BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okólski Marek, Holzer Jerzy Z., Latuch Mikołaj, Wierzchosławski Stanisław, Kurzynowski Adam
Tytuł
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.1. Raporty kierowników grup tematycznych
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-1, 256 s., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Płodność, Wykształcenie, Polityka ludnościowa, Aktywność zawodowa kobiet, Zasiłki rodzinne
Social policy, Fertility, People's education, Population policy, Female economic activity, Family benefits
Uwagi
streszcz., summ., również w języku rosyjskim, wykaz opracowań merytorycznych str. 133-232
Abstrakt
Badania w latach 1981-1985 poświęcone kształtowaniu procesów demograficznych w powiązaniu z rozwojem społeczno-gospodarczym Polski objęły swym zakresem szeroko zakreśloną tematykę, w tym również dociekania rozpoczęta i nie zakończone w latach 1976-1980 w problemie węzłowym zatytułowanym "Optymalizacja struktur i procesów demograficznych w Polsce Ludowej". Cel główny badań zaprojektowanych w latach 1981-1985 został określony jako podjęcie próby: a/ sformułowania prawidłowości kształtowania się procesów demograficznych zależnie od stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego, b/ określenia skutków społeczno-ekonomicznych aktualnego i perspektywicznego kształtowania się procesów demograficznych, c/ określenia naukowo uzasadnionego zakresu oraz zasad racjonalnego kształtowania procesów demograficznych w warunkach społeczeństwa socjalistycznego, d/ udoskonalenia dotychczasowych oraz wyboru nowych /głównie demo metrycznych/ metod i technik badawczych wraz z adaptacją ich do aktualnych i przyszłych studiów nad procesami demograficznymi. Argumentując zasadność wyboru tematyki badawczej podkreślono, że "w obecnej sytuacji demograficznej Polski, kiedy proces reprodukcji ludności zbliża się do poziomu prostej zastępowalności pokoleń /w miastach osiągnięto poziom znacznie niższy od prostej reprodukcji/ zachodzi konieczność badania celowości i możliwości świadomego kształtowania procesów demograficznych, Są one bowiem w wysokim stopniu zdeterminowane rozwojem społeczno-gospodarczym, a jednocześnie wpływają na wiele dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Bieżąca analiza wzajemnego oddziaływania w warunkach społeczeństwa socjalistycznego tych procesów, z określeniem zasad sterowania nimi, staje się warunkiem racjonalnego funkcjonowania całego systemu gospodarczego". (fragment tekstu)

Research works carried out between 1981-1985, devoted to the shaping of demographic processes as related to the socio-economic development of Poland, covered wide range of problems, including investigations, which were initiated and left uncompleted between years 1976-1980 under the key problem entitled "Optimization of Structures and Demographic Processes in Polish People's Republic". Main aim of the studies designed for the period 1981-1985 was defined as making attempts to : a/ formulate the regularities of shaping of demographic processes according to the level of social development, b/ appoint socio-economic effects of current and prospective shaping of demographic processes, c/ establish scientifically founded range and principles of rational shaping of demographic processes under the conditions of socialist society, d/ improve the already existing and selecting of new /mainly demometrical/research methods and techniques, and their adaptation to the current end future studies in demographic processes. Putting forward arguments for reasonableness of research problems selection it was stressed, that in the current demographic situation of Poland, with the population reproduction process approaching the replacement level /for urban areas the achieved reproduction level has been below replacement level/ carrying out the research to purposefullness and possibility of conscious shaping of demographic processes becomes a must, as it is determined to a great extent by socio-economic development, and, moreover, it exerts impact on numerous aspects of socio-economic development. The present analysis of reciprocal impact exerted by these processes, with the inclusion of fixing the steering principles for them, under the conditions of socialist society, becomes the condition of rational functioning of the whole economic system". (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Raport o związkach między płodnością i warunkami społecznymi i ekonomicznymi rodziny w Europie, ich wpływie na politykę społeczną - przedstawiony przez Leona Tobach(Francja) na Drugiej Europejskiej Konferencji Demograficznej zorganizowanej przez Radę Europejską w Strasburgu w roku 1971, PAN Instytut Filozofii i Socjologii , Warszawa 1975.
 2. Piekut-Brodzka D., System rodzinnych świadczeń socjalnych i dotychczasowe kierunki jego rozwoju , opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.5.01 nr 184,archiwum badań PW 11.5, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS., Warszawa 1983.
 3. Lisowska E., Fazy rozwoju rodziny a jej potrzeby związane z prokreacją, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.5.03 nr 163, archiwum badań PW 11.5, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS., Warszawa 1985.
 4. Kaltenberg-Kwiatkowska A., Warunki mieszkaniowe a prokreacja, pracowanie merytoryczne z tematu 11.5.5.05 nr 190, archiwum badań PW 11.5, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS., Warszawa 1986.
 5. Kuryznowski A., Praca zawodowa matek z funkcja prokreacyjna w świetle polityki społecznej, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.5.04 nr 188, archiwum badań PW 11.5, Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa, 1985.
 6. Kurzynowski A., Aktywizacja zawodowa kobiet a wielkość rodziny w: Polityka Społeczna, Współczesne problemy KiW, Warszawa 1973.
 7. Piotrowski J., Aktywność zawodowa kobiet zamężnych i wynikające z niej potrzeby rodziny, IGS, Warszawa 1969.
 8. Kurzynowski A., Ciągłość pracy a macierzyństwo, PWE, Warszawa 1967.
 9. Kurzynowski A., Nowe tendencje w wykonywaniu urlopów i zasiłków wychowawczych. "Polityka Społeczna" 2/1985.
 10. Minkiewicz A., Patologia rodziny , jej funkcja prokreacyjna a polityka społeczna, pracowanie merytoryczne z tematu 11.5.5.08 nr 193, archiwum badań PW 11.5, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS., Warszawa 1985.
 11. Piekut-Brodzka D., Fundusz populacyjny jako instrument skutecznej polityki ludnościowej, pracowanie merytoryczne z tematu 11.5.5.10 nr 196, archiwum badań PW 11.5, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS., Warszawa 1985. Stokowski F., Nadolna-Jakóbiak B., Ocena związku dzietności kobiet z ich wykształceniem za pomocą modeli ekonometrycznych, "Monografie i Opracowania" nr 177/11, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
 12. Zmiany administracyjne miast 1945-1984, GUS, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu