BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Małgorzata
Tytuł
Różne ujęcia i propozycje terminologiczne kultury organizacyjnej
Diverse Notions and Terminology Propositions Regarding Corporate Culture
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 8, s. 83-92, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Zachowania obywatelskie w organizacji, Terminologia naukowa
Organisational culture, Organizational Citizenship Behavior (OCB), Terminology of science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacja rozumiana jako kultura jawi się jako pewien system wiedzy, którego sposób interpretacji decyduje o poczuciu tożsamości jej uczestników. Stąd, w nauce o zarządzaniu dominuje ideowe podejście do kultury, oparte na rozróżnieniu pomiędzy formalną organizacją a nieformalnym charakterem wzorów kulturowych. Często spotykanym sposobem definiowania kultury organizacyjnej jest wskazywanie reguł odnoszących się do określonych obszarów życia społecznego w organizacji. W socjologii i psychologii organizacji kulturę rozumie się najczęściej w sposób niewartościujący. Kultura organizacyjna obejmuje wówczas normy i wartości, wyznaczające specyficzny sposób zachowania się uczestników danej organizacji, różniące tę organizację od innych. Kultura organizacyjna jest w tym wypadku traktowana jako kategoria opisowa, nie podlegająca wartościowaniu ze względu na sprawność funkcjonowania organizacji. W teorii organizacji i zarządzania znacznie częściej natomiast dominuje ujęcie wartościujące kultury. Teoretyk organizacji mówi zazwyczaj o wysokiej lub niskiej kulturze organizacyjnej, a określając ją jako system wartości i norm dotyczący sposobów racjonalnego działania - utożsamia niejako kulturę organizacyjną firmy z efektywnością jej rozwiązań organizacyjnych. Korzystając zatem z różnych ujęć i propozycji terminologicznych, do celów rozważań dotyczących problemów zarządzania można przyjąć, że kultura organizacyjna to system nieformalnie utrwalonych w środowisku społecznym organizacji wzorów myślenia i działania, mających znaczenie dla realizacji formalnych celów organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Organization, when conceived of as a culture, appears to be similar to a system of knowledge whose interpretation will determine its stakeholders' sense of identity. Hence the ideology approach to culture, based on the distinction between a formal organization and informal cultural patterns, is prevalent in management science. Corporate culture is fairly commonly defined by identifying the rules that apply to particular areas of social life within an organization. In social sciences as well as in psychology, corporate culture is usually viewed in a non-judgmental manner. Consequently, it encompasses the norms and values that determine behaviors within a given organization and distinguish it from other organizations. Corporate culture is in this instance regarded as a descriptive category which is not subject to judgment with regard to the organization's performance. On the other hand, the theory of organization and management is prone to adopt a judgmental approach to culture. Organization researchers would rather speak of high or low corporate culture and, defining it as a system of values and norms applicable to rational behaviors, will identify corporate culture with the functionality of its organization structure. Among the different definitions, concepts and terminology propositions, in our consideration of management issues it can be assumed that corporate culture is a system of mental models and behavior patterns which are informally adopted within an organization and its social setting and, which are relevant to the achievement of the organization's formal objectives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cameron K.S., Robert E. Ouinn, Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu, Wrocław 2003.
 3. Gableta M., Warunki pracy - kultura organizacyjna - kapitał ludzki (prezentacja wyników badan). Raport o zarządzaniu. V edycja: Zarządzanie wiedzą: informacja - kapitał ludzki- kreatywność, KNOiZPAN, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 5. Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 6. Kostera M., Zarządzanie Personelem, PWE Warszawa 1998.
 7. McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 1999.
 8. Robbins S.P., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.
 9. Sikorski C., Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 10. Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 11. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 12. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004.
 13. Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu