BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Grażyna (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa "Milenium")
Tytuł
Postawy pracodawców i kadry kierowniczej wobec zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus
Attitudes of Employers and Managers to Employ Knowledge Workers 65 Plus
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 13-25, rys., tab., bibliogr. 37 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Pracownicy wiedzy, Pracodawcy
Knowledge workers, Employers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest problematyka postaw pracodawców i przedstawicieli kadry kierowniczej wobec zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus. Artykuł złożony jest z dwóch części: teoretycznej, podejmującej problematykę zarządzania różnorodnością w odniesieniu do wieku pracowników w sytuacji gwałtownego starzenia się polskiego społeczeństwa i niżu demograficznego, oraz empirycznej, opartej na wynikach badań własnych. W części teoretycznej została podjęta problematyka uwarunkowań i kształtowania się postaw deklarowanych i rzeczywistych wobec analizowanej grupy pracowników. Część empiryczna opracowania zmierzała do uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące kształtowania się postaw pracodawców i kadry kierowniczej, a także postrzeganych korzyści i zagrożeń wynikających z zatrudniania tej grupy pracowników. W badaniach uczestniczyło łącznie 68 pracodawców i przedstawicieli kadry kierowniczej. Uzyskane dane wykazały zróżnicowanie postaw pracodawców i przedstawicieli kadry kierowniczej wobec pracowników wiedzy zarówno w aspekcie postaw deklarowanych, jak i rzeczywistych, a także zrównoważony stosunek korzyści postrzeganych dla organizacji wobec zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus w relacji do zagrożeń.(abstrakt oryginalny)

The study is the issue of attitudes of employers and executives to employ 65 plus knowledge workers. The article is composed of two parts: theoretical, taking diversity management issues in relation to the age of the workers, in a situation of rapid aging of the Polish population, and the demographic and empirical, based on the results of research. The theoretical part was made of the conditions and issues shaping the declared and actual attitudes towards the analyzed group of employees. The empirical part tried to answer questions regarding the shaping of attitudes of employers and executives, as well as the perceived benefits and risks of hiring this group of workers. The studies involved a total of 68 employers and executives. The data obtained showed the diversity of attitudes of employers and executives to knowledge workers, both in terms of attitudes declared and observed, as well as a balanced ratio of perceived benefits for the organization to employ knowledge workers 65 plus in relation to the risks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak A., 2010, Projektowanie i realizacja szkoleń, PWE, Warszawa.
 2. Bartkowiak G., 1988, Niepełnosprawni w przemysłowych zakładach pracy, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 3. Bartkowiak G., 1999, Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się osób zatrudnionych w organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 4. Bartkowiak G., 2003, Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 5. Bartram D., 2005, The great eight competencies: a criterion-centric approach to validation, Journal of Applied Psychology, 90, s. 1185-1203.
 6. Bąk-Grabowska D., 2012, Współpraca w ramach niestandardowych form zatrudnienia w opinii kobiet i mężczyzn, [w:] Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce. Wyd. specjalne, PTE, Łódź.
 7. Bohdziewicz P., 2012, Koncepcja kapitału kariery zawodowej jako wyznacznika indywidualnej zatrudnialności na współczesnym rynku pracy, [w:] Listwan T., Stor M. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, t. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Davenport T.H., 2005, Thinking for a Living: How to Get Better Performance and Results from Knowl- edge Workers, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 9. Draganidis F., Mentzas G., 2006, Competency-based management: a review of systems and approaches, Information Management & Computer Security, 14, s. 51-64.
 10. Dubois D., Rothwell W., 2004, Competency-Based Human Resource Management, Davies-Black Publishing.
 11. Elliman T., Eatock T., Spencer N., 2005, Modelling knowledge worker behaviour in business process studies, Journal of Enterprise Information Management, s. 18.
 12. Farr J.L., Middelbrooks C.L., 1990, Enhancing motivation to participate in professional development, [w:] Willis S., Dubin S. (eds.), Maintaining Professional Competence, Jossey-Bass, San Francisco, s. 195-213.
 13. Goryszko M., 2012, Raport - Zarządzanie różnorodnością w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, http:// odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/ZarzadzanieroznorodnosciawPolsce_FOB.pdf (7.03.2012).
 14. GUS, 2013, Prognoza ludności do 2030 roku, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 15. Hormung S., Rousseau D.M., Glaser J., 2009, Why supervisors make idiosyncratic deals: antecedents and outcomes of I-deals from a managerial prospective, Journal of Managerial Psychology, vol. 24, no. 8.
 16. Karpowicz E., 2010, Zarządzanie pracownikami w wieku 50+ - perspektywa pracodawcy, raport nr 3 opracowany w ramach programu "Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+", Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, http://www50plus.kozminski.edu.pl/wyniki/Raport%20_nr3_desk_reseaech.pdf (7.03.2010).
 17. Kowalczyk E., 2012, I-deals jako przejaw elastyczności w budowaniu relacji pracownik-pracodawca, [w:] Witkowski S.A., Stor M. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, t. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Kozielecki J., 1996, Człowiek wielowymiarowy, Wyd. Żak, Warszawa.
 19. Kryńska E., 2003, Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwach polskich, [w:] Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (red.), Rynek pracy w Polsce u progu XXI wieku. Aspekty mikroekonomiczne i regionalne, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa.
 20. Leighton P., Syrett M., Hecker R., Holland P., 2007, Out of the Shadows. Managing Self-Employment, Agency and Outsourced Workers, Elsevier Ltd, Bullington.
 21. London M., 1991, Career development, [w:] Wexley K., Hinrichs J. (eds.), Developing Human Resources, The Bureau of National Affairs, Washington D.C.
 22. London M., 1993, Relationship between career motivation, employment and support for career development, Journal of Occupational and Organizational Psychology, no. 66, s. 142-158.
 23. Maurer T., Tarulli B., 1994, Perceived environment, perceived outcome and persons variables in relationship to voluntary development activity by employees, Journal of Applied Psychology, 79, s. 3-14.
 24. Mazur A., 2008, Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w opinii pracowników, [w:] Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Warszawa.
 25. McDermott M., 2011, Knowledge workers: you can gauge their effectiveness, Leadership Excellence, vol. 22.10. October 2005, ABI/Inform Global, s. 15, retrieved on October 21, 2011,http://search.proquest.com.myaccess.library.utoronto.ca/docview/204608225/fulltextPDF/13287B92CD243559B98/16?accountid=14771.
 26. McEvoy G., Hayton J., Wrnick A., Mumford T., Hanks S., Blahna M., 2005, A competency-based model for developing human resource professionals, Journal of Management Education, 29, s. 383-402.
 27. Przetacka Z., 2009, Różnorodność ze względu na wiek - zarządzanie wiekiem w organizacjach, Wyd. SES, Kraków.
 28. Ratajczak Z., 2007, Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.
 29. Rausch E., Sherman H., Washbush J.B., 2002, Defining and assessing competencies for competency-based, outcome-focused management development, The Journal of Management Development, 21, s. 184-200.
 30. Rawluszko M., 2007, Polityka równych szans a zarządzanie różnorodnością, [w:] Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDP, EQUAL, Warszawa.
 31. Reinhardt W., Schmidt B., Sloep P., Drachsler H., 2011, Knowledge worker roles and actions - results of two empirical studies, Knowledge and Process Management, 18.3, s. 150-174, doi:10.1002/kpm.378, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/kpm.378/abstract.
 32. Rousseau D.M., 2005, I-Deals: Idiosyncratic Deals Employees Bargain for Themselves, M.E. Sharp Inc., New York.
 33. Senge P., 2012, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wolters Kluwer, Warszawa.
 34. Skowron-Mielnik B., 2012, Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 35. Świstalski W., 2008, Nauka, zasoby wiedzy, teoria innowacyjności a wzrost gospodarczy, Wyd. Ekonomiczne, Zielona Góra.
 36. Ulrich D., Brockbank W., 2005, The HR Value Proposition, Harvard Business School Press, Boston.
 37. Wiener W.B., 1980, Human Motivation, McGraw-Hill, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu