BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurkowski Ryszard (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Interes konsumenta a interes banku w umowach o kredyt na zakup samochodu
Consumer Interest of a Bank Interest in Contracts for the Purchase of Credit Car
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 227-237, bibliogr. 13 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Kredyt bankowy, Ochrona konsumenta, Prawa konsumenta, Prawo bankowe, Umowa bankowa, Umowa kredytowa, Kredyt konsumencki
Bank credit, Consumer protection, Consumer law, Banking law, Bank contract, Credit agreement, Consumer loan
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia zasady kształtowania interesów stron w umowach kredytu na zakup samochodu osobowego, zawieranych pomiędzy bankami a konsumentami. Przedstawiono pojęcie umowy kredytu oraz umowy kredytu konsumenckiego. Przedstawiono formy, zakres i dokumentację umowy kredytowej. Wykazano, iż treść umowy kredytowej kształtowana jest przede wszystkim w regulaminach umów kredytowych. W artykule przedstawiono także pojecie konsumenta oraz wykazano jego pozycję prawną, jako strony konsumenckich umów kredytowych. Analizie porównawczej pierwotnej podano treści wzorców umów lub regulaminów umów kredytowych zawieranych z konsumentami na finansowanie zakupu samochodu osobowego, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul dotyczących zabezpieczenia spłaty kredytu. Analizy porównawczej dokonano na podstawie dokumentów i odpowiedzi uzyskanych w wyniku bezpośrednich lub elektronicznych kontaktów z bankami, które oferowały konsumentom kredytu na zakup samochodu w okresie marzec - kwiecień 2010 r. Bankom przedstawiono zapytanie potencjalnego klienta o udzielenie kredytu na zakup samochodu, o charakterystyce przedstawionej w artykule. (abstrakt oryginalny)

The article presents the principle of making the parties' interests in contracts a loan for the purchase of a car, entered into between banks and consumers. Presented is the concept of credit agreement and the agreement of consumer credit. Presents the form, scope and documentation of the credit agreement. It has been shown that the content of the credit agreement are shaped primarily in the rules of credit agreements. The article presents the concept of consumer and demonstrated its legal position, as part of consumer credit agreements. Comparative analysis of the original contract specified content standards or rules of credit contracts concluded with consumers to finance the purchase of passenger cars, with particular attention to the clauses relating to security for repayment of loan. Comparative analysis was made on the basis of documents and responses received through direct or electronic contacts with the banks that offered credit to consumers for the purchase of a car during the period March - April 2010, Banks presents a potential client's request for a loan to buy a car, with characteristics as presented in the article. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czachórski W., 2002, Zobowiązania, Zarys wykładu, A. Brzozowski M. Safian E. Skowrońska-Bocian, LexisNexis Warszawa, s.513.
 2. Jurkowski R., 2006, Prawo pracy, jako podstawa zatrudniania osób fizycznych w organizacjach, Biuletyn Informacyjny RENOWATOR, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Toruń
 3. Jurkowski R., 2009, Elastyczne warunki umowy o prace jako forma redukcji kosztów pracy, Acta Sci. Pol. Oeconomia 8 (1) 2009 s. 25-38
 4. Majchrzycka-Guzowska A., 2007, Finanse i prawo finansowe, LexisNexis, Warszawa, s 406 i n.
 5. Mokrysz-Olszyńska A., 2000, Zakres ochrony przed "wprowadzeniem w błąd konsumenta" w prawie Wspólnoty Europejskiej, KPP 2000/2/401 - t.1
 6. Olczyk M., Pacyna M., 2003, Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego, zmienionych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.49.408), LEX/El.
 7. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21.11.2000, III CKN 1048/00, Lex nr 51872
 8. Uchwała składu 7 sędziów Sadu Najwyższego z dnia 07.06.1971, III CZP 87/70, OSNCP 42/1972
 9. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13.07.2005, I CK 832/04, Prawo bankowe 2006/3/8.
 10. Wyrok Sądu Najwyższego, I CKN 974/00, z dnia 15.05.2001, LEX nr 52458 11)
 11. Wyrok Sądu Najwyższego, IV CKN 1858/00, z dnia 18.03.2003, LEX nr 78897.
 12. Wyrok Sądu Najwyższego, V CKN 247/00, z dnia 31.05.2001, LEX nr 52407
 13. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 07.05.2002 w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Szwecji, C-478/99, Lex nr 111980
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu