BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łasocha Diana (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, doktorantka)
Tytuł
Cywilno-prawna ochrona uczuć religijnych
The Civil Law Protection of Religious Feelings
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2013, nr 23, s. 39-48, bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Prawo cywilne, Religia, Regulacje prawne, Orzecznictwo sądu
Civil law, Religion, Legal regulations, Judicial decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uczucia religijne należą do katalogu dóbr osobistych. O dobrach osobistych mówi artykuł 23 kodeksu cywilnego. W artykule omówione zostało pojęcie dóbr osobistych, kategorie jakimi należy się kierować przy badaniu czy doszło do naruszenia dóbr osobistych. Zasygnalizowana została również kwestia odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych. (abstrakt oryginalny)

Religious feelings belong to personal interests. The article 23 of the civil code tells about religious feelings. In this article the idea of personal interests has been discussed and categories which should be followed during the study if there was an infringement of personal interests. The matter of liability for infringement of personal interests was also mentioned. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.
 2. A. Wojciszke, Katalog dóbr osobistych w świetle przepisów Konstytucji i Kodeksu Cywilnego, Gdańskie Studia Prawnicze 2000, t. VII.
 3. A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa 1977.
 4. B. Gawlik, Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens tzw. praw podmiotowych osobistych, ZNUJ DCC LXXI, Warszawa - Kraków 1985.
 5. M. Hałgas, P. Kostański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2006.
 6. S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957.
 7. S. Umowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Część ogólna, Warszawa 2003.
 8. T. Szymański, G. Jędrejek, Ochrona uczuć religijnych w prawie polskim. Uwagi na tle artykułu Zbigniewa Wiszniewskiego zamieszczonego w Nr 275 "Trybuny" z dnia 26 listopada 1997 r. pt." Joannes Paulus Dixit", Warszawa 2002.
 9. Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1993.
 10. Z. Bidziński, J. Serda, Ochrona w praktyce sądowej, [w:] A. Kulikowska, Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1986.
 11. H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007.
 12. P. Cioch, J. Nowińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2007.
 13. G. Jędrejek, Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie lobbingu, Warszawa 2004.
 14. L. Jaskuła, Ochrona uczuć religijnych odbiorcy - granice wolności wypowiedzi artystycznej. Wybrane aspekty prawne, Studia z Prawa Wyznaniowego 2010 t. 13.
 15. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.9.1968, II CR 291/68, OSNC 1969, Nr 11, poz. 200.
 16. Wyrok SN z 6.10.1969 r., I CR 305/69 (nie publ.).
 17. Wyrok SN z dnia 10.2.1975 r., II CR 851/74, OSP 1977, Nr 1, poz. 4.
 18. Wyrok SN z dnia 16.1.1976 r., II CR 692/75, OSNC 1976, Nr 11, poz. 251.
 19. Wyrok SN z 10.6.1977 r. II CR 187/77 (nie publ.).
 20. Postanowienie SN z 22.3.1991 r., III CRN 28/91, Przegląd Sądowy 1991, Nr 5-6.
 21. Orzeczenie z dnia 7.6.1994 r., K 17/93, OTK z 1994 r., cz. I, poz. 11.
 22. Wyrok SN z 6.4.2004 r., I CK 484/03, OSN Nr 4/2005, poz. 69.
 23. Wyrok S. A. w Poznaniu z dnia 27.7.1999, I ACa 280/99, OSA 2000/1/1.
 24. Wyrok SN z dnia 17. 6.2004 r., V CK 609,03, LEX nr 109404.
 25. Wyrok SN z dnia 19.1.1982 r., IV CR 509/81, OSNCP 1982, z. 8-9, poz. 123.
 26. Wyrok SN z dnia 7. 7. 2005 r., V CK 868/04, Monitor Prawniczy 2005/15/730.
 27. Wyrok S. A. w Krakowie z dnia 17.7.2002 r., I ACa 544/02, TPP 2003/3/101.
 28. K. Skubisz, Glosa do wyroku SN z dn. 6.4.2004 r., I CK 484/03, Monitor Prawniczy 2006, nr 4.
 29. Karta Praw Podstawowych UE., Dz. Urz. UE z 2007 r. C 303.1.
 30. Kodeks karny z dnia 6.6.1997 r., Dz.U. z 1997, nr 88, poz. 553 ze zm. 2.
 31. Konkordat Między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28.7.1993 r., Dz.U. 1998, nr 51, poz. 318.
 32. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., Dz.U. z 1993 5. r. nr 61, poz. 284 ze zm.
 33. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19. 12. 1966 r. Dz.U. z 1977, nr 38, poz. 167.6.
 34. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10.12.1948 r.7.
 35. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie szczegółowych zasad kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych przekazów, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich z dnia 20.11.2001 r. Dz.U. 2001, nr 152, poz. 1744.
 36. Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23.4.1964 r., Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.9.
 37. Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17.11.1964 r., Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.10.
 38. Ustawa o Gwarancji Wolności Sumienia i Wyznania z dnia 17.5.1989 r., Dz.U. 1989, nr 29, poz. 155.11.
 39. Ustawa o Radiofonii i Telewizji z dnia 29.12.1992 r. Dz.U. 2001, nr 101, poz. 1114.12.
 40. Ustawa o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17.5.1989 r., Dz.U. 13. nr 29, poz. 154.
 41. Ustawa Prawo Prasowe z dnia 26.1.1984 r., Dz.U. 1984, nr 5, poz. 24.14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu