BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubica Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Biznesowy model wdrażania zarządzania różnorodnością
Business Model for Diversity Management Implementation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 197-206, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Zarządzanie różnorodnością
Business models, Diversity management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalizacja, postęp technologiczny, konieczność działania w warunkach ciągłych zmian czy generowanie kapitału intelektualnego jako źródła przewagi konkurencyjnej to jedne z najważniejszych wyzwań, którym muszą sprostać współczesne organizacje. Konieczne jest zatem implementowanie takich rozwiązań w zakresie rekrutacji, rozwoju czy wynagradzania, aby różnorodność zatrudnionych pracowników - pod względem płci, wieku, wyznania czy narodowości - wpływała na wzrost efektywności organizacji, a nie stanowiła źródła konfliktów i strat. Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie i eksploracja biznesowego modelu zarządzania różnorodnością we współczesnych organizacjach oraz praktycznych aspektów wdrażania i wykorzystania modeli z uwzględnieniem ewaluacji ich efektywności. Rozważania mają charakter teoretyczny, bazują na dostępnej literaturze przedmiotu, regulacjach prawnych w zakresie zarządzania różnorodnością oraz praktykach firm wykorzystujących koncepcję diversity w swojej działalności.()

Globalization, use of possibilities created by technologies, the need for operating under the conditions of continuous changes or, finally - generation of intellectual capital as a source of competitive advantage are some of the most important challenges to be faced by contemporary organizations. Therefore, it is necessary to implement special tools and solutions in recruitment, development and remuneration systems to affect the growth of efficiency of the organization, and not a source of conflict and loss due to the diversity of employees in terms of gender, age, religion or nationality. The article presents an attempt to identify and explore the business model of diversity management. It has been based on literature studies, legal acts and practices of companies using the concept of diversity in their business practices.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania statutowe Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014, niepublikowane, Kraków 2014.
 2. Brdulak H., Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy, http://www.mfk.org.pl/uploads/kobieta_i_biznes/kib_1-4_2009_srodek.pdf (10.03.2014).
 3. DeRosa P., Diversity Training: Ideological Frameworks and Social Justice Implication, [w:] C.P. Harvey, M.J. Allard, Understanding and Managing Diversity, Pearson Education Inc., Upper Saddle River (New Jersey) 2012.
 4. Dyrektywa 2000/78/EC, http://www.ptpa.org.pl/public/files/akty_prawne/2000.78.WE.pdf (20.03.2014).
 5. Dyrektywa 75/117/EWG, http://www.ptpa.org.pl/public/files/akty_prawne/76.207.EWG.pdf (20.03.2014).
 6. Firma=różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.
 7. Harvey C.P., Allard M.J., Understanding and Managing Diversity, Pearson Education Inc., Upper Saddle River (New Jersey) 2012.
 8. Kodeks Pracy 2014, http://kodeks-pracy.org (20.03.2014).
 9. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa 2008.
 10. Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 11. Poradnik szkoleniowy - Zarządzanie różnorodnością, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2008.
 12. Stankiewicz D., Zarządzanie różnorodnością jako zintegrowany model biznesowy, [w:] Ł. Sułkowski, M. Chmielecki (red.), Studia zarządzania międzykulturowego. Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom XIII, Zeszyt 13, Łódź 2012.
 13. The Business Case for Diversity: Good Practices in Workplace, Komisja Europejska, Bruksela 2005.
 14. The Cost and Benefits of Diversity. A study on methods and indicators to measure the cost-effectiveness of diversity policies in enterprises, Komisja Europejska, Kent 2003.
 15. Waszczak S., Postawy wobec różnorodności - uwarunkowania, próba typologii, implikacje, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 16. Zarządzanie różnorodnością. Materiały dla osób uczestniczących, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu