BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Sylwester (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w Polsce w czasie kryzysu rynków finansowych
Stability and Profitability of Cooperative Banks in Poland During the Financial Markets' Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 252-263, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Banki spółdzielcze, System bankowy
Financial crisis, Cooperative banks, Banking system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys finansowy pojawiający się na globalnych rynkach finansowych w roku 2007 w sposób pośredni wpłynął na wyniki funkcjonowania systemu finansowego w Polsce, w tym na banki spółdzielcze. Brak silniejszych powiązań z rynkiem międzybankowym i skoncentrowanie działalności na przyjmowaniu depozytów i udzielanie kredytów dla lokalnych klientów okazało się atutem banków spółdzielczych pozwalającym na poprawę dochodowości aktywów i kapitałów własnych oraz poprawę stopnia wypłacalności. Świadczy to o poprawie zdolności absorbowania strat i stabilności banków. Na podstawie analizy danych z banków spółdzielczych za lata 2007-2009 można stwierdzić, że czynnikami sprzyjającymi tej poprawie są: wynik odsetkowy, utrzymywanie się wysokich poziomów środków na rachunkach bankowych, w tym środków pochodzących z UE. Wyniki badań są zbieżne z opiniami ekonomistów badających stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w skali międzynarodowej przy wykorzystaniu danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i World Council of Credit Unions, Inc. (WOCCU), którzy stwierdzają, że uproszczony system prowadzenia działalności bankowej stosowany przez banki spółdzielcze daje pozytywne efekty w okresach kryzysu finansowego i obniżenia zaufania dla rynków finansowych. (abstrakt oryginalny)

The financial crisis that appeared on the global financial markets in 2007, indirectly affected performance of the financial system in Poland, including cooperative banks. Lack of direct links with interbank market and focusing activities on taking deposits and granting loans to local customers have proved an asset which allowed cooperative banks to increase profitability of assets and equity and raise the level of solvency. This indicates on enhancement in banks ability to absorb losses and banks' stability. On the basis of data from cooperative banks for the years 20072009 could be concluded that factors of this improvement are: net interest income, high level of customers' funds on bank accounts, including funds from the EU. Results of this research are convergent with results of IMF and World Council of Credit Unions, Inc. (WOCCU) researchers, who state that simplified model of conducting banking applied by cooperative banks is their advantage during the period of financial crisis and lack of trust on the financial markets.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hesse H. , Cihak M. (2007): Cooperative banks and financial stability. International Monetary Fund, IMF Working Paper nr 07/02.
 2. KNB (2006): Banki spółdzielcze w Polsce. Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa.
 3. KNF (2010): Raport o sytuacji banków w 2009 roku. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 4. KNF (2010): Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 5. KNF (2009): Raport o sytuacji banków w 2008 roku. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 6. KNF (2008): Raport o sytuacji banków w 2007 roku. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 7. Kozak S. (2008) Oddziaływanie kryzysu sub-prime na dochodowość zakładów ubezpieczeń, Acta Oeconomica, nr 7 (4), s. 97-106.
 8. NBP (2009) Raport o stabilności systemu finansowego - czerwiec 2009, NBP, Warszawa.
 9. NBP (2008): Raport o stabilności systemu finansowego - październik 2008, NBP, Warszawa.
 10. NBP (2007): Sytuacja finansowa banków w 2006 r. - Synteza. NBP Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa.
 11. NBP (2005): Sytuacja banków w 2004 r. - Synteza, NBP Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa.
 12. Orzeszko T. (1998): Banki Spółdzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. Poznań.
 13. Piętka J. (1995): Krótki zarys historii polskiej spółdzielczości bankowej. Bank Spółdzielczy, Warszawa, nr lipiec/1995.
 14. World Council of Credit Unions, Inc. (2009): Cooperative bank, credit unison and financial crisis. Raport przygotowany na United Nations Expert Group Meeting on Cooperatives w dniach 28-30 kwietnia 2009 r. w Nowym Jorku (pobrano z: www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2009/cooperatives/Crear.pdf).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu