BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Główka Joanna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, doktorantka)
Tytuł
Statutu banku spółdzielczego - regulacje prawne (cz. 1)
Statute of the Cooperative Bank - the Legal Regulations
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2013, nr 24, s. 88-96, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Prawo bankowe, Regulacje prawne, Orzecznictwo sądu
Cooperative banks, Banking law, Legal regulations, Judicial decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części autorka przedstawia reguły interpretacyjne dotyczące sposobów wykładni postanowień statutu oraz wykładni wzorców umownych w statucie. W drugiej części autorka wskaże regulacje prawne w przypadku zmiany statutu oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę statutu w związku ze zmianą obszaru działalności banku spółdzielczego. (abstrakt oryginalny)

The article consists of two parts. In the first part the author presents interpretive rule on the interpretation of provisions of the statute and the interpretation of contractual standards in the statutes. In the second part the author shows the legal regulations in the case of amendments to the Statutes and the Financial Supervision Commission permission to change the statute in connection with the change of business area cooperative bank. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. red. Gniewek E., Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013.
 2. Kaszubski R.W., Restrukturyzacja banków spółdzielczych w Polsce, Warszawa 1998.
 3. Kidyba A., Atypowe spółki handlowe, Kraków 2006.
 4. Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002.
 5. Piasecki K., Kodeks cywilny, ks. 1, Część ogólna. Komentarz, Kraków 2003.
 6. Piekarski M. (w:) Kodeks cywilny : komentarz, oprac. Franciszek Błahuta et al., T. 1, Księga pierwsza - część ogólna; Księga druga - własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1972.
 7. red. Pietrzykowski K., Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2011.
 8. red. Pietrzykowski K., Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2005.
 9. red. Pyziak-Szafnicka M., Giesen B., Katner W.J., Księżak P., Lewaszkiewicz-Petrykowska B. Majda, Michniewicz-Broda E. R., Pajor T., Promińska U., Robaczyński W., Serwach M., Świderski Z., Wojewoda M., Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, opubl. w Lex 2009.06.05.
 10. red. Radwański Z. et al., System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2008.
 11. red. Radwański Z., System Prawa Prywatnego, t. II, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2002.
 12. Radwański Z., Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom, Ossolineum 1992.
 13. Rajski J., Wykładnia kontraktów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów (w:) Studia z prawa prywatnego gospodarczego. Księga pamiątkowa ku czci prof. Ireneusza Weissa, Kraków 2003.
 14. Romanowski M., Szczegółowe reguły wykładni kontraktów w świetle wykładni umów w prawie polskim, PPH 2004, nr 9.
 15. red. Szymczak M., Słownik języka polskiego, t. III, Warszawa 1985.
 16. Trzaskowski R., Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 353(1) k.c., Kraków 2005.
 17. Uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 2001 r., FPS 14/00, Glosa 2001, nr 11.
 18. Uchwała SN z dnia 18 maja 1995 r., III CZP 62/95, OSP 1996 r., nr 2, poz. 29.
 19. Uchwała SN z dnia 18 maja 1995 r., III CZP 62/95, OSP 1996, nr 2, poz. 29.
 20. Uchwała SN z dnia 23 maja 1989 r., III CZP 34/89, OSNC 1990, nr 6, poz. 80.
 21. Uchwała SN z dnia 29 czerwca 1995 r., sygn. akt III CZP 66/95, publ. OSNC 1995, nr 12, poz. 168.
 22. Uzasadnienie wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2007 r., II CSK 546/06, Lex, nr 253385.
 23. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.
 24. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 marca 2013 r. sygn. akt I ACa 841/12, LEX nr 1294734.
 25. Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2002 r., V CKN 1603/00, LexPolonica CD 2009.
 26. Wyrok SN z dnia 15 kwietnia 1999 r., I CKN 1088/97, OSNC 1999, nr 11, poz. 193.
 27. Wyrok SN z dnia 22 lutego 2002 r., sygn. akt V CKN 931/00, niepubl.
 28. Wyrok SN z dnia 30 października 2008 r., sygn. akt II CSK 263/08, niepubl.
 29. Wyrok SN z dnia 8 października 2004 r., sygn. akt V CK 670/03, publ. OSNC 2005, nr 9, poz. 162.
 30. Wyrok SN z dnia 9 grudnia 1976 r., III CRN 307/75, OSN 1975, nr 10, poz. 220.
 31. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2013r., I SA/Bd 378/13, Lex nr 1383097.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu