BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Niewiadomski Przemysław (Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych FORTSCHRITT)
Tytuł
Metodyka oceny pracowników wykonawczych w elastycznym zakładzie wytwórczym - koncepcja i zastosowanie
The Methodics of Labor Workers Performance Appraisal in a Flexible Manufacturing Plant - Concept and Application
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 254-271, tab., rys., bibliogr. 37 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Ocena pracowników, Kompetencje, Kompetencje pracownicze, Elastyczność organizacji
Employee appraisal, Competences, Employees competencies, Organisational flexibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na fali szerokiej dyskusji prowadzonej w środowisku wytwórców po raz kolejny pojawiło się pytanie: Czy możliwe jest wypracowanie uniwersalnych mechanizmów czy koncepcji w zakresie oceny pracowników wykonawczych, w tym operatorów maszyn skrawających, realizujących podstawowe procesy wytwórcze. Na tak postawione pytanie i zagospodarowanie owej luki w wiedzy częściową odpowiedzią ma być niniejszy artykuł, którego zasadniczym celem jest wypracowanie metody oceny kluczowego, z punktu widzenia efektywności zakładu wytwórczego, zasobu. Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowania i zrealizowania określonych celów cząstkowych, stąd nieodzowne są: a) dyskusja i uporządkowanie kwestii terminologicznych związanych z koncepcją zarządzania przez kompetencje, b) wypracowanie koncepcji oceny pracowników wykonawczych zakładów wytwórczych, c) dokonanie oceny operatorów maszyn skrawających w jednym z zakładów wytwórczych reprezentujących sektor mechanizacji rolnictwa.(abstrakt oryginalny)

At the height of a wide-ranging discussion that has been going on in the environment of manufacturers, once again, the following question has arisen: Is it possible to develop universal mechanisms or concepts in the scope of assessment of labor workers performance, including machine tool operators, performing basic manufacturing processes? A partial answer to this question and the development of this knowledge gap is to be this article, which main goal is to elaborate a method to assess the key, from the point of view of the efficiency of the manufacturing plant, resource. Achieving the main target required to formulate and implement specific sub-targets, hence, the following are essential: a) discussion and ordering issues of terminology related to the concept of management by competence, b) developing the concept of assessment of manufacturing personnel working at factory plants, c) performing an assessment of the machine tool operators in one of the plants representing the sector of agriculture mechanization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna - Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Bartkowiak G., Cechy i umiejętności menedżera, stan faktyczny a postulowany, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Ewolucja pracy kierowniczej w warunkach integracji europejskiej, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000.
 3. Bartkowiak G., Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
 4. Borkowski J., Dyrda M., Kanarski L., Rokicki B., Człowiek w organizacji, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001.
 5. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 6. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 7. Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 8. Kawa A., Konfigurowanie łańcucha dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
 9. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, wyd. 6, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk 1975.
 10. Krupski R., Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości strategicznych, Wałbrzyska Wyższa Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 11. Krupski R., Strategiczny kontekst zasobów ludzkich, [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.
 12. Krupski R., Użyteczność wiedzy i innych zasobów niematerialnych dla innowacji i replikacji w badaniach empirycznych, [w:] M. Moszkowicz, R. Kamiński, M. Wąsowicz (red.), Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - modele i doświadczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 13. Krzakiewicz K., Determinanty zaangażowania pracowników w organizacji, [w:] P. Bartkowiak (red.), Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
 14. Krzakiewicz K., Zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem w zarządzaniu strategicznym, [w:] E. Urbanowska-Sojkin, M. Brzozowski (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.
 15. Kwiatkowski S., Symela K., Standardy kwalifikacji zawodowych, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001.
 16. Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami, Dom Wydawniczy Poltext, Warszawa 1997.
 17. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. BECK, Warszawa 2006.
 18. Ludwiczyński A., Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy. Wnioski z konferencji, PFPK, Warszawa 2000.
 19. Majewski T., Kompetencje dowódcze oficerów Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2006.
 20. Matusiak K., Kuciński J., Gryzik A. (red.), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 21. Niewiadomski P., Sterna K., Bartkowiak P., Nowe podejście do systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [w:] R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego, TNOiK, Toruń 2012.
 22. Nogalski B., Kowalczyk A., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 23. Nogalski B., Niewiadomski P., Model wiedzy inżynierskiej w doskonale elastycznym zakładzie wytwórczym - koncepcja i zastosowanie, [w:] G. Bełz, M. Hopej, A. Zgrzywak-Ziemak (red.), Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 24. Okoń K., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996.
 25. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 26. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 27. Rakowska A., Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 28. Rostkowski T., Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltext, Warszawa 2002.
 29. Sajkiewicz A., Organizacja procesów personalnych w firmie, [w:] Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, red. K. Makowski, Dom Wydawniczy Poltext, Warszawa 2006.
 30. Serafin K., Rola kapitału intelektualnego w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy, [w:] T. Dudycz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 31. Słownik języka polskiego, wyd. na CD, PWN, Warszawa 2003.
 32. Stor M., Umiejętność komunikowania międzykulturowego a wzajemna ocena kwalifikacji międzynarodowej kadry menedżerskiej, [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.
 33. Taylor F.W., Zarządzanie warsztatem wytwórczym, Instytut Naukowej Organizacji, Warszawa 1926.
 34. Walkowiak R., Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004.
 35. Walkowiak R., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, Nowe trendy, efektywność, Wydawnictwo TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 36. Wieczorek J., Efektywne zarządzanie kompetencjami. Tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 37. Wyrwicka M., Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu