BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tetwejer Urszula (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Finansowanie ochrony własności intelektualnej ze środków unijnych
Financing the Protection of Intellectual Property European Union Founds
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 214-223, tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Ochrona własności intelektualnej, Zarządzanie własnością intelektualną, Prawo własności intelektualnej, Środki unijne, Źródła finansowania
Intellectual property protection, Management of intellectual property, Intellectual property law, EU funds union, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zaprezentowania źródeł finansowania ochrony własności intelektualnej ze środków unijnych. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę i narzędzia ochrony własności intelektualnej. Druga część to prezentacja wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R, Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, Działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej), z których to mogą korzystać przedsiębiorcy w celu ochrony wytworzonej własności intelektualnej. Podjęto również próbę oceny wykorzystania środków przekazanych na ochronę własności intelektualnej w ramach tychże działań. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to present the sources of financing the protection of intellectual property from EU funds. In the first part of the article presents the essence and tools for intellectual property protection. Second part is a presentation of selected actions Operational Programme Innovative Economy (Action 1.3.2 Support the protection of industrial property units created as a result of scientific R & D, Activity 4.2 Stimulating R & D companies, and support for industrial design, and Action 5.4.1 Support acquisition/implementation of the Protection of Industrial Property), from which they can businesses use to protect intellectual property generated rights. Efforts have also tried to assess the use of transferred to the protection of intellectual property within these activities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartkowski A., Schramm R., System informacji patentowej w przedsiębiorstwie, Zielona Góra, 2001.
  2. Internet: www.ec.europa.eu
  3. Internet: www.opi.gov.pl
  4. Internet: www.parp.gov.pl
  5. Jednolita Ustawa o Tajemnicach Handlowych z 9 sierpnia 1979 roku , Stany Zjednoczone.
  6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa, 1 października 2007 r.
  7. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego, Negocjacje w transferze technologii, Biuro Promocji Inwestycji i Technologii w Warszawie, Warszawa, 2004.
  8. Urząd Patentowy, Raport roczny 2008, Urząd Patentowy, Warszawa, 2009.
  9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. nr 119 poz. 1117 z 2003 r. oraz Dz. U. z 2004 r. nr 33. poz. 286).
  10. Wrześniak G., Znaczenie ochrony patentowej dla polityki proinnowacyjnej [w:] Okoń-Horodyńska E., Wisła R. (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, 2009 [za:] Bulk D. L.. Lemley M. A., Policy Levers in Patent Law, Virginia Law Review, nr 89, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu