BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ociepa-Kicińska Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dywersyfikacja ryzyka, a ograniczenia w polityce inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych
Diversification of the Risk and Reducing Open Pension Funds in the Investment Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 332-340, rys., tab., bibliogr. 9
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Polityka inwestycyjna, Fundusze emerytalne, Reforma systemu emerytalnego, Dywersyfikacja ryzyka, Ryzyko inwestycyjne, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Investment policy, Pension funds, Pension system reform, Risk spreading, Investment risk, Open Pension Funds (OPF)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Reforma systemu emerytalnego przeprowadzona w 1999 roku w Polsce miała na celu poprawę bezpieczeństwa środków gromadzonych na wypłatę świadczeń emerytalnych. W jej wyniku wprowadzono dwa obowiązkowe filary systemu emerytalnego. Filar I zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, filar II w formie Otwartych Funduszy Emerytalnych jest natomiast zarządzany przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne w formie Otwartych Funduszy Emerytalnych. W związku z faktem, że środki zgromadzone w II filarze są zarządzane przez prywatne instytucje, wprowadzono szereg regulacji, które miały na celu maksymalne zabezpieczenie gromadzonych w nich środków. Sytuacja na rynku pokazuje, że regulacje te dywersyfikując ryzyko, jednocześnie wpływają negatywnie na konkurencję na rynku OFE, a tym samym na osiągane przez OFE wyniki inwestycyjne. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie tej tematyki. (abstrakt oryginalny)

The reform of the pension scheme in 1999 in Poland was to increase the security of funds deposited for the payment of retirement benefits. As a result, subject to two mandatory pillars of the pension system. 1st managed by the Social Insurance Institution, 2nd managed by the Universal Pension Fund Society in the form of Open Pension Funds. Due to the fact that funds collected in the second pillar are managed by private institutions, introduces a number of regulations that were designed to provide maximum protection of collected therein. The market situation shows that these regulations diversifying risk, while a negative impact on competition in the This study is aimed at moving this subject matter closer. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dybał M., Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.
  2. Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2003.
  3. Góra M., Pora zrozumieć polski system emerytalny, www.parkiet .com, dostęp 2010-05-16.
  4. Marska N., Obowiązkowe fundusze emerytalne. Świat i Polska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, str. 87.
  5. Słownik rynku finansowego, www.knf.gov.pl.
  6. Strzelecka M., Polska reforma emerytalna - czas na wnioski, Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka 4/2009.
  7. Survey of investment regulations of pension funds, July 2007, OECD, www.oecd.org
  8. Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa 2004.
  9. Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu