BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziekański Paweł (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Koncepcja wskaźnika syntetycznego oceny poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w warunkach globalizacji
The Concept of Synthetic Index Assessing the Level of Development of Rural Communities Świętokrzyskie Voivodship in the Context of Globalization
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, t. 14(29), z. 3, s. 61-70, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Syntetyczny wskaźnik poziomu życia, Gmina, Infrastruktura, Kondycja finansowa
Synthetic indicator of living standards, District, Infrastructure, Financial condition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy globalne sprawiają, że obszary lokalne stały się częścią ogólnoświatowego układu gospodarczego i społecznego oraz elementem procesu tworzenia się sieci powiązań i współzależności w m.in. sferze gospodarczej, technologicznej i kulturowej. Konstrukcja wskaźnika syntetycznego umożliwia pomiar wielowymiarowego zjawiska, a także liniowe uporządkowanie badanych jednostek. Pozwala ona uwzględnić wiele aspektów badanego zjawiska jednocześnie (np. finanse, infrastrukturę, stan i ochronę środowiska). Za korzyści w tym względzie uznać można kwantyfikację złożonego zjawiska za pomocą jednej wartości liczbowej. Celem opracowania była ocena poziomu rozwoju lokalnego przez ocenę kondycji finansowej, infrastruktury i środowiska naturalnego gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego za pomocą wskaźnika syntetycznego. Województwo świętokrzyskie charakteryzuje się wyraźnym zróżnicowaniem wewnętrznym w zakresie badanych cech, a tym samym poziomie rozwoju lokalnego. Badania wskazują na pięć rodzajów gmin dobrym (Morawica), średnim (Zagnańsk, Sitkówka-Nowiny, Daleszyce, Krasocin), słabym (Piekoszów, Masłów, Łoniów, Pawłów, Stopnica, Kije) i bardzo słabym (Michałów, Klimontów, Nagłowice, Oksa, Moskorzew) poziomie rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Global processes and local areas that have become part of the worldwide economic and social development and part of the process of creating a network of linkages and interdependence in the economic, technological and cultural spheres. The design of the synthetic indicator allows measurement of a multidimensional phenomenon, as well as the linear arrangement of units surveyed. It allows to take into account the many aspects of the studied phenomenon at the same time (for example finance, infrastructure, and environmental protection). For benefits in this regard can be quantification of complex phenomena using a single numeric value. The objective was to assess the level of development of local evaluation of financial health, infrastructure and the environment of rural communities by using the synthetic indicator Świętokrzyskie. Voivodship is characterized by a clear differentiation in terms of traits and the same level of local development. Research suggests five types of municipalities a good (Morawica), medium (Zagnańsk, Sitkówka-Nowiny, Daleszyce, Krasocin), low (Piekoszów, Masłów, Łoniów, Pawłów, Stopnica, Sticks) and very low (Michałów, Klimontów, Nagłowice, Oksa, Moskorzew) levels of development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. [2008]: Teoretyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem procesów globalizacji i międzynarodowej integracji, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T 94, z. 2, ss. 49-64.
 2. Bury P., Dziekański P. [2012]: Porównanie wybranych elementów budżetów gmin województwa świętokrzyskiego, ss. 7-29 [w:] P. Dziekański (red.), Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu, Wyd. Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski.
 3. Chmielewska B., Mierosławska A. [2007]: Krajowa czy regionalna strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich?, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, ss. 85-105.
 4. Hydzik P. [2012]: Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 286, Ekonomia i Nauki Humanistyczne z. 19.
 5. Kasztelan A. [2010]: Środowiskowa konkurencyjność regionów - próba konceptualizacji, Problemy Ekorozwoju - Problems Of Sustainable Development, vol. 5, no 2, ss. 77-86.
 6. Kisielińska J. [2009]: Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa, Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, t. 8 (XXIII), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 104-115.
 7. Klepacki B., Kusto B. [2009]: Ocena kondycji finansowej gmin województwa świętokrzyskiego [Tryb dostępu:] http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2009_nr77_s127.pdf [Data odczytu: styczeń 2014].
 8. Niewiadomski Z., Grzelczak W. [1990]: Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem, Warszawa, s. 12
 9. Paleczny T. [2008]: Procesy regionalizacji a zjawiska globalizacji. Przegląd Humanistyczny nr 1 (406)
 10. Podgórski K. [1991]: Ustawowa regulacja zadań gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, ST, nr 11-12, ss. 21.
 11. Podogrodzka M. [2011]: Analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych z zastosowaniem metod taksonomicznych, Wiadomości Statystyczne, nr 11, ss. 26-41.
 12. Smoleń M. [2002]: Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 13. Spychalski G. [2005]: Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa, s. 49-50.
 14. Standar A., Średzińska J. [2008]: Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa wielkopolskiego, Journal of Agribusiness and Rural Development 4(10), ss. 135-145.
 15. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.]
 16. Woźniak M. [2002]: Infrastruktura a zrównoważone zarządzanie obszarami wiejskimi. Inżynieria Rolnicza nr 3, Warszawa.
 17. Wysocki F., Lira J. [2005]: Statystyka opisowa, Wyd. AR, Poznań.
 18. Zeliaś A. (red.) [2000]: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu