BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jachymska Katarzyna (Uniwersytet Śląski w Katowicach, doktorantka)
Tytuł
Służebność przesyłu w prawie polskim w okresie powojennym
Transmission Easement in Polish Law after the Second World War Period
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2013, nr 24, s. 27-43
Słowa kluczowe
Historia prawa, Regulacje prawne, Prawo cywilne, Służebność przesyłu
Legal history, Legal regulations, Civil law, Transmission easement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zagadnienie instytucji służebności przesyłu jako novum legislacyjne rozważane jest w polskim piśmiennictwie prawniczym przede wszystkim na gruncie nowelizacji Kodeksu Cywilnego z 30 maja 2008r. W przedmiotowej publikacji poddaje się pod ocenę regulacje prawne oraz wybrane, w mojej ocenie najważniejsze rozwiązania jurysdykcyjne, które kształtowały polski model służebności przesyłu, począwszy od okresu powojennego, do chwili obecnej. Tym właśnie zagadnieniom, uwzględnieniem projektu przyjętego przez rząd w listopadzie 2011r. dotyczącego nowelizacji Kodeksu cywilnego w kwestii służebności przesyłu, poświęcona jest niniejsza publikacja. Służebność przesyłu stanowi nową nazwaną instytucję prawa cywilnego, która została przyjęta do Kodeksu cywilnego nowelizacją z 30 maja 2008r. W istocie natomiast zauważyć należy, że wprowadzona instytucja jedynie usankcjonowała istniejącą praktykę ustanawiania służebności gruntowej, która dotychczas określana była jako "służebność polegająca na prawie posadowienia linii przesyłowej". W rozdziale drugim, wybrane regulacje prawne i ich współzależności funkcjonujące w polskim systemie prawnym od 1946r. do chwili obecnej zostały przedstawione. W trzeciej części, autor skupił się na przesłankach ustanowienia służebności przesyłu jako instytucji ograniczonego prawa rzeczowego. W reasumpcji, wnioski - w zakresie aktualnej regulacji instytucji służebności przesyłu jak również projekt nowelizacji instytucji przesyłu przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 2011r. - zostały zaprezentowane, z uwzględnieniem akcesji Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004r. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the analysis of the Polish law with regard to the institution of a transmission easement since the year 1946 till nowadays. It should be noted that the institution of a transmission easement has been introduced into Polish Civil Code in the Act of 30 May 2008 amending the Civil Code. The aim of the above was to regulate the state of the facilities founded on the people's land. In the second chapter, relevant regulations and the interdependencies between them have been presented. In the third part, the author has focused on the analysis of the establishing a transmission easement. In the SUMMARY, the conclusions concerning the current and new-projected regulations have been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dz.U. z 2008r. nr 116 poz.731.
 2. Dz.U. z 1997r. nr 78 poz.483 ze zm.
 3. Dz. U. RP nr 40 poz.223.
 4. Dz.U. RP nr 28 poz.280.
 5. Dz.U. RP nr 6 poz.52
 6. Dz.U. RP nr 20 poz.135.
 7. Dz.U. RP nr 31 poz.196.
 8. Dz.U. RP nr 60 poz.328.
 9. Dz.U. RP nr 57 poz.319.
 10. Dz.U. RP nr 57 poz. 320.
 11. Dz.U. RP nr 67 poz.369.
 12. I. Bogucka, S. Bogucki : O derogacji i pojęciach pokrewnych. Państwo i Prawo. 1992r.,z.6,s.80.
 13. G. Górski : Dwie konstytucje kwietniowe ( w ) Przywrócenie ciągłości prawnej między III Rzeczpospolitą Polską i II Rzeczpospolitą Polską - implikacje i konsekwencje. Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu. Warszawa kwiecień 1999r., s.121.
 14. Dz.U. nr 57, poz.321.
 15. Dz.U. nr 1 z 3.01.1945 poz.1.
 16. Dz.U. z 1945r. nr 1 poz.3.
 17. Dz.U. z 1946r. nr 67 poz.369.
 18. Dz.U. z 2001r. nr 124 poz.1361.
 19. Dz.U. z 1964r. nr 16 poz. 94.
 20. Dz.U. z 1985r. nr 17 poz.70.
 21. Wyrok SN z 24 lutego 2006r. II CSK135/05, publikacja 09.03.2006r. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2006/12/205.
 22. Dz.U. z 1985r. nr 22 poz.99.
 23. Dz.U. z 1997r. nr 115 poz.741.
 24. Dz.U. z 1990r. nr 79 poz.464 ze zm.
 25. B. Rakoczy :Służebność przesyłu w praktyce. Wyd. Lexis.Nexis. Warszawa 2012r., s.42.
 26. E. Gniewek ; Komentarz do art.305 (1 ) k.c. w E. Gniewek ( red. ) Kodeks cywilny . Komentarz , s.476.
 27. J. M. Kondek : Służebność przesyłu. Nowe ograniczone prawo rzeczowe, ( w ) Przegląd Sądowy nr 3/2009, s.24.
 28. G. Matusik : Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu. Wyd. Lexis.Nexis. Warszawa 2011r.,s.363.
 29. Dz.U. z 2006r. nr 89 poz.625.
 30. Dz.U. z 2001r. nr 72 poz.747.
 31. G. Bieniek :Jeszcze w sprawie statusu prawnego urządzeń przesyłowych, Monitor Prawniczy 2008r., nr 20, s.1075-1076.
 32. Postanowienie SN z 10 lipca 2008r., III CSK 73/08, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.
 33. A. Maziarz : Służebność przesyłu, Rejent 2011, nr.3, s. 40.
 34. SN w odniesieniu do służebności gruntowych w wyroku z dnia 20 lutego 1985r., III CRN 364/85 ( OSNCP 1985r., nr 12, poz. 198 ).
 35. druk sejmowy nr 760 z 25.07.2012r.
 36. Dz.U. nr 171 poz.1800 ze zm.
 37. Dz.U. nr 86 poz.789 ze zm.
 38. Dz.U. z 2007r. nr 16 poz.94.
 39. Dz.U. z 2004r. nr 15 poz.30.
 40. Dz.U. nr 166 poz.1360.
 41. Dz.U. z 1998r. nr 151 poz.98.
 42. Dz.U. z 1994r. nr 89 poz.414.
 43. G. Bieniek : Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna. Warszawa 2009r.s.58.
 44. Dz.U. nr 55 poz.321.
 45. Dz.U. z 1946r., nr.57, poz.319.
 46. G. Bieniek, S. Rudnicki : Nieruchomości. Problematyka prawa. Warszawa 2011r. s.650.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu