BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicka Janina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Rykowska Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ kryzysu gospodarczego na przyszłość Polski w strefie euro
Global Crises Influence on Perspectives of the Polish Economy in Euro Zone
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 341-350, tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Przyczyny kryzysu, Strefa euro, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Kryzys gospodarczy
Causes of crisis, Eurozone, Economic and Monetary Union (EMU), Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zawarto genezę i opis współczesnego kryzysu finansowego. Na wstępie dokonano teoretycznej interpretacji tego problemu, a następnie przedstawiono analizę realnego oddziaływania kryzysu na sytuację gospodarczą w Europie i w Polsce. Celem jest pokazanie wpływu kryzysu gospodarczego na zmianę parametrów gospodarczych oddalających perspektywę wejścia Polski do UGW. W artykule dokonano oceny wypełniania kryteriów konwergencji z Maastricht, oraz opisano inicjatywy Unii Europejskiej mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom globalnego kryzysu. (abstrakt oryginalny)

This article discusses the problem of the contemporary financial crisis. At the beginning has been made the theoretical interpretation of this problem, and then presents the practical effect of this phenomenon on the economic situation in Europe and in Poland. It shows the impact of the global economic crisis on the implementation of the Maastricht convergence criteria by Poland and an assessment and analysis of the country's entry perspectives into the euro zone. At the and were described the issues of EU initiatives how to eliminate the negative effects of global crisis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Albiński P.: Dylematy realizacji kryterium konwergencji i wprowadzenia euro w Polsce w warunkach kryzysu, Zeszyt Naukowy Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 94/2009
  2. EBC.: Raport o konwergencji, maj 2010
  3. Iwanowicz - Drozdowicz M (red).: Kryzysy bankowe, PWE, Warszawa 2002
  4. Kopaliński. W.: Podręczny słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Rytm, Warszawa 2006
  5. Kozak. S.: Polityka ekonomicznej i instytucjonalnej integracji nowych państw członkowskich ze strefą euro, Acta Sci. Pol. Oeconomia 8(1) 2009, SGGW
  6. Małecki. W.: Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka, Wydawnictwo Vizja, Warszawa 2009
  7. Stiglitz. J.E.: Szalone lata dziewięćdziesiąte, PWN, Warszawa 2006
  8. Szambelańczyk. J (red. nauk.).: Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009
  9. Tokarski. J.: Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1987
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu