BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Artur (Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli)
Tytuł
Świadectwa kultury prawnej w Polsce do 1320 roku
Certificates of Legal Culture in Poland to 1320 Years
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2013, nr 24, s. 44-55, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Historia prawa, Źródła prawa
Legal history, Sources of law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Źródłem poznania dawnego prawa Polski piastowskiej są Księga henrykowska i Księga elbląska. Pierwsza nie jest spisem prawa, lecz daje opis jego funkcjonowania, oprócz dokładnego przedstawienia rozwoju majątku klasztornego, przekazuje informacje o ówczesnym prawie do ziemi poszczególnych grup jej dzierżycieli. Z kolei Najstarszy Zwód Prawa Polskiego tzw. Księga elbląska - jest spisem prywatnym dokonanym przez nieznanego pisarza. Kronika polska Galla Anonima oraz Kronika polska Wincentego Kadłubka to źródła narracyjne. Kroniki te są nie tylko podstawowymi źródłami historycznymi ale również świadectwem kultury prawnej Polski piastowskiej. (fragment tekstu)

The source of the knowledge of the former Piast Polish law are Liber fundationis claustri Sanctae Marie in Heinrichow i.e. The Book of Henryków and The Book of Elbląg - The Oldest Collection of Polish Laws. The first is not a list of rights, but gives a description of its operation, in addition to accurately present the development of the property of the monastery, gives information about the then almost to the ground each groups of her keepers. The Book of Elbląg is a list of private accomplished by an unknown writer. The Chronica Polonorum by Gallus Anonymus and The Chronica Polonorum by Vincentius Kadłubek are narrative sources. Chronicles are not only fundamental historical sources but also witness the Piast Polish legal culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław 2008.
 2. Galli Anonymi Cronicae, ed. K. Maleczyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica, series nova, Kraków 1952.
 3. Księga henrykowska, wyd. R. Grodecki, Poznań-Wrocław 1949.
 4. Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008.
 5. Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, wyd. M. Plezia, [w:] Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. XI, Kraków 1994.
 6. Najstarszy Zwód Prawa Polskiego, wyd. i oprac. J. Matuszewski, J. Matuszewski, Łódź 1995.
 7. Balzer O., Studium o Kadłubku, cz. 1-2, [w:] tegoż, Pisma pośmiertne, t. I-II, Lwów 1934-1935.
 8. Bardach J., Historia państwa i prawa Polski, t. I: do połowy XV wieku, Warszawa 1965.
 9. Deptuła Cz., Galla Anonima mit genezy Polski: studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego, Lublin 2000.
 10. Gallus Anonymus and his chronicle in the context of twelfth-century historiography from the perspective of the latest research, ed. K. Stopka, Kraków 2010.
 11. Hube R., Prawo polskie w wieku XIII, [w:] tegoż, Pisma poprzedzone zarysem biograficzno-krytycznym, t. II, Warszawa 1905, s. 371-380.
 12. Lis A., Mistrz Wincenty Kadłubek - ojciec prawa w Polsce? (The master Wincenty Kadłubek - the father of law in Poland?), [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, red. A. Lis, Lublin 2011, s. 91-117.
 13. Matuszewski J. S., "Per eum" czy "ab eo"? : relacja "Księgi henrykowskiej" o Głębowicach źródłem do XIII-wiecznych stosunków społecznych, "Sobótka" 44(1989), nr 2, s. 185-210.
 14. Matuszewski J., Najstarsze polskie zdanie prozaiczne: zdanie henrykowskie i jego tło historyczne, Wrocław-Łódź 1981.
 15. Sondel J., Rola "Kroniki" Wincentego zwanego Kadłubkiem w upowszechnianiu prawa rzymskiego w średniowiecznej Polsce, "Zeszyty Prawnicze UKSW" 11(2011), z. 1, s. 43-61.
 16. Uruszczak W., Historia państwa i prawa polskiego. Tom I: (966-1795), Warszawa 2010.
 17. Uruszczak W., Władza książęca, wiece sądowe i prawo własności na Śląsku w XIII w. W świetle Księgi henrykowskiej, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 14(2002), z. 1, s. 83-103.
 18. Vetulani A., Nowe wydanie niemieckiego zwodu prawa polskiego, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 12(1960), z. 2, s. 195-232.
 19. Vetulani A., Prawo kanoniczne i rzymskie w Kronice mistrza Wincentego, "Studia Źródłoznawcze" 20(1976), s. 35-45.
 20. Vetulani A., Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej, Wrocław 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu