BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panfil Łukasz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu), Seweryniak Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane uwarunkowania rozwoju talentów sportowych
Selected Determinants of Sports Talents Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 295-307, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Rozwój, Sport
Development, Sport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zagadnienia związane z osiąganiem i utrzymywaniem konkurencyjności firm pozostają niezmiennie w obszarze zainteresowań wielu naukowców. Można wskazać wiele nurtów poszukujących możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej poprzez zróżnicowanie zasobów, procesów i funkcji. Sport jest dość specyficznym obszarem, jeśli chodzi o kwestie związane z talentami. W naukach o zarządzaniu talent zawsze odnosi się do ukształtowanych, dorosłych pracowników. W sporcie natomiast istnieją dwa wymiary w podejściu do tego zagadnienia. Pierwszy, podobnie jak w innych dziedzinach, również dotyczy ukształtowanych pracowników, w tym wypadku zawodników. Drugi natomiast dotyczy ścieżki, jaką muszą oni przebyć, aby osiągnąć wysoki poziom, od momentu, kiedy są jeszcze dziećmi. W niniejszej pracy została podjęta próba wskazania implementacji elementów dobrych praktyk z zakresu zarządzania talentami w firmach w obszarze sportu.(abstrakt oryginalny)

Issues related to achieving and maintaining the competitiveness of companies are invariable in the area of interest of a lot of scientists. A lot of trends can be presented which try to achieve a competitive advantage based on diverse resources, processes and functions. Sport is quite a specific area when it comes to issues related to talents. In management science a talent always refers to the shaped and adult workers. In sport, however, there are two dimensions in the approach to this issue. First, as in other fields, it also relates to a "shaped employee", in this case - competitors. The second one relates to the path that they must go through to achieve a high level when they are still children. In this paper we attempt to implement elements of good practice in the field of talent management companies in the area of sport.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aston C., Morton L., Managing talent for competitive advantage, "Strategic HR Review", 2005, 4 (5).
 2. Baker J., Horton S., Robertson-Wilson J., Wall M., Nurturing sport expertise: Factors influencing the development of elite athlete, "Journal of Sports Science and Medicine" 2003, 2 (1), s. 1-9.
 3. Bloom B.S. (red.), Developing talent in young people, Ballantine, New York 1985.
 4. Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005.
 5. Brown J., Sports talent: How to identify and develop outstanding athletes, Human Kinetics, Champaign (IL) 2001.
 6. Cooke G., Pathways to success: A new model for talent development, "Supercoach" (National Coaching Foundation) 1997.
 7. Côté J., The Influence of the Family in the Development of Talent in Sport, "The Sport Psychologist" 1999, vol. 13, s. 395-417.
 8. Csikszentmihalyi M., Rathunde K.,, Whalen S., Talented teenagers: The roots of success and failure, Cambridge University Press, New York 1997.
 9. Głowacka-Stewart K., Majcherczyk M., Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, Raport Badawczy E-0011-06-RR, The Conference Board, 2006; www.conference-board.org/pdf fee/raport_zarzadzanietalentami.pdf
 10. Głowicki P., Zarecka E., Stosik A., HR Biznes Partner - nowa rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] J. Skalik, G. Bełz (red.), Strategiczne i operacyjne problemy wzrostu przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 218, s. 242-248, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 11. Ingram T. (red.), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2011.
 12. Kawka T., Listwan T., Pozyskiwanie pracowników, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 13. Lewis R.E., Heckman R.J., Talent management: A critical review, "Human Resource Management Review" 2006, 16.
 14. Malina R., Talent Identification and Selection in Sport, Institute for the Study of Youth Sports, Michigan State University, East Lansing 1997.
 15. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
 16. McClymont D.D., A proposed model of the identification and development of sporting talent in New Zeland, "Journal of Physical Education" 1999.
 17. Naglak Z., Kształcenie gracza na podstawowym etapie, AWF, Wrocław 2010.
 18. Panfil R., Coaching uzdolnionego gracza, Akademia Umiejętności Management&Coaching, Wrocław 2007.
 19. Panfil R., Zarządzanie produktem klubu sportowego, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Wrocław 2005.
 20. Panfil Ł., Seweryniak T., Wybrane czynniki umiędzynaradawiania kadr organizacji sportowych, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2009.
 21. Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, Kraków 2009.
 22. Richards R., Talent identification and development, ASCTA Convention, Western Australian Institute of Sport, Claremont 1999.
 23. Sarniak T., Analiza strategii pozyskiwania graczy w klubach sportowych o różnym statusie, praca magisterska napisana pod kierunkiem R. Panfila, AWF, Wrocław 2007.
 24. Stosik A., Morawski M., Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2009.
 25. Subotnik R.F., Olszewski-Kubilius P., Arnold K.D., Beyond Bloom: Revisiting environmental factors that enhance or impede talent development, [w:] J.H. Borland (ed.), Rethinking gifted education, Teachers College Press, New York 2003, s. 227-238
 26. Żak S., Klocek T. (red.), Nabór i selekcja oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportowych gier z piłką, Monografia Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych, nr 9, Wrocław 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu