BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kluska-Nowicka Małgorzata (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ przywództwa transformacyjnego na składowe kapitału ludzkiego w aspekcie badawczym
Influence of Transaction Leadership on the Selected Items of Human Capital in the research Aspect
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 165-176, tab., bibliogr. 41 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Przywództwo, Kapitał ludzki
Leadership, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest próba konceptualizacji modelu badawczego w celu określenia wpływu przywództwa transformacyjnego na wybrane elementy tworzące kapitał ludzki. Artykuł składa się z dwóch części. Na pierwszą część - teoretyczną składa się przedstawienie koncepcji przywództwa wraz z modelem przywództwa transakcyjno-transformacyjnego oraz koncepcji kapitału ludzkiego. W części drugiej zaprezentowano model konceptualny, za pomocą którego autorka planuje dokonać pomiaru wpływu przywództwa transformacyjnego na wybrane elementy kapitału ludzkiego w warunkach polskich. Należy zaznaczyć, że przedstawiony model nie został zweryfikowany empirycznie, zatem nie można na jego podstawie potwierdzić proponowanych zależności. Jak wspomniano wcześniej, jest on jedną z niewielu prób konceptualizacji przywództwa transformacyjnego w aspekcie kapitału ludzkiego.(abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to define and determine the influence of transactional leadership on the structure of human capital. The article consists of two parts. The first part provides a theoretical presentation of leadership together with transactional and transformational leadership model and the concept of human capital. The second part on the other hand provides a conceptual model by which the author plans to measure the impact of transformational leadership on the selected items of human capital in Polish conditions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allport G.W., Pattern and growth in personality, Holt, Rinehart&Winston, New York 1961.
 2. Avolio B., Bass B., Multifactor Leadership Questionnaire. Self evaluation, Mindgarden Inc., Menlo Park (CA) 2007.
 3. Avolio B.J., Waldman D.A., Yammarino F.J, The four I's of transformational leadership, "Journal of European Industrial Training" 1991, 15(4).
 4. Bass B.M., From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision, "Organisational Dynamics" 1990, Winter.
 5. Bass B.M., Avolio B.J. (eds.), Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership, Sage, Thousand Oaks (CA) 1994.
 6. Blake R., McCanse A.A., Leadership Excellence - Gird Solutions, Gulf Publishing Company, Houston 1991.
 7. Blake R., Mouton J., Managerial Grid, Gulf Publishing Company, Houston 1984.
 8. Boeke J.H., Economics and economic policy in dual societies, New York University Press, New York 1953.
 9. Burns J.M., Leadership, Harper&Row, New York 1978.
 10. Burns J.M., Władza przywó dcza, [w:] J. Szczupaczyń ski (red.), Władza i społeczeń stwo, tom 1, Scholar, Warszawa 1994
 11. Cattell R.B., New concepts for measuring leadership in terms of group syntality, "Human Relations" 1951, vol. 4.
 12. Coleman J.S., Relational Analysis: The Study of Social Organizations with Survey Methods, "Human Organization" 1958, 17.
 13. Etzioni A., Dual Leadership in Complex Organizations, "American Sociological Review" 1965, no. 30.
 14. Eysenck H.J., Dimensions of personality: 16, 5, or 3?- Criteria for a taxonomic paradigm, "Personality and Individual Differences" 1991, 12.
 15. Eysenck H.J., Four ways five factors are not basic, "Personality and Individual Differences" 1992, 13.
 16. Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna - Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 17. Giegiel A., Wildowicz A., Human Capital and International Competitiveness of OECD Countries, [w:] Quality of Labour Resaurces, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 18. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 19. Hagen E.F., The theory of social change: How economic growth begins, Richard D. Irwin, Inc., Homewood (Illinois) 1962.
 20. Hogan R., Curphy G.J., Hogan J., What We Know about Leadership, "American Psychologist" 1994, no. 49.
 21. Jemielniak D., Koźmiński A.K., Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 22. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002.
 23. Lewis A., Developing planning, Harper&Row, New York 1966.
 24. Likert R., The Human Organisation, McGraw-Hill, New York 1967.
 25. Lim B., Transformational leadership in the UK management culture, Leadership&Organization Development Journal" 1977, vol. 18, iss. 6.
 26. Łukasiewicz G., Kapitał ludzki w organizacji, PWN, Warszawa 2009.
 27. McCrae R.R., Costa P.T., Jr., Toward a new generation of personality theories: Theoretical contexts for the five-factor model, [w:] J.S. Wiggins (ed.), The five-factor model of personality: Theoretical perspectives, The Guilford Press, New York 1996, s. 51-87.
 28. MacGregor Burns J., Władza przywódcza, [w:] Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1994.
 29. Marce H., Świat w roku 2020. Potęga, kultura i dobrobyt - wizja przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 30. Matwiejczuk W., Samul J., Zarządzanie kapitałem ludzkim w praktyce działalności małych przedsiębiorstw budowlanych, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. S. Lachiewicz, K. Szymańska, A. Walecka, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź́ 2011.
 31. Łukaszewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość , PWN, Warszawa 2009.
 32. Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1987.
 33. Robbins S., DeCenzo D., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 34. Porter L.W., Lawler E.E., Managerial Attitudes and Performance, Dorsey Press, Homewood 1968.
 35. Rybałtowska A., Zyń E., Nowe koncepcje pomiaru kapitału intelektualnego, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, red. D. Dobija, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa 2003.
 36. Schultz T.W., Investing in People, University of Chicago, Chicago 1981.
 37. Steinmann H,, Schreyögg G., Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 38. Stoner C., Wankel J.A.F., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 39. Vroom V., Work and Motivation, Wiley, New York 1964.
 40. Vroom V.H., Yetton P.H., Leadership and Decision-making, University of Pittsburg Press, Pittsburg 1973.
 41. Yukl G.A., Leadership in Organisations, Prentice-Hall, New York 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu