BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieliczko Barbara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Środowiskowe aspekty polityki rolnej UE i USA - wybrane problemy
Environmental Aspects of the Agricultural Policy in the EU and USA - Chosen Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, t. 14(29), z. 3, s. 196-204, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rolna, Środowisko przyrodnicze, Rolnictwo
Agricultural policy, Natural environment, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
UE i USA pozostają największymi eksporterami produktów rolno-spożywczych. Kwestie ochrony środowiska i zabezpieczenia potencjału produkcyjnego obszarów wykorzystywanych rolniczo są od dawna przedmiotem zainteresowania w UE i USA. Konieczność zapewnienie zdolności produkcyjnej rolnictwa w obliczu zmian klimatycznych powoduje, iż aspekty środowiskowe polityki rolnej nabierają coraz większego znaczenia. W związku z tym należy określić, na ile polityka rolna największych eksporterów produktów tego sektora uwzględnia kwestie środowiskowe i czy odpowiada to potrzebom rolnictwa i środowiska naturalnego. Celem artykułu jest pokazanie różnic i podobieństw dotyczących środowiskowych aspektów polityki rolnej UE i USA oraz ocena wpływu przyjętych rozwiązań na sektor rolny i środowisko naturalne. Artykuł opiera się na analizie instrumentarium oraz danych o skali wsparcia i zakresie wdrożenia poszczególnych instrumentów. (abstrakt oryginalny)

The EU and the USA remain the largest exporters of agri-food products. Protection of the environment and production potential of the areas used for agriculture have long been of interest in the EU and the USA. The need to ensure the capacity of agriculture facing climate change increases the importance of the environmental aspects of agricultural policy. Therefore, it must be determined how agricultural policies take into account environmental issues and whether it meets the needs of both the agriculture and the environment. The purpose of this article is to present the differences and similarities concerning the environmental aspects of the EU and US agricultural policies and to assess the impact of the solutions on the agricultural sector and the environment. Article based on an analysis of instruments used and the data on the scale of the support and the implementation of the various instruments. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agricultural Act of 2014: Highlights and Implications - Conservation. [Tryb dostępu:] http://www.fsa.usda.gov. [Data odczytu: kwiecień 2014].
 2. Baylis K., Peplow S., Rausser G., Simon L. [2008]: Agri-environmental policies in the EU and United States: A comparison. Ecological Economics nr 65, ss. 753-764.
 3. Baylis K., Rausser G.C., Simon L. [2003]: Agri-Environmental Programs in the United States and European Union. Department of Agricultural and Resource Economics, University of California at Berkeley, Berkeley.
 4. Bernstein J., Cooper J., Claassen R.[2004]: Agriculture and the Environment In the United States and EU [w:] U.S.-EU Food and Agriculture Comparisons WRS-04-04. Economic Research Service, USDA, Washington, ss. 66-77.
 5. Bureau J.-Ch. [2012]: Latest U.S. Farm Bill Developments. European Parliament, Brussels.
 6. European Court of Auditors [2011]: Is agri-environment support well designed and managed? Special Report nr 7, European Court of Auditors.
 7. Claassen R. [2003]: Emphasis Shifts in U.S. Agri-Environmental Policy. Amber Waves, nr November, ss. 39-44.
 8. Claassen R. [2014]: 2014 Farm Act Continues Most Previous Trends In Conservation. Amber Waves, nr May.
 9. Claassen R., Cattaneo A., Johansson R.[2008]: Cost-effective design of agri-environmental payment programs: U.S. experience in theory and practice. Ecological Economics, volume 65, issue 4, ss. 737-752.
 10. Claassen R., Hansen L.R., Peters M., Breneman V., Weinberg M., Cattaneo A., Feather P., Gadsby D., Hellerstein D., Hopkins J., Johnston P., Morehart M., Smithet M. [2001]: Agri-Environmental Policy at the Crossroads: Guideposts on a Changing Landscape. Agricultural Economic Report nr 794, Economic Research Service/USDA.
 11. Claassen R., Horowitz J., Duquette E., Ueda K. [2014]: Additionality in U.S. Agricultural Conservation and Regulatory Offset Programs. Economic Research Report nr 170, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service.
 12. Javadzadeh S. M., Mehraban A., Ebrahimi A., Javadi H. [2014]: Agri-Environmental: A review, Advance in Agriculture and Biology, 1(2), ss. 93-104.
 13. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [2014]: Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 (PROW 2014-2020), Warszawa.
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dz. U. L 347.
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, Dz. U. L 347.
 16. Stubbs M. [2013]: Agricultural Conservation: A Guide to Programs, Congressional Research Service, Washington.
 17. The farm bill. A trillion in the trough, The Economist, February 8th 2014.
 18. Vojtech V. [2010]: Policy Measures Addressing Agri-environmental Issues, OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, No. 24, OECD Publishing.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu