cenowej elastyczności popytu konsumpcyjnego, prawa Gossena malejącej krańcowej użyteczności, zróżnicowania definicyjnego pojęć wynagrodzeń w ujęciu teorii interesariuszy. Stwierdzono, iż nie można wskazać prostej relacji między płacą a motywacją. Pozwala to postawić następującą tezę: atrybutem motywującym pracowników są głównie uwarunkowania umożliwiające uzyskanie określonego dochodu. Kluczowe czynniki kształtujące trwałą postawę motywacyjną w zakresie wynagrodzeń to: jego struktura, przyjęte kryteria, możliwość wzrostu, sprawiedliwość redystrybucji oraz powiązanie dochodu z wiedzą, kompetencjami i wynikami pracy.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to search for an answer to the question whether the remuneration as the material value may be a permanent source of employee motivation source. An attempt to answer this question will be a synthetic analysis of the role of money in motivation against a background of selected theories of management and economics: the two-factor theory of motivation by F. Herzberg, management by commitment, the price elasticity of consumer demand, the law of diminishing marginal utility by Gossen, definitional differences in terms of wages terms of stakeholder theory. The conclusion of the arguments in the article is the statement that there cannot be identified a simple relationship between pay and motivation. Adopting this perspective allows to put forward a thesis: first of all conditions to obtain a certain amount of income from work are an attribute of motivating employees to act. Money could be a base for the sense of satisfaction and contentment. A key factor influencing the attitude of a permanent incentive remuneration in terms of configuration are: its structure, the adopted criteria, the possibility of growth, equity income redistribution and the relations with the knowledge, competence and results of work.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 2. Armstrong M., Brown D., Strategic Reward, Kogan Page, London 2006.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Makroekonomia, PWE Warszawa 2007.
 4. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007a.
 5. Borkowska S., Motywacja i motywowanie, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 6. Borkowska S., Wynagrodzenia za efekty w wysoce efektywnych systemach ZZL, [w:] Systemy wysoce efektywnej pracy, IPiSS Warszawa 2007.
 7. Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 8. Czarny E., Miroński J., Grupy interesu w przedsiębiorstwie - analiza neoklasycznej i współczesnych teorii, [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, SGH, Warszawa 2005.
 9. Jacukowicz Z., Systemy wynagrodzeń, Poltext, Warszawa 1999.
 10. Janowska Z., Chmal Z., Elastyczne formy zatrudnienia i wynagradzania. Szanse i zagrożenia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 248, Wydawnictwo UE, Wrocław 2012.
 11. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2010.
 12. Juchnowicz M., Satysfakcja zawodowa pracowników - kreator kapitału ludzkiego, PWE, Warszawa 2014.
 13. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje, Kontrowersje, Aplikacje, PWE, Warszawa 2010.
 14. Kawka T., hasło Motywacja, [w:] Słownik zarządzania kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 15. Kawka T., System wynagrodzeń w nowej gospodarce. Uwarunkowania. Funkcje, Konfiguracja, Wydawnictwo UE, Wrocław 2014
 16. Kawka T., Uelastycznienie kształtowania wynagrodzeń w organizacji, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Tom 1: Problemy zarządczo-ekonomiczne, red. T. Listwan, M. Stor, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 248, Wydawnictwo UE, Wrocław 2012.
 17. Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2008.
 18. Koziński J., Listwan T., Podstawy zarządzania organizacją, Wydawnictwo Forum Naukowe, Wrocław-Poznań 2005.
 19. Kuc B.F, Moczydłowska J.M., Zachowanie organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2009.
 20. Listwan T., Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, CH Beck, Warszawa 2010.
 21. Mikuła B., Nowy wymiar zachowań organizacyjnych, [w:] Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, red. B. Mikuła, Wydawnictwo UE, Kraków 2012.
 22. Nieckarz Z., Psychologia motywacji w organizacji, Difin, Warszawa 2011.
 23. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, WPSB, Kraków 2000, s. 137
 24. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 25. Simmel G., Filozofia pieniądza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997.
 26. Tajniki HR. Najlepsze praktyki wynagradzania i rekrutacji, red. K. Sedlak, Wydawnictwo Sedlak&Sedlak, Kraków 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu