BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarecki Jacek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Financial Aspects of Operation of Small and Medium Enterprises in Poland
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 145-159, rys., tab.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa, Rozwój gospodarczy a małe i średnie przedsiębiorstwa, Charakterystyka small businessu
Small business, Enterprise finance, Economic development and small business, Small business characteristics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie zarysowuje się tendencja przejmowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) od dużych firm dominującego udziału w podstawowych kategoriach ekonomicznych, takich jak: tworzenie nowych miejsc pracy czy wkład w wartość produktu krajowego brutto. Systematycznie rośnie stąd rola i znaczenie małych i średnich podmiotów w polskiej gospodarce narodowej. W tym świetle nasuwa się więc pytanie, jakim potencjałem gospodarczym dysponują jednostki z tej klasy wielkości firm i czy jest on wystarczający do ich dalszego dynamicznego rozwoju oraz wzmacniania pozycji konkurencyjnej wobec dużych przedsiębiorstw? Głównym zamierzeniem autora niniejszego artykułu było przeprowadzenie analizy zasobów majątkowych i kapitałowych przedsiębiorstw z sektora MSP oraz ich wyników finansowych na tle tych samych kategorii odnoszących się do dużych podmiotów i w konsekwencji próba odpowiedzi na powyżej postawione pytanie. (abstrakt oryginalny)

Within the last few years there has occurred a clear tendency for the small and medium enterprises (SME) to take over, from large companies, the dominating position in the basic economic categories such as: creating new workplaces or participation in generating the GDP (gross domestic product) value. Thus the role and significance of small and medium economic entities in Polish economy is increasing steadily. In the light of the above, we should ask what economic potential the businesses of this size have and if it is sufficient for their farther dynamic growth and increasing their competitiveness against the big companies. The aim of the author of this paper was to analyze the assets and capital resources of companies in the SME sector as well as their financial results as compared to the corresponding data for big economic entities in order to answer the above stated question. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jaskólska I., Nowe kryteria dla MSP, "Parkiet - dodatek specjalny Europa u Ciebie, nr 6 z 06.2004 r., s. 7.
 2. Bacławski K., Kłopoty z przedsiębiorczością, "Rzeczpospolita" z 22.10.2004, s. B5.
 3. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-1999, Pol-ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, s. 28.
 4. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w 2002 r., www.parp.gov.pl/doc/msp2002.pdf/.
 5. Odorzyńska E., Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, "Ekonomika i Or-ganizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 6, s. 6.
 6. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2002 r., GUS, Warszawa 2003, tabl. 35, s. 103.
 7. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2003 r., GUS, Warszawa 2004, tabl. 35, s. 103.
 8. Skowronek-Mielczarek A., Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsię-biorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002, s. 26.
 9. Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Marek Rekowski 2001, Poznań 2001, s. 13.
 10. Gos W., Sprawozdawczość i rewizja finansowa - część I, Instytut Audytu i Doradztwa CAPITAL, Warszawa 2005, s. 62.
 11. Brycki G., Coraz mniej nowych firm, "Rzeczpospolita" z 25.02.2004, s. B1.
 12. Wach K., Więcej dla mniejszych, "Rzeczpospolita" z 5.01.2004, s. B8.
 13. Blajer P., Nowi mniej, starzy więcej, "Rzeczpospolita" z 10.03.2002, s. B1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu